Praktika

AS-is Tallinna Sadam praktika sooritamiseks eeldame üliõpilaselt:

 • Kõrgtasemel eesti keele oskust ning heal suhtlemistasemel vene ja inglise keele oskust;
 • Arvuti kasutamise oskust;
 • Soovi anda oma panus suurettevõtte arengusse.

Praktikandiks kandideerimiseks esitada ASi Tallinna Sadam personaliosakonnale järgmised dokumendid:

 1. Curriculum Vitae (CV);
 2. Hinneteleht, akadeemiline õiend või väljavõte õpinguraamatust/matriklist;
 3. Avaldus, milles näidata ära:
 • Praktika eesmärk, kestus (nädalates) ja toimumise aeg;
 • Eelnevalt koostatud uurimistööde (sh kursusetööd) lühikirjeldus, samuti osalemine projektides või töögruppides;
 • Põhjendus miks soovitakse praktikat sooritada ASs Tallinna Sadam;
 • Kui on olemas konkreetne soov, millises ASi Tallinna Sadam struktuuriüksuses või osakonnas eelistatakse praktikat sooritada;
 • Kui on olemas konkreetne uurimis- või tegevusvaldkond, millega soovitakse praktika raames tegeleda, siis selle kirjeldus.
 • Kui hinnang esitatud kandideerimisdokumentidele on positiivne, viib ASi Tallinna Sadam personalitöötaja praktikale soovijaga läbi vestluse. Vestluse käigus analüüsitakse praktikale kandideerija motivatsiooni ja soove praktika osas.
 • Vastuse ASs Tallinna Sadam praktika sooritamise osas edastab personaliosakond kandidaadile hiljemalt 1 kuu jooksul peale kandideerimisdokumentide saamist. Vajadusel võib AS Tallinna Sadam küsida üliõpilaselt täiendavad dokumente praktikandiks sobivuse hindamisel.
 • Praktikandiks sobivuse korral sõlmib AS Tallinna Sadam praktikandiga praktika ajaks praktika kokkuleppe, milles näidatakse ära praktikandi ja ASi Tallinna Sadam õigused, kohustused ja vastutus. Reeglina praktikandile praktika ajal täidetavate praktikaülesannete eest tasu ei maksta.
 • Praktika ajaks määratakse praktikandile ettevõttepoolne juhendaja, kelle ülesandeks on suunata ja toetada praktikanti praktika ajal.


Suveperioodil praktiseerimiseks esitada kandideerimisdokumendid hiljemalt 15. maiks.

Praktika sooritamisest huvitatutel saata ülalnimetatud dokumendid märgusõnaga “Praktika kandidaat” aadressile:
AS Tallinna Sadam
personaliosakond
Sadama 25 Tallinn 15051
või e-maili aadressile: [email protected]