Kestlik areng ja vastutustundlikkus

Me ei tee vastutustundlikke projekte, vaid juhime ettevõtet ja kõiki projekte vastutustundlikult ehk kaalume (äri)otsuseid majanduslikus, keskkonnalases ja sotsiaalses mõõtmes nii, et oleks tagatud võrdsed võimalused ja parim keskkond meie olulistele sidusrühmadele – kliendid, töötajad, investorid ja kogukond/ühiskond.

Uuendusmeelse ettevõttena kasutame teaduspõhiseid lahendusi tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu ja panustades Eesti majandusse.

Kanname hoolt, et meie tegevusest tekkiv ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne ning püüdleme kliimaneutraalsuse poole.

Tallinna Sadama sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse kohta leiate detailsema info meie aastaaruannetest.

AS Tallinna Sadam on alates 2014. aastast Eesti Sotsiaalselt Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige lähtudes ühiselt vastuvõetud lubadusest parema homse nimel.

 

Kvaliteet

AS Tallinna Sadam omab alates 2003. aastast rahvusvaheliste ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele vastavat integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

Keskkond

AS Tallinna Sadam on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni asutaja liige, Euroopa prestiižika sadamatevahelise keskkonnakaitse-organisatsiooni EcoPorts’i liige ning 40 maailma sadama ühise kliimadeklaratsiooni “C40 World Ports Climate Declaration“ toetajaliige.

Turvalisus

Kõik ASi Tallinna Sadam sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma rahvusvahelist konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS konventsioon), sh rahvusvahelist laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksit (ISPS-koodeks) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31.03.2004.a. määrust nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta.

Ohutus

Ohutuse tagamiseks on AS Tallinna Sadam rakendanud ohutuse tagamise süsteemi, mis on kirjeldatud ohuolukordade ennetamise ja lahendamise käsiraamatus. Sadamaohutus üldisemalt on reguleeritud sadama eeskirjaga.