Oma tegevuses lähtume järgmistest ohutusalastest põhimõtetest:

Tagame võimalike ohuolukordade puhuks:

 

  • vajalikud ennetusmeetmed;
  • selged tegutsemisjuhised;
  • piisavad järeltegevused;
  • tagame turvalisuse nõuete täitmise;
  • tagame tuleohutusnõuete täitmise;
  • tagame töötajatele töökeskkonna- ja töötervishoiu nõuetele vastavad töötingimused.

Koostöö:

 

Ettevõtete ja sadama vaheline teavitus- ja koostöö tagab ohutu ja turvalise töö- ja elukeskkonna sadamas tegutsevatele ettevõtetele ning sadama naabruses elavatele inimestele. Sadama prioriteediks on ohutusalase koostöö arendamine ametkondadega, kes tagavad ennetustegevuse ja piisava järelevalve abil ohutusnõuete järgimise sadamates.

Sadama ohutuspoliitika elluviimisel teeme koostööd Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, teadus- ja uurimisasutustega ning konsultatsioonifirmadega.

Vaata ka:


Kontakt:


Siiri Lõhmus
Ohutuse osakonna juhataja
+372 5340 4332