Konkurss. Maa-ala üürimine reklaamikandja paigaldamiseks

Tallinna Sadam kuulutab välja  konkursi maa-ala üürile andmiseks reklaamikandja paigaldamiseks.

Pakutav maa-ala

Üürikonkursi ala paikneb Petrooleumi 8 a kinnistul. Üürile antava ala ulatus ning asukoht on märgitud lisatud asendiplaanil (punasega piiritletud ala suurusega ca 200 m²). Tegemist on Reidi tee poolse kolmnurkse alaga hoone ja Reidi tee vahel. Täpne ala kasutus sõltub Tallinna linnaametite loast, kui kaugel reklaamkandja peab ristmikust paiknema jms.

Periood

 • Üürilepingu pikkus on 5+2 aastat (viis aastat võimalusega pikendada lepingut kaheks aastaks üürniku soovil ja üürileandja nõusolekul) alates üürilepingu allkirjastamisest. Üürnikul ja üürileandjal on õigus üürileping korraliselt lõpetada, teatades selles teisele poolele ette 6 kuud.

Investeeringud ja eelarve

 • Üürnik teostab kõik investeeringud oma kulul (sh elektriühenduse rajamine).

Üürihind

 • Üüri tasumine toimub igakuiselt. Üürihinna esitab Pakkuja oma pakkumises.
 • Üürileandja võib üüri korrigeerida üürilepingut muutmata üks kord aastas vastavalt Eesti Statistikaameti poolt avaldatava eelneva kalendriaasta tarbijahinna indeksile. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.
 • Kõik jooksvad kulud, sh tarbitud elektrienergia, reklaamimaks jm tasub üürnik.

Pakkuja taust

 • Pakkuja peab omama kogemust välireklaamide paigaldamisel.
 • Pakkujal ei tohi olla kehtivaid võlgnevusi AS-i Tallinna Sadam ees.

Lisainfo

 • Üürnik hangib kõik vajalikud kooskõlastused ja load oma kulul. Kõik kulud ajutis(t)e ehitis(t)e ühendamiseks vajalike tehnovõrkudega tasub üürnik. Üüri maksmise kohustus tekib alates loa saamisest KOV-ilt reklaamkandja püstitamiseks. Kui KOV mingil põhjusel ei nõustu loa väljastamisest, lõpetatakse üürileping.
 • Üürnik tasub kõik jooksvad kulud, sh tehniline hooldus, tarbitud elektrienergia, reklaamimaks jm.
 • Tingimused elektrivõrguga liitumiseks annab AS Tallinna Sadam.
 • Juhul, kui parima pakkumuse teinud pakkuja ei sõlmi lepingut 3 nädala jooksul pärast AS-i Tallinna Sadam poolt konkursi võitja väljakuulutamist ning lepingu edastamist allkirjastamiseks, tunnistatakse konkursil edukaks paremusjärjestuses järgmine pakkumus.
 • AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest.

Kontakt

Kontaktisik üüripinnaga tutvumiseks ja selgituste saamiseks on Kristiina Sai.

E-post [email protected]
Telefon +372 5300 3916

 

Pakkumuste esitamine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.07 kell 11.00

Pakkumused esitada volitatud isiku poolt digiallkirjastatult elektrooniliselt e-posti aadressile: [email protected]

Pakkumus peab sisaldama

 • Ühe kuu üürisummat, millele lisandub käibemaks.
 • Lisada lühikirjeldust planeeritava reklaamkandja kohta.
 • Fotomontaaži reklaamkandjast.
 • Lühikirjeldus pakkuja ettevõttest.
 • Pakkumusi hinnatakse pakutava kuu üürisumma alusel, kõrgeim nõuetele vastav pakkumine võidab.
 • Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkumuse esitaja, et on tutvunud ja nõustub konkursi tingimuste ning lisatud materjalidega (sh üürilepingu projekt). AS Tallinna Sadam ei hüvita pakkujale konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi.
 • Üürilepingu näidis

Üüripinna vaated

Haara ainulaadsest võimalusest ja toome koos linna sadamasse!