25490093MDYISEP1Y539 2022-12-31 25490093MDYISEP1Y539 2021-12-31 25490093MDYISEP1Y539 2022-01-01 2022-12-31 25490093MDYISEP1Y539 2021-01-01 2021-12-31 25490093MDYISEP1Y539 2020-12-31 25490093MDYISEP1Y539 2020-12-31 ifrs-full:ClassesOfShareCapitalMember 25490093MDYISEP1Y539 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 25490093MDYISEP1Y539 2020-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 25490093MDYISEP1Y539 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 25490093MDYISEP1Y539 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 25490093MDYISEP1Y539 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ClassesOfShareCapitalMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-12-31 ifrs-full:ClassesOfShareCapitalMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 25490093MDYISEP1Y539 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ClassesOfShareCapitalMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-12-31 ifrs-full:ClassesOfShareCapitalMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-12-31 ifrs-full:StatutoryReserveMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 25490093MDYISEP1Y539 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember iso4217:EUR iso4217:EUR xbrli:shares
tuhandetes eurodes Lisa 31.12.2022 31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 7 44387 34840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 7477 14151
Varud 749 399
Muu käibevara kokku 52613 49390
Müügiootel põhivara 10 100 0
Käibevara kokku 52713 49390
Põhivara
Investeeringud sidusettevõttesse 9 2099 1559
Muud pikaajalised nõuded 8 303 896
Materiaalne põhivara 10 564379 575563
Immateriaalne põhivara 11 1735 2130
Põhivara kokku 568516 580148
Varad kokku 621229 629538
tuhandetes eurodes Lisa 31.12.2022 31.12.2021
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 16 15916 15916
Eraldised 13 2013 1572
Sihtfinantseerimine 17 8578 1223
Maksuvõlad 15 1060 890
Võlad tarnijatele ja muud võlad 14 9832 10348
Lühiajalised kohustised kokku 37399 29949
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 16 171482 187398
Sihtfinantseerimine 17 30156 29835
Muud võlad 14 1216 1461
Pikaajalised kohustised kokku 202854 218694
Kohustised kokku 240253 248643
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 263000 263000
Ülekurss 44478 44478
Kohustuslik reservkapital 22115 21271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 25791 26534
Perioodi kasum 25592 25612
Omakapital kokku 18 380976 380895
Kohustised ja omakapital kokku 621229 629538
tuhandetes eurodes Lisa 2022 2021
Müügitulu 3, 19 121703 110051
Muud tulud 21 1441 1779
Tegevuskulud 20 - 43418 - 35962
Tööjõukulud 20 - 23165 - 20920
Põhivara kulum ja väärtuse langus 10, 11 - 25312 - 24761
Muud kulud - 462 - 429
Ärikasum 30787 29758
FINANTSTULUD JA -KULUD
Finantstulud 216 95
Finantskulud 22 - 2013 - 1378
Finantstulud ja -kulud kokku - 1797 - 1283
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse 9 795 412
Kasum enne tulumaksustamist 29785 28887
Tulumaksukulu 18 - 4193 - 3275
Perioodi kasum 25592 25612
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist 25592 25612
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 18 0.10 0.10
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) 0.10 0.10
tuhandetes eurodes Lisa 2022 2021
Perioodi kasum 25592 25612
MUU KOONDKASUM
Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:
Kasum rahavoogude riskimaandamis instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto) 0 102
Muu koondkasum kokku 0 102
Perioodi koondkasum kokku 25592 25714
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 25592 25714
tuhandetes eurodes Lisa 2022 2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 130099 117001
Muude tulude eest laekunud raha 188 144
Maksed tarnijatele - 53548 - 44427
Maksed töötajatele ja töötajate eest - 19899 - 18665
Maksed muude kulude eest - 368 - 451
Makstud tulumaks dividendidelt 18 - 4335 - 3440
Äritegevusest laekunud raha 52137 50162
Materiaalse põhivara soetamine 25 - 15189 - 14535
Immateriaalse põhivara soetamine 25 - 455 - 641
Materiaalse põhivara müük 191 2573
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 15001 409
Saadud dividendid 9 255 0
Saadud intressid 83 3
Investeerimistegevuses kasutatud raha - 114 - 12191
Võlakirjade lunastamine 16 - 7650 0
Saadud laenude tagasimaksed 16 - 8266 - 8266
Makstud dividendid 18 - 25287 - 20085
Makstud intressid 16 - 1264 - 1458
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed - 9 - 1
Finantseerimistegevuses kasutatud raha - 42476 - 29810
Rahavoog kokku 9547 8161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 34840 26679
Raha ja raha ekvivalentide muutus 9547 8161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 44387 34840
tuhandetes eurodes Lisa Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Riskimaandamise reserv Jaotamata kasum Emaettevõtja omanike osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2020 263000 44478 20262 - 102 47794 375432
Perioodi kasum 0 0 0 0 25612 25612
Muu koondkasum 0 0 0 102 0 102
Perioodi koondkasum kokku 0 0 0 102 25612 25714
Väljakuulutatud dividendid 18 0 0 0 0 - 20251 - 20251
Kokku tehingud omanikega 0 0 0 0 - 20251 - 20251
Reservkapitali suurendamine 0 0 1009 0 - 1009 0
Omakapital seisuga 31.12.2021 263000 44478 21271 0 52146 380895
Perioodi kasum 0 0 0 0 25592 25592
Perioodi koondkasum kokku 0 0 0 0 25592 25592
Väljakuulutatud dividendid 18 0 0 0 0 - 25511 - 25511
Kokku tehingud omanikega 0 0 0 0 - 25511 - 25511
Reservkapitali suurendamine 0 0 844 0 - 844 0
Omakapital seisuga 31.12.2022 263000 44478 22115 0 51383 380976
Report-based tags
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
iXBRL
Highlight all XBRL tags
Facts
Concept
Conceptifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:Inventories
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:Inventories
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentAssets
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentAssets
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:InvestmentsInAssociatesAccountedForUsingEquityMethod
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:InvestmentsInAssociatesAccountedForUsingEquityMethod
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentReceivables
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentReceivables
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentAssets
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentAssets
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:Assets
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:Assets
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentProvisions
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentProvisions
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentGovernmentGrants
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentGovernmentGrants
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:PayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTax
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:PayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTax
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayables
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayables
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentLiabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:CurrentLiabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:LongtermBorrowings
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:LongtermBorrowings
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentGovernmentGrants
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentGovernmentGrants
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentPayables
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentPayables
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentLiabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:NoncurrentLiabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Liabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Liabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:IssuedCapital
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:IssuedCapital
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:SharePremium
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:SharePremium
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:StatutoryReserve
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:StatutoryReserve
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriod
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriod
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriod
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriod
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:EquityAndLiabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:EquityAndLiabilities
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Revenue
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:Revenue
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OperatingExpense
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:OperatingExpense
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:EmployeeBenefitsExpense
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:EmployeeBenefitsExpense
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:OtherExpenseByNature
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:OtherExpenseByNature
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:FinanceIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:FinanceIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:FinanceCosts
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:FinanceCosts
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:FinanceIncomeCost
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:FinanceIncomeCost
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ShareOfProfitLossOfAssociatesAccountedForUsingEquityMethod
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ShareOfProfitLossOfAssociatesAccountedForUsingEquityMethod
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLossBeforeTax
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLossBeforeTax
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:BasicEarningsLossPerShare
perShareItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:BasicEarningsLossPerShare
perShareItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations
perShareItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations
perShareItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncomeNetOfTaxCashFlowHedges
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncomeNetOfTaxCashFlowHedges
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ReceiptsFromSalesOfGoodsAndRenderingOfServices
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ReceiptsFromSalesOfGoodsAndRenderingOfServices
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ReceiptsFromRoyaltiesFeesCommissionsAndOtherRevenue
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ReceiptsFromRoyaltiesFeesCommissionsAndOtherRevenue
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:PaymentsToSuppliersForGoodsAndServices
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:PaymentsToSuppliersForGoodsAndServices
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherCashPaymentsFromOperatingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherCashPaymentsFromOperatingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
monetaryItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
monetaryItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ProceedsFromGovernmentGrantsClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:ProceedsFromGovernmentGrantsClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsReceived
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsReceived
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:RepaymentsOfBondsNotesAndDebentures
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:RepaymentsOfBondsNotesAndDebentures
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashAndCashEquivalents
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashAndCashEquivalents
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashAndCashEquivalents
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashAndCashEquivalents
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashAndCashEquivalents
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:CashAndCashEquivalents
monetaryItemTypeinstantdebit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:OtherComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ProfitLoss
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:ComprehensiveIncome
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsPaid
monetaryItemTypedurationdebit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity
monetaryItemTypedurationcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:Equity
monetaryItemTypeinstantcredit
Concept
Conceptifrs-full:DividendsRecognisedAsDistributionsToOwnersPerShare
perShareItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DividendsProposedOrDeclaredBeforeFinancialStatementsAuthorisedForIssueButNotRecognisedAsDistributionToOwnersPerShare
perShareItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DividendsProposedOrDeclaredBeforeFinancialStatementsAuthorisedForIssueButNotRecognisedAsDistributionToOwners
monetaryItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfNotesAndOtherExplanatoryInformationExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfGeneralInformationAboutFinancialStatementsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:NameOfReportingEntityOrOtherMeansOfIdentification
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfRelatedPartyExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfCommitmentsAndContingentLiabilitiesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfCommitmentsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfTaxReceivablesAndPayablesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfIncomeTaxExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfBorrowingCostsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfFinancialInstrumentsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfBorrowingsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfShareCapitalReservesAndOtherEquityInterestExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfIssuedCapitalExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfEarningsPerShareExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingCapitalExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfReservesAndOtherEquityInterestExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfContingentLiabilitiesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfDividendsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfRevenueExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfRevenueFromContractsWithCustomersExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfEventsAfterReportingPeriodExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfGoingConcernExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfBusinessCombinationsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfInterestsInOtherEntitiesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:AddressOfRegisteredOfficeOfEntity
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfAuthorisationOfFinancialStatementsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfSignificantInvestmentsInSubsidiariesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfSummaryOfSignificantAccountingPoliciesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfBasisOfPreparationOfFinancialStatementsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:StatementOfIFRSCompliance
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DomicileOfEntity
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfBasisOfConsolidationExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfChangesInAccountingPoliciesAccountingEstimatesAndErrorsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfChangesInAccountingPoliciesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfExpensesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForSubsidiariesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfSignificantInvestmentsInAssociatesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentInAssociatesAndJointVenturesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentInAssociates
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfEffectOfChangesInForeignExchangeRatesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForForeignCurrencyTranslationExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFunctionalCurrencyExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForRecognitionOfRevenue
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfGovernmentGrantsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialInstrumentsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfFinancialInstrumentsAtFairValueThroughProfitOrLossExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialInstrumentsAtFairValueThroughProfitOrLossExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForRecognisingDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfEmployeeBenefitsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfFairValueMeasurementExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfCreditRiskExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfAllowanceForCreditLossesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfFinancialAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialLiabilitiesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForOffsettingOfFinancialInstrumentsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:CountryOfIncorporation
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfCashAndCashEquivalentsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyToDetermineComponentsOfCashAndCashEquivalents
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfInformationAboutEmployeesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfInventoriesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForMeasuringInventories
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfNoncurrentAssetsHeldForSaleAndDiscontinuedOperationsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleAndDiscontinuedOperationsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfPropertyPlantAndEquipmentExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForPropertyPlantAndEquipmentExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForRepairsAndMaintenanceExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingCostsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfDepreciationAndAmortisationExpenseExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDepreciationExpenseExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfIntangibleAssetsAndGoodwillExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForIntangibleAssetsAndGoodwillExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfIntangibleAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForIntangibleAssetsOtherThanGoodwillExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfImpairmentOfAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfNonfinancialAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:LegalFormOfEntity
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfOtherOperatingIncomeExpenseExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfOtherOperatingIncomeExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForIncomeTaxExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfDeferredTaxesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForEmployeeBenefitsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTerminationBenefits
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfProvisionsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForProvisionsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfOtherProvisionsContingentLiabilitiesAndContingentAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForContingentLiabilitiesAndContingentAssetsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForEarningsPerShareExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfLeasesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForLeasesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfFinanceIncomeExpenseExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfFinanceCostExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:NameOfParentEntity
stringItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForGovernmentGrants
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfCashFlowStatementExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForCashFlowsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTransactionsWithRelatedPartiesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfEntitysReportableSegmentsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForSegmentReportingExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfFinancialRiskManagementExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfMarketRiskExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfInterestIncomeExpenseExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfInterestExpenseExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfInformationAboutKeyManagementPersonnelExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherReceivablesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTradeAndOtherReceivablesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfLiquidityRiskExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfAccountingJudgementsAndEstimatesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfFairValueOfFinancialInstrumentsExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfAuditorsRemunerationExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfAccruedExpensesAndOtherLiabilitiesExplanatory
textBlockItemTypeduration
Concept
Conceptifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherPayablesExplanatory
textBlockItemTypeduration
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current trade receivables and current other receivables. [Refer: Current trade receivables; Other current receivables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other current receivables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other current receivables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKlientide vastu olevate lühiajaliste nõuete ja muude lühiajaliste nõuete summa. [Viide: lühiajalised nõuded ostjate vastu; muud lühiajalised nõuded]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelNõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current trade receivables and current other receivables. [Refer: Current trade receivables; Other current receivables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other current receivables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other current receivables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKlientide vastu olevate lühiajaliste nõuete ja muude lühiajaliste nõuete summa. [Viide: lühiajalised nõuded ostjate vastu; muud lühiajalised nõuded]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelNõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current inventories. [Refer: Inventories]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent inventories
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current inventories
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLühiajaliste varude summa. [Viide: varud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised varud
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised varud kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current inventories. [Refer: Inventories]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent inventories
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current inventories
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLühiajaliste varude summa. [Viide: varud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised varud
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised varud kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current assets other than non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners. [Refer: Current assets; Disposal groups classified as held for sale [member]; Non-current assets or disposal groups classified as held for sale; Non-current assets or disposal groups classified as held for distribution to owners]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent assets other than non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current assets other than non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuu käibevara kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks. [Viide: käibevara; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]; müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; omanikele väljamaksete tegemiseks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu käibevara kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu käibevara kokku kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current assets other than non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners. [Refer: Current assets; Disposal groups classified as held for sale [member]; Non-current assets or disposal groups classified as held for sale; Non-current assets or disposal groups classified as held for distribution to owners]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent assets other than non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current assets other than non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuu käibevara kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks. [Viide: käibevara; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]; müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; omanikele väljamaksete tegemiseks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu käibevara kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu käibevara kokku kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current assets or disposal groups classified as held for sale. [Refer: Disposal groups classified as held for sale [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current assets or disposal groups classified as held for sale
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide summa. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current assets or disposal groups classified as held for sale. [Refer: Disposal groups classified as held for sale [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current assets or disposal groups classified as held for sale
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide summa. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of assets that the entity (a) expects to realise or intends to sell or consume in its normal operating cycle; (b) holds primarily for the purpose of trading; (c) expects to realise within twelve months after the reporting period; or (d) classifies as cash or cash equivalents (as defined in IAS 7) unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. [Refer: Assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent assets
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSelline vara, mida üksus a) loodab realiseerida või kavatseb müüa või tarbida oma tavapärase äritsükli jooksul; b) hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) loodab realiseerida kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi või c) liigitab rahaks või raha ekvivalendiks (nagu on määratletud IAS 7-s), välja arvatud kui vara kasutamine vahetamiseks või kohustise arveldamiseks on piiratud vähemalt kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi. [Viide: varad]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKäibevara
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKäibevarad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of assets that the entity (a) expects to realise or intends to sell or consume in its normal operating cycle; (b) holds primarily for the purpose of trading; (c) expects to realise within twelve months after the reporting period; or (d) classifies as cash or cash equivalents (as defined in IAS 7) unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. [Refer: Assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent assets
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSelline vara, mida üksus a) loodab realiseerida või kavatseb müüa või tarbida oma tavapärase äritsükli jooksul; b) hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) loodab realiseerida kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi või c) liigitab rahaks või raha ekvivalendiks (nagu on määratletud IAS 7-s), välja arvatud kui vara kasutamine vahetamiseks või kohustise arveldamiseks on piiratud vähemalt kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi. [Viide: varad]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKäibevara
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKäibevarad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of investments in associates accounted for using the equity method. [Refer: Associates [member]; Investments accounted for using equity method]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInvestments in associates accounted for using equity method
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSidusettevõtjatesse tehtud investeeringute summa, mis on arvestatud kapitaliosaluse meetodil. [Viide: sidusettevõtjad [member]; kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSidusettevõtjatesse tehtud investeeringud, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of investments in associates accounted for using the equity method. [Refer: Associates [member]; Investments accounted for using equity method]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInvestments in associates accounted for using equity method
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSidusettevõtjatesse tehtud investeeringute summa, mis on arvestatud kapitaliosaluse meetodil. [Viide: sidusettevõtjad [member]; kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSidusettevõtjatesse tehtud investeeringud, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current trade receivables and non-current other receivables. [Refer: Non-current trade receivables; Other non-current receivables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other non-current receivables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other non-current receivables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOstjate vastu olevate pikaajaliste nõuete ja muude pikaajaliste nõuete summa. [Viide: pikaajalised nõuded ostjate vastu; muud pikaajalised nõuded]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNõuded ostjate vastu ja muud pikaajalised nõuded
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelNõuded ostjate vastu ja muud pikaajalised nõuded kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current trade receivables and non-current other receivables. [Refer: Non-current trade receivables; Other non-current receivables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other non-current receivables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other non-current receivables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOstjate vastu olevate pikaajaliste nõuete ja muude pikaajaliste nõuete summa. [Viide: pikaajalised nõuded ostjate vastu; muud pikaajalised nõuded]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNõuded ostjate vastu ja muud pikaajalised nõuded
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelNõuded ostjate vastu ja muud pikaajalised nõuded kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of tangible assets that: (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and (b) are expected to be used during more than one period.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProperty, plant and equipment
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelProperty, plant and equipment at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelProperty, plant and equipment at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal property, plant and equipment
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMateriaalsete varade summa, mida: a) kasutatakse kaupade tootmiseks või teenuste osutamiseks, rendile andmiseks või halduseesmärkidel ja b) mida eeldatavasti kasutatakse rohkem kui ühe perioodi jooksul.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalne põhivara
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelMateriaalne põhivara perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelMateriaalne põhivara perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMateriaalne põhivara kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of tangible assets that: (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and (b) are expected to be used during more than one period.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProperty, plant and equipment
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelProperty, plant and equipment at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelProperty, plant and equipment at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal property, plant and equipment
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMateriaalsete varade summa, mida: a) kasutatakse kaupade tootmiseks või teenuste osutamiseks, rendile andmiseks või halduseesmärkidel ja b) mida eeldatavasti kasutatakse rohkem kui ühe perioodi jooksul.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalne põhivara
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelMateriaalne põhivara perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelMateriaalne põhivara perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMateriaalne põhivara kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of identifiable non-monetary assets without physical substance. This amount does not include goodwill. [Refer: Goodwill]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIntangible assets other than goodwill
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelIntangible assets other than goodwill at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelIntangible assets other than goodwill at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal intangible assets other than goodwill
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellise kindlaksmääratava mitterahalise vara summa, millel puudub füüsiline vorm. See summa ei sisalda firmaväärtust. [Viide: firmaväärtus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of identifiable non-monetary assets without physical substance. This amount does not include goodwill. [Refer: Goodwill]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIntangible assets other than goodwill
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelIntangible assets other than goodwill at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelIntangible assets other than goodwill at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal intangible assets other than goodwill
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellise kindlaksmääratava mitterahalise vara summa, millel puudub füüsiline vorm. See summa ei sisalda firmaväärtust. [Viide: firmaväärtus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu immateriaalne vara kui firmaväärtus kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of assets that do not meet the definition of current assets. [Refer: Current assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current assets
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal non-current assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationNende varade summa, mida ei saa määratleda käibevarana. [Viide: käibevarad]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPõhivarad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPõhivarad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of assets that do not meet the definition of current assets. [Refer: Current assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current assets
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal non-current assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationNende varade summa, mida ei saa määratleda käibevarana. [Viide: käibevarad]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPõhivarad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPõhivarad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of a present economic resource controlled by the entity as a result of past events. Economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAssets
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelAssets at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelAssets at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellise olemasoleva majandusressurssi summa, mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena. Majandusressurss on õigus, millel on potentsiaal tuua majanduslikku kasu.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVarad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelVarad perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelVarad perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelVarad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of a present economic resource controlled by the entity as a result of past events. Economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAssets
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelAssets at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelAssets at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellise olemasoleva majandusressurssi summa, mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena. Majandusressurss on õigus, millel on potentsiaal tuua majanduslikku kasu.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVarad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelVarad perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelVarad perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelVarad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current borrowings and current portion of non-current borrowings. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent borrowings and current portion of non-current borrowings
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current borrowings and current portion of non-current borrowings
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLühiajaliste laenukohustuste ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajalise osa summa. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised laenukohustused ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised laenukohustused ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current borrowings and current portion of non-current borrowings. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent borrowings and current portion of non-current borrowings
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current borrowings and current portion of non-current borrowings
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLühiajaliste laenukohustuste ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajalise osa summa. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised laenukohustused ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised laenukohustused ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current provisions, including provisions for employee benefits. [Refer: Provisions]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent provisions
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current provisions
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLühiajaliste eraldiste, sealhulgas töötajate hüvitistega seotud eraldiste summa. [Viide: eraldised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised eraldised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised eraldised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current provisions, including provisions for employee benefits. [Refer: Provisions]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent provisions
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current provisions
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLühiajaliste eraldiste, sealhulgas töötajate hüvitistega seotud eraldiste summa. [Viide: eraldised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised eraldised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised eraldised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current government grants recognised in the statement of financial position as deferred income. [Refer: Government [member]; Government grants]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent government grants
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValitsusepoolse lühiajalise sihtfinantseerimise summa, mis on kajastatud finantsseisundi aruandes tulevaste perioodide tuluna. [Viide: valitsus [member]; valitsusepoolne sihtfinantseerimine]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolne lühiajaline sihtfinantseerimine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current government grants recognised in the statement of financial position as deferred income. [Refer: Government [member]; Government grants]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent government grants
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValitsusepoolse lühiajalise sihtfinantseerimise summa, mis on kajastatud finantsseisundi aruandes tulevaste perioodide tuluna. [Viide: valitsus [member]; valitsusepoolne sihtfinantseerimine]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolne lühiajaline sihtfinantseerimine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of payment due on social security and taxes other than income tax. Income taxes include all domestic and foreign taxes that are based on taxable profits. Income taxes also include taxes, such as withholding taxes, that are payable by a subsidiary, associate or joint arrangement on distributions to the reporting entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPayables on social security and taxes other than income tax
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSotsiaalkindlustuse ja muude maksude kui tulumaks tasumisele kuuluv summa. Tulumaks hõlmab kõiki kasumi kasutamisel põhinevaid kohalikke ja välismaised makse. Tulumaks hõlmab ka selliseid makse, nagu näiteks kinnipeetavad maksud, mida tütar- või sidusettevõtja või ühine ettevõtmine tasuvad aruandvale üksusele jaotatavatelt dividendidelt.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSotsiaalkindlustuse ja muude maksude kui tulumaks võlad
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of payment due on social security and taxes other than income tax. Income taxes include all domestic and foreign taxes that are based on taxable profits. Income taxes also include taxes, such as withholding taxes, that are payable by a subsidiary, associate or joint arrangement on distributions to the reporting entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPayables on social security and taxes other than income tax
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSotsiaalkindlustuse ja muude maksude kui tulumaks tasumisele kuuluv summa. Tulumaks hõlmab kõiki kasumi kasutamisel põhinevaid kohalikke ja välismaised makse. Tulumaks hõlmab ka selliseid makse, nagu näiteks kinnipeetavad maksud, mida tütar- või sidusettevõtja või ühine ettevõtmine tasuvad aruandvale üksusele jaotatavatelt dividendidelt.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSotsiaalkindlustuse ja muude maksude kui tulumaks võlad
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current trade payables and current other payables. [Refer: Current trade payables; Other current payables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other current payables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other current payables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTarnijate ees olevate lühiajaliste võlgade ja muude lühiajaliste võlgade summa. [Viide: lühiajalised võlad tarnijatele; muud lühiajalised võlad]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVõlad tarnijatele ja muud lühiajalised võlad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelVõlad tarnijatele ja muud lühiajalised võlad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of current trade payables and current other payables. [Refer: Current trade payables; Other current payables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other current payables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other current payables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTarnijate ees olevate lühiajaliste võlgade ja muude lühiajaliste võlgade summa. [Viide: lühiajalised võlad tarnijatele; muud lühiajalised võlad]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVõlad tarnijatele ja muud lühiajalised võlad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelVõlad tarnijatele ja muud lühiajalised võlad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationExpiry date 2023-01-01: The amount of liabilities that: (a) the entity expects to settle in its normal operating cycle; (b) the entity holds primarily for the purpose of trading; (c) are due to be settled within twelve months after the reporting period; or (d) the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period. Effective 2023-01-01: The amount of liabilities that: (a) the entity expects to settle in its normal operating cycle; (b) the entity holds primarily for the purpose of trading; (c) are due to be settled within twelve months after the reporting period; or (d) the entity does not have the right at the end of the reporting period to defer settlement for at least twelve months after the reporting period.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelCurrent liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKehtiv kuni 1.1.2023: Selliste kohustiste summa,: a) mida üksus loodab arveldada oma tavapärase äritsükli jooksul; b) mida üksus hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) mis kuulub arveldamisele kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi; või d) mille puhul ei ole üksusel tingimusteta õigust lükata selle tasumist edasi rohkem kui vähemalt kaksteist kuud pärast aruandeperioodi. Kehtiv alates 1.1.2023: Selliste kohustiste summa,: a) mida üksus loodab arveldada oma tavapärase äritsükli jooksul; b) mida üksus hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) mis kuulub arveldamisele kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi; või d) mille puhul ei ole üksusel aruandeperioodi lõpus õigust lükata selle tasumist edasi rohkem kui vähemalt kaksteist kuud pärast aruandeperioodi.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelLühiajalised kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised kohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationExpiry date 2023-01-01: The amount of liabilities that: (a) the entity expects to settle in its normal operating cycle; (b) the entity holds primarily for the purpose of trading; (c) are due to be settled within twelve months after the reporting period; or (d) the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period. Effective 2023-01-01: The amount of liabilities that: (a) the entity expects to settle in its normal operating cycle; (b) the entity holds primarily for the purpose of trading; (c) are due to be settled within twelve months after the reporting period; or (d) the entity does not have the right at the end of the reporting period to defer settlement for at least twelve months after the reporting period.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCurrent liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelCurrent liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal current liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKehtiv kuni 1.1.2023: Selliste kohustiste summa,: a) mida üksus loodab arveldada oma tavapärase äritsükli jooksul; b) mida üksus hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) mis kuulub arveldamisele kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi; või d) mille puhul ei ole üksusel tingimusteta õigust lükata selle tasumist edasi rohkem kui vähemalt kaksteist kuud pärast aruandeperioodi. Kehtiv alates 1.1.2023: Selliste kohustiste summa,: a) mida üksus loodab arveldada oma tavapärase äritsükli jooksul; b) mida üksus hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) mis kuulub arveldamisele kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi; või d) mille puhul ei ole üksusel aruandeperioodi lõpus õigust lükata selle tasumist edasi rohkem kui vähemalt kaksteist kuud pärast aruandeperioodi.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLühiajalised kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelLühiajalised kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelLühiajalised kohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe non-current portion of non-current borrowings. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current portion of non-current borrowings
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal non-current portion of non-current borrowings
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationPikaajaliste laenukohustuste pikaajalised elemendid. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPikaajaliste laenukohustuste pikaajalised elemendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPikaajaliste laenukohustuste pikaajalised elemendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe non-current portion of non-current borrowings. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current portion of non-current borrowings
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal non-current portion of non-current borrowings
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationPikaajaliste laenukohustuste pikaajalised elemendid. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPikaajaliste laenukohustuste pikaajalised elemendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPikaajaliste laenukohustuste pikaajalised elemendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current government grants recognised on the statement of financial position as deferred income. [Refer: Government [member]; Government grants]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current government grants
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValitsusepoolse pikaajalise sihtfinantseerimise summa, mis on kajastatud finantsseisundi aruandes tulevaste perioodide tuluna. [Viide: valitsus [member]; valitsusepoolne sihtfinantseerimine]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolne pikaajaline sihtfinantseerimine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current government grants recognised on the statement of financial position as deferred income. [Refer: Government [member]; Government grants]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current government grants
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValitsusepoolse pikaajalise sihtfinantseerimise summa, mis on kajastatud finantsseisundi aruandes tulevaste perioodide tuluna. [Viide: valitsus [member]; valitsusepoolne sihtfinantseerimine]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolne pikaajaline sihtfinantseerimine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current trade payables and non-current other payables. [Refer: Other non-current payables; Non-current trade payables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other non-current payables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other non-current payables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTarnijate ees olevate pikaajaliste võlgade ja muude pikaajaliste võlgade summa. [Viide: muud pikaajalised võlad; pikaajalised võlad tarnijatele]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVõlad tarnijatele ja muud pikaajalised võlad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelVõlad tarnijatele ja muud pikaajalised võlad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of non-current trade payables and non-current other payables. [Refer: Other non-current payables; Non-current trade payables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTrade and other non-current payables
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal trade and other non-current payables
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTarnijate ees olevate pikaajaliste võlgade ja muude pikaajaliste võlgade summa. [Viide: muud pikaajalised võlad; pikaajalised võlad tarnijatele]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVõlad tarnijatele ja muud pikaajalised võlad
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelVõlad tarnijatele ja muud pikaajalised võlad kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of liabilities that do not meet the definition of current liabilities. [Refer: Current liabilities]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal non-current liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationNende kohustiste summa, mida ei saa määratleda käibevarana. [Viide: lühiajalised kohustised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPikaajalised kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPikaajalised kohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of liabilities that do not meet the definition of current liabilities. [Refer: Current liabilities]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelNon-current liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal non-current liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationNende kohustiste summa, mida ei saa määratleda käibevarana. [Viide: lühiajalised kohustised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPikaajalised kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPikaajalised kohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events. Economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLiabilities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelLiabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelLiabilities at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelLiabilities at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMöödunud sündmusest tulenev üksuse eksisteeriv kohustus kanda üle majandusressurss Majandusressurss on õigus, millel on potentsiaal tuua majanduslikku kasu.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKohustised
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelKohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelKohustised perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelKohustised perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events. Economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLiabilities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelLiabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelLiabilities at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelLiabilities at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMöödunud sündmusest tulenev üksuse eksisteeriv kohustus kanda üle majandusressurss Majandusressurss on õigus, millel on potentsiaal tuua majanduslikku kasu.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKohustised
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelKohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelKohustised perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelKohustised perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe nominal value of capital issued.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIssued capital
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal issued capital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmiteeritud kapitali nimiväärtus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmiteeritud kapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelEmiteeritud kapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe nominal value of capital issued.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIssued capital
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal issued capital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmiteeritud kapitali nimiväärtus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmiteeritud kapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelEmiteeritud kapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount received or receivable from the issuance of the entity's shares in excess of nominal value.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelShare premium
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSumma, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÜlekurss
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount received or receivable from the issuance of the entity's shares in excess of nominal value.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelShare premium
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSumma, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÜlekurss
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationA component of equity representing reserves created based on legal requirements.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelStatutory reserve
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitalikomponent, mis kajastab reserve, mis on loodud õigusnõuete alusel.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKohustuslik reserv
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationA component of equity representing reserves created based on legal requirements.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelStatutory reserve
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitalikomponent, mis kajastab reserve, mis on loodud õigusnõuete alusel.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKohustuslik reserv
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationA component of equity representing the entity’s cumulative undistributed earnings or deficit excluding the profit or loss for the reporting period. [Refer: Retained earnings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRetained earnings, excluding profit (loss) for reporting period
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitalikomponent, mis kajastab üksuse kumulatiivset jaotamata tulu või puudujääki, välja arvatud kasum või kahjum aruandeperioodil. [Viide: jaotamata kasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelJaotamata kasum, välja arvatud kasum (kahjum) aruandeperioodil
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationA component of equity representing the entity’s cumulative undistributed earnings or deficit excluding the profit or loss for the reporting period. [Refer: Retained earnings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRetained earnings, excluding profit (loss) for reporting period
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitalikomponent, mis kajastab üksuse kumulatiivset jaotamata tulu või puudujääki, välja arvatud kasum või kahjum aruandeperioodil. [Viide: jaotamata kasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelJaotamata kasum, välja arvatud kasum (kahjum) aruandeperioodil
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationA component of equity representing the entity’s undistributed profit or loss for the reporting period. [Refer: Retained earnings; Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRetained earnings, profit (loss) for reporting period
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitalikomponent, mis kajastab üksuse jaotamata kasumit või kahjumit aruandeperioodil. [Viide: jaotamata kasum; kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelJaotamata kasum, kasum (kahjum) aruandeperioodil
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationA component of equity representing the entity’s undistributed profit or loss for the reporting period. [Refer: Retained earnings; Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRetained earnings, profit (loss) for reporting period
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitalikomponent, mis kajastab üksuse jaotamata kasumit või kahjumit aruandeperioodil. [Viide: jaotamata kasum; kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelJaotamata kasum, kasum (kahjum) aruandeperioodil
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of the entity's equity and liabilities. [Refer: Equity; Liabilities]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity and liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity and liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse omakapitali ja kohustiste avalikustamine. [Viide: omakapital; kohustised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital ja kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital ja kohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of the entity's equity and liabilities. [Refer: Equity; Liabilities]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity and liabilities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity and liabilities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse omakapitali ja kohustiste avalikustamine. [Viide: omakapital; kohustised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital ja kohustised
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital ja kohustised kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe income arising in the course of an entity's ordinary activities. Income is increases in assets, or decreases in liabilities, that result in increases in equity, other than those relating to contributions from holders of equity claims.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRevenue
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal revenue
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu, mis tekib üksuse tavapärase tegevuse käigus. Tulu on varade suurenemine või kohustiste vähenemine, mille tulemusena omakapital suureneb, välja arvatud omanike poolt tehtavad sissemaksed.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulu
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTulu kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe income arising in the course of an entity's ordinary activities. Income is increases in assets, or decreases in liabilities, that result in increases in equity, other than those relating to contributions from holders of equity claims.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRevenue
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal revenue
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu, mis tekib üksuse tavapärase tegevuse käigus. Tulu on varade suurenemine või kohustiste vähenemine, mille tulemusena omakapital suureneb, välja arvatud omanike poolt tehtavad sissemaksed.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulu
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTulu kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of operating income that the entity does not separately disclose in the same statement or note.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTegevustulude summa, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuud tulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of operating income that the entity does not separately disclose in the same statement or note.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTegevustulude summa, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuud tulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of all operating expenses.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOperating expense
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOperating expense
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKõigi tegevuskulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTegevuskulud
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTegevuskulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of all operating expenses.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOperating expense
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOperating expense
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKõigi tegevuskulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTegevuskulud
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTegevuskulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceUse this line item to tag employee benefits expenses including expenses from share-based payment transactions with employees (or when expenses from share-based payment transactions with employees are zero). Do NOT use this line item to tag employee benefits expenses excluding expenses from share-based payment transactions with employees.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe expense of all forms of consideration given by an entity in exchange for a service rendered by employees or for the termination of employment.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmployee benefits expense
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelEmployee benefits expense
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal employee benefits expense
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceKasutage seda kirjet selleks, et märgistada töötajate hüvitiste kulud, mis hõlmavad töötajatega tehtud aktsiapõhiste maksetehingute kulusid (või kui töötajatega tehtud aktsiapõhiste maksetehingute kulud on null). ÄRGE kasutage seda kirjet selleks, et märgistada töötajate hüvitiste kulud, mis ei hõlma töötajatega tehtud aktsiapõhiste maksetehingute kulusid.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKulu, mis tekib igas vormis tasust, mida üksus annab töötajatele vastutasuks nende tööalase teenistuse eest või töösuhte lõpetamise eest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTöötajate hüvitiste kulu
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTöötajate hüvitiste kulu
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTöötajate hüvitiste kulu kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceUse this line item to tag employee benefits expenses including expenses from share-based payment transactions with employees (or when expenses from share-based payment transactions with employees are zero). Do NOT use this line item to tag employee benefits expenses excluding expenses from share-based payment transactions with employees.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe expense of all forms of consideration given by an entity in exchange for a service rendered by employees or for the termination of employment.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmployee benefits expense
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelEmployee benefits expense
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal employee benefits expense
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceKasutage seda kirjet selleks, et märgistada töötajate hüvitiste kulud, mis hõlmavad töötajatega tehtud aktsiapõhiste maksetehingute kulusid (või kui töötajatega tehtud aktsiapõhiste maksetehingute kulud on null). ÄRGE kasutage seda kirjet selleks, et märgistada töötajate hüvitiste kulud, mis ei hõlma töötajatega tehtud aktsiapõhiste maksetehingute kulusid.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKulu, mis tekib igas vormis tasust, mida üksus annab töötajatele vastutasuks nende tööalase teenistuse eest või töösuhte lõpetamise eest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTöötajate hüvitiste kulu
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTöötajate hüvitiste kulu
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTöötajate hüvitiste kulu kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of depreciation expense, amortisation expense and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss. [Refer: Depreciation and amortisation expense; Impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDepreciation, amortisation and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDepreciation, amortisation and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal depreciation, amortisation and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulude ja vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamise) summa. [Viide: amortisatsioonikulu; Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasumiaruandes kajastatud amortisatsioon ja vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelKasumiaruandes kajastatud amortisatsioon ja vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasumiaruandes kajastatud amortisatsioon ja vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine) kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of depreciation expense, amortisation expense and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss. [Refer: Depreciation and amortisation expense; Impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDepreciation, amortisation and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDepreciation, amortisation and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal depreciation, amortisation and impairment loss (reversal of impairment loss) recognised in profit or loss
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulude ja vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamise) summa. [Viide: amortisatsioonikulu; Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasumiaruandes kajastatud amortisatsioon ja vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelKasumiaruandes kajastatud amortisatsioon ja vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasumiaruandes kajastatud amortisatsioon ja vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine) kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of expenses that the entity does not separately disclose in the same statement or note when the entity uses the 'nature of expense' form for its analysis of expenses. [Refer: Expenses, by nature]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther expenses, by nature
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOther expenses, by nature
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelOther expenses
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelOther expenses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKulude summa, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas, kui ta kasutab kulude analüüsil „kulude laadi“ meetodit. [Viide: kulud, laadi järgi]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuud kulud, laadi järgi
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMuud kulud, laadi järgi
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMuud kulud
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelMuud kulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of expenses that the entity does not separately disclose in the same statement or note when the entity uses the 'nature of expense' form for its analysis of expenses. [Refer: Expenses, by nature]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther expenses, by nature
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOther expenses, by nature
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelOther expenses
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelOther expenses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKulude summa, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas, kui ta kasutab kulude analüüsil „kulude laadi“ meetodit. [Viide: kulud, laadi järgi]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuud kulud, laadi järgi
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMuud kulud, laadi järgi
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMuud kulud
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelMuud kulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe profit (loss) from operating activities of the entity. [Refer: Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss) from operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss) from operating activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse põhitegevuse kasum (kahjum) [Viide: kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPõhitegevuse kasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPõhitegevuse kasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe profit (loss) from operating activities of the entity. [Refer: Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss) from operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss) from operating activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse põhitegevuse kasum (kahjum) [Viide: kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPõhitegevuse kasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPõhitegevuse kasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income associated with interest and other financing activities of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinance income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationIntressi ja üksuse muu finantseerimistegevusega seotud tulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantstulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income associated with interest and other financing activities of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinance income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationIntressi ja üksuse muu finantseerimistegevusega seotud tulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantstulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of costs associated with financing activities of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinance costs
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelFinance costs
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantseerimistegevusega seotud kulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantskulud
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelFinantskulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of costs associated with financing activities of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinance costs
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelFinance costs
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantseerimistegevusega seotud kulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantskulud
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelFinantskulud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income or cost associated with interest and other financing activities of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinance income (cost)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelFinance income (cost)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationIntressi ja üksuse muu finantseerimistegevusega seotud tulude või kulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantstulud (-kulud)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelFinantstulud (-kulud)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income or cost associated with interest and other financing activities of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinance income (cost)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelFinance income (cost)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationIntressi ja üksuse muu finantseerimistegevusega seotud tulude või kulude summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantstulud (-kulud)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelFinantstulud (-kulud)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entity's share of the profit (loss) of associates accounted for using the equity method. [Refer: Associates [member]; Investments accounted for using equity method; Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelShare of profit (loss) of associates accounted for using equity method
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse osa kapitaliosaluse meetodil arvestatud sidusettevõtjate kasumist (kahjumist). [Viide: sidusettevõtjad [member]; kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud; kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOsa kapitaliosaluse meetodil arvestatud sidusettevõtjate kasumist (kahjumist)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entity's share of the profit (loss) of associates accounted for using the equity method. [Refer: Associates [member]; Investments accounted for using equity method; Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelShare of profit (loss) of associates accounted for using equity method
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse osa kapitaliosaluse meetodil arvestatud sidusettevõtjate kasumist (kahjumist). [Viide: sidusettevõtjad [member]; kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud; kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOsa kapitaliosaluse meetodil arvestatud sidusettevõtjate kasumist (kahjumist)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe profit (loss) before tax expense or income. [Refer: Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss) before tax
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss) before tax
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKasum (kahjum) enne tulumaksukulu või -tulu. [Viide: kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum) enne tulumaksu
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum) enne tulumaksu
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe profit (loss) before tax expense or income. [Refer: Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss) before tax
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss) before tax
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKasum (kahjum) enne tulumaksukulu või -tulu. [Viide: kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum) enne tulumaksu
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum) enne tulumaksu
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe aggregate amount included in the determination of profit (loss) for the period in respect of current tax and deferred tax. [Refer: Current tax expense (income); Deferred tax expense (income)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTax expense (income)
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTax expense (income)
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelTax income (expense)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal tax expense (income)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTasumisele kuuluva ja edasilükkunud tulumaksu kogusumma, mida võetakse arvesse perioodi kasumi (kahjumi) kindlaksmääramisel. [Viide: tasumisele kuuluva tulumaksu kulu (tulu); edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulumaksu kulu (tulu)
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTulumaksu kulu (tulu)
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMaksutulu (-kulu)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTulumaksu kulu (tulu) kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe aggregate amount included in the determination of profit (loss) for the period in respect of current tax and deferred tax. [Refer: Current tax expense (income); Deferred tax expense (income)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTax expense (income)
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTax expense (income)
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelTax income (expense)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal tax expense (income)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTasumisele kuuluva ja edasilükkunud tulumaksu kogusumma, mida võetakse arvesse perioodi kasumi (kahjumi) kindlaksmääramisel. [Viide: tasumisele kuuluva tulumaksu kulu (tulu); edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulumaksu kulu (tulu)
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelTulumaksu kulu (tulu)
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMaksutulu (-kulu)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTulumaksu kulu (tulu) kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe profit (loss) from continuing and discontinued operations attributable to owners of the parent. [Refer: Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss), attributable to owners of parent
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmaettevõtja omanikele omistatav jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasum (kahjum). [Viide: kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmaettevõtja omanikele omistatav kasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe profit (loss) from continuing and discontinued operations attributable to owners of the parent. [Refer: Profit (loss)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss), attributable to owners of parent
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmaettevõtja omanikele omistatav jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasum (kahjum). [Viide: kasum (kahjum)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmaettevõtja omanikele omistatav kasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceThe reported value should be tagged twice, with both this element and the element ‘Diluted earnings (loss) per share’ when: (a) basic and diluted earnings per share are equal; and (b) an entity presents one line item to accomplish the dual presentation requirement of paragraph 67 of IAS 33.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of profit (loss) attributable to ordinary equity holders of the parent entity (the numerator) divided by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period (the denominator).
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelBasic earnings (loss) per share
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal basic earnings (loss) per share
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceEsitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum) (lugeja) jagatud perioodi jooksul ringluses olevate lihtaktsiate keskmise arvuga (nimetaja).
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelBaasaktsiakasum (-kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelBaasaktsiakasum (-kahjum) kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceThe reported value should be tagged twice, with both this element and the element ‘Diluted earnings (loss) per share’ when: (a) basic and diluted earnings per share are equal; and (b) an entity presents one line item to accomplish the dual presentation requirement of paragraph 67 of IAS 33.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of profit (loss) attributable to ordinary equity holders of the parent entity (the numerator) divided by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period (the denominator).
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelBasic earnings (loss) per share
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal basic earnings (loss) per share
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceEsitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum) (lugeja) jagatud perioodi jooksul ringluses olevate lihtaktsiate keskmise arvuga (nimetaja).
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelBaasaktsiakasum (-kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelBaasaktsiakasum (-kahjum) kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceThe reported value should be tagged twice, with both this element and the element ‘Diluted earnings (loss) per share from continuing operations' when: (a) basic and diluted earnings per share are equal; and (b) an entity presents one line item to accomplish the dual presentation requirement of paragraph 67 of IAS 33.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationBasic earnings (loss) per share from continuing operations. [Refer: Basic earnings (loss) per share; Continuing operations [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelBasic earnings (loss) per share from continuing operations
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceEsitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Jätkuvate tegevusvaldkondade lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelJätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceThe reported value should be tagged twice, with both this element and the element ‘Diluted earnings (loss) per share from continuing operations' when: (a) basic and diluted earnings per share are equal; and (b) an entity presents one line item to accomplish the dual presentation requirement of paragraph 67 of IAS 33.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationBasic earnings (loss) per share from continuing operations. [Refer: Basic earnings (loss) per share; Continuing operations [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelBasic earnings (loss) per share from continuing operations
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceEsitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Jätkuvate tegevusvaldkondade lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelJätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of other comprehensive income, net of tax, after reclassification adjustments, related to cash flow hedges. [Refer: Cash flow hedges [member]; Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income, net of tax, cash flow hedges
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOther comprehensive income, net of tax, cash flow hedges
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuu koondkasumi summa pärast tulumaksu, pärast ümberliigitamiskandeid seoses rahavoo riskimaandamisinstrumentidega. [Viide: rahavoo riski maandamine [member]; muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum, pärast tulumaksu, rahavoo riskimaandamisinstrumendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum, pärast tulumaksu, rahavoo riskimaandamisinstrumendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of other comprehensive income, net of tax, after reclassification adjustments, related to cash flow hedges. [Refer: Cash flow hedges [member]; Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income, net of tax, cash flow hedges
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOther comprehensive income, net of tax, cash flow hedges
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuu koondkasumi summa pärast tulumaksu, pärast ümberliigitamiskandeid seoses rahavoo riskimaandamisinstrumentidega. [Viide: rahavoo riski maandamine [member]; muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum, pärast tulumaksu, rahavoo riskimaandamisinstrumendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum, pärast tulumaksu, rahavoo riskimaandamisinstrumendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of comprehensive income attributable to owners of the parent. [Refer: Comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income, attributable to owners of parent
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income, attributable to owners of parent
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmaettevõtja omanikele omistatava koondkasumi summa. [Viide: koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum, emaettevõtja omanikele omistatav
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku, emaettevõtja omanikele omistatav
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of comprehensive income attributable to owners of the parent. [Refer: Comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income, attributable to owners of parent
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income, attributable to owners of parent
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmaettevõtja omanikele omistatava koondkasumi summa. [Viide: koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum, emaettevõtja omanikele omistatav
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku, emaettevõtja omanikele omistatav
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from sales of goods and rendering of services.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelReceipts from sales of goods and rendering of services
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha laekumine kaupade müügist ja teenuste osutamisest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from sales of goods and rendering of services.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelReceipts from sales of goods and rendering of services
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha laekumine kaupade müügist ja teenuste osutamisest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from royalties, fees, commissions and other revenue. [Refer: Other revenue]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelReceipts from royalties, fees, commissions and other revenue
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLitsentsi-, teenus- ja komisjonitasude ning muu tulu rahalaekumised. [Viide: muu tulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLitsentsi-, teenus- ja komisjonitasude ning muu tulu laekumised
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from royalties, fees, commissions and other revenue. [Refer: Other revenue]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelReceipts from royalties, fees, commissions and other revenue
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLitsentsi-, teenus- ja komisjonitasude ning muu tulu rahalaekumised. [Viide: muu tulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLitsentsi-, teenus- ja komisjonitasude ning muu tulu laekumised
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow to suppliers for goods and services.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPayments to suppliers for goods and services
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPayments to suppliers for goods and services
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow to suppliers for goods and services.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPayments to suppliers for goods and services
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPayments to suppliers for goods and services
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow to, and on behalf of, employees.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPayments to and on behalf of employees
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPayments to and on behalf of employees
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha väljamaksed töötajatele ja töötajate eest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMaksed töötajatele ja töötajate eest
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMaksed töötajatele ja töötajate eest
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow to, and on behalf of, employees.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPayments to and on behalf of employees
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPayments to and on behalf of employees
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha väljamaksed töötajatele ja töötajate eest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMaksed töötajatele ja töötajate eest
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMaksed töötajatele ja töötajate eest
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for operating activities that the entity does not separately disclose in the same statement or note.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther cash payments from operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOther cash payments from operating activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationPõhitegevusega seotud raha väljamaksed, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuud põhitegevuse rahamaksed
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMuud põhitegevuse rahamaksed
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for operating activities that the entity does not separately disclose in the same statement or note.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther cash payments from operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOther cash payments from operating activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationPõhitegevusega seotud raha väljamaksed, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuud põhitegevuse rahamaksed
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMuud põhitegevuse rahamaksed
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from income taxes paid or refunded, classified as operating activities. [Refer: Income taxes paid (refund)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncome taxes paid (refund), classified as operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelIncome taxes paid (refund), classified as operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelIncome taxes refund (paid)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMakstud või tagasimakstud tulumaksudest tulenevad rahavood, liigitatud põhitegevuseks. [Viide: makstud (tagasimakstud) tulumaksud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMakstud (tagasimakstud) tulumaksud, liigitatud põhitegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMakstud (tagasimakstud) tulumaksud, liigitatud põhitegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelTagasimakstud (makstud) tulumaksud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from income taxes paid or refunded, classified as operating activities. [Refer: Income taxes paid (refund)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncome taxes paid (refund), classified as operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelIncome taxes paid (refund), classified as operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelIncome taxes refund (paid)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMakstud või tagasimakstud tulumaksudest tulenevad rahavood, liigitatud põhitegevuseks. [Viide: makstud (tagasimakstud) tulumaksud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMakstud (tagasimakstud) tulumaksud, liigitatud põhitegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMakstud (tagasimakstud) tulumaksud, liigitatud põhitegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelTagasimakstud (makstud) tulumaksud
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceA positive or negative XBRL value can be entered for this element. Refer to the standard element label to determine the correct sign. Use a negative value for terms in brackets.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from (used in) operating activities, which are the principal revenue-producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities. [Refer: Revenue]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash flows from (used in) operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet cash flows from (used in) operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelCash flows from (used in) operating activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceSelle elemendi puhul on võimalik sisestada positiivne või negatiivne XBRL-väärtus. Õige märgi kindlaksmääramiseks tuginege standardse elemendi märgisele. Sulgudes olevate mõistete puhul kasutage negatiivset väärtust.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse sellistest põhitegevustest tulenevad (nende raames saadud) rahavood, mis on üksuse peamised tulutoovad tegevused ja muud tegevused, mis ei ole investeerimis- ega finantseerimistegevused. [Viide: tulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPõhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelPõhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) netorahavood
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPõhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceA positive or negative XBRL value can be entered for this element. Refer to the standard element label to determine the correct sign. Use a negative value for terms in brackets.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from (used in) operating activities, which are the principal revenue-producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities. [Refer: Revenue]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash flows from (used in) operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet cash flows from (used in) operating activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelCash flows from (used in) operating activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceSelle elemendi puhul on võimalik sisestada positiivne või negatiivne XBRL-väärtus. Õige märgi kindlaksmääramiseks tuginege standardse elemendi märgisele. Sulgudes olevate mõistete puhul kasutage negatiivset väärtust.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse sellistest põhitegevustest tulenevad (nende raames saadud) rahavood, mis on üksuse peamised tulutoovad tegevused ja muud tegevused, mis ei ole investeerimis- ega finantseerimistegevused. [Viide: tulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPõhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelPõhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) netorahavood
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelPõhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for the purchases of property, plant and equipment, classified as investing activities. [Refer: Property, plant and equipment]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPurchase of property, plant and equipment, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPurchase of property, plant and equipment, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelPurchase of property, plant and equipment
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMateriaalse põhivara ostust tulenev raha väljamakse, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: materiaalne põhivara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalse põhivara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMateriaalse põhivara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMateriaalse põhivara ostmine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for the purchases of property, plant and equipment, classified as investing activities. [Refer: Property, plant and equipment]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPurchase of property, plant and equipment, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPurchase of property, plant and equipment, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelPurchase of property, plant and equipment
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMateriaalse põhivara ostust tulenev raha väljamakse, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: materiaalne põhivara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalse põhivara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMateriaalse põhivara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMateriaalse põhivara ostmine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for the purchases of intangible assets, classified as investing activities. [Refer: Intangible assets other than goodwill]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPurchase of intangible assets, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPurchase of intangible assets, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelPurchase of intangible assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationImmateriaalsete varade ostust tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelImmateriaalse vara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelImmateriaalse vara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelImmateriaalse vara ostmine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for the purchases of intangible assets, classified as investing activities. [Refer: Intangible assets other than goodwill]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPurchase of intangible assets, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelPurchase of intangible assets, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelPurchase of intangible assets
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationImmateriaalsete varade ostust tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelImmateriaalse vara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelImmateriaalse vara ostmine, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelImmateriaalse vara ostmine
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from sales of property, plant and equipment, classified as investing activities. [Refer: Property, plant and equipment]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProceeds from sales of property, plant and equipment, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelProceeds from sales of property, plant and equipment
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMateriaalse põhivara müügist tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: materiaalne põhivara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalse põhivara müügist tulenevad laekumised, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelMateriaalse põhivara müügist tulenevad laekumised
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from sales of property, plant and equipment, classified as investing activities. [Refer: Property, plant and equipment]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProceeds from sales of property, plant and equipment, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelProceeds from sales of property, plant and equipment
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMateriaalse põhivara müügist tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: materiaalne põhivara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalse põhivara müügist tulenevad laekumised, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelMateriaalse põhivara müügist tulenevad laekumised
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from government grants, classified as investing activities. [Refer: Government [member]; Government grants]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProceeds from government grants, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelProceeds from government grants
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValitsusepoolsest sihtfinantseerimisest tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: valitsus [member]; valitsusepoolne sihtfinantseerimine]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolsest sihtfinantseerimisest tulenevad laekumised, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelValitsusepoolsest sihtfinantseerimisest tulenevad laekumised
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from government grants, classified as investing activities. [Refer: Government [member]; Government grants]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProceeds from government grants, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelProceeds from government grants
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValitsusepoolsest sihtfinantseerimisest tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: valitsus [member]; valitsusepoolne sihtfinantseerimine]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolsest sihtfinantseerimisest tulenevad laekumised, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelValitsusepoolsest sihtfinantseerimisest tulenevad laekumised
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends received.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends received
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSaadud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSaadud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends received.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends received
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSaadud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSaadud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from interest received, classified as investing activities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInterest received, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelInterest received
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSaadud intressidest tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSaadud intress, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelSaadud intress
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash inflow from interest received, classified as investing activities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInterest received, classified as investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelInterest received
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSaadud intressidest tulenev raha laekumine, liigitatud investeerimistegevuseks.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSaadud intress, liigitatud investeerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelSaadud intress
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from (used in) investing activities, which are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash flows from (used in) investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet cash flows from (used in) investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelCash flows from (used in) investing activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellisest investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mis on pikaajaliste varade ja raha ekvivalentide all kajastamata muude investeeringute soetamine ja võõrandamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInvesteerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelInvesteerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelInvesteerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from (used in) investing activities, which are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash flows from (used in) investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet cash flows from (used in) investing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelCash flows from (used in) investing activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellisest investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mis on pikaajaliste varade ja raha ekvivalentide all kajastamata muude investeeringute soetamine ja võõrandamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInvesteerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelInvesteerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelInvesteerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for repayments of bonds, notes and debentures.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRepayments of bonds, notes and debentures
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelRepayments of bonds, notes and debentures
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationVõlakirjade, vekslite ja obligatsioonide tagasimaksetest tulenev raha väljamakse.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVõlakirjade, vekslite ja obligatsioonide tagasimaksed
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelVõlakirjade, vekslite ja obligatsioonide tagasimaksed
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for repayments of bonds, notes and debentures.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRepayments of bonds, notes and debentures
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelRepayments of bonds, notes and debentures
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationVõlakirjade, vekslite ja obligatsioonide tagasimaksetest tulenev raha väljamakse.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVõlakirjade, vekslite ja obligatsioonide tagasimaksed
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelVõlakirjade, vekslite ja obligatsioonide tagasimaksed
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow to settle borrowings, classified as financing activities. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRepayments of borrowings, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelRepayments of borrowings, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelRepayments of borrowings
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLaenukohustuste arveldamisest tulenev raha väljamakse, liigitatud finantseerimistegevuseks. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaenukohustustega seotud tagasimaksed, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelLaenukohustustega seotud tagasimaksed, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelLaenukohustuste tagasimaksed
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow to settle borrowings, classified as financing activities. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRepayments of borrowings, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelRepayments of borrowings, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelRepayments of borrowings
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLaenukohustuste arveldamisest tulenev raha väljamakse, liigitatud finantseerimistegevuseks. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaenukohustustega seotud tagasimaksed, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelLaenukohustustega seotud tagasimaksed, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelLaenukohustuste tagasimaksed
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for dividends paid by the entity, classified as financing activities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelDividends paid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse makstud dividendidest tulenev raha väljamakse, liigitatud finantseerimistegevuseks.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMakstud dividendid, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMakstud dividendid, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMakstud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for dividends paid by the entity, classified as financing activities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelDividends paid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse makstud dividendidest tulenev raha väljamakse, liigitatud finantseerimistegevuseks.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMakstud dividendid, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMakstud dividendid, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMakstud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for interest paid, classified as financing activities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInterest paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelInterest paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelInterest paid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMakstud intressidest tulenev raha väljamakse, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMakstud intress, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMakstud intress, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMakstud intress
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash outflow for interest paid, classified as financing activities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelInterest paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelInterest paid, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelInterest paid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMakstud intressidest tulenev raha väljamakse, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMakstud intress, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelMakstud intress, liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabelMakstud intress
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationInflows (outflows) of cash, classified as financing activities, that the entity does not separately disclose in the same statement or note.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther inflows (outflows) of cash, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelOther inflows (outflows) of cash
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantseerimistegevuseks liigitatud raha laekumine (väljavool), mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha laekumine (väljavool), liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelMuu raha laekumine (väljavool)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationInflows (outflows) of cash, classified as financing activities, that the entity does not separately disclose in the same statement or note.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther inflows (outflows) of cash, classified as financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelOther inflows (outflows) of cash
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantseerimistegevuseks liigitatud raha laekumine (väljavool), mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha laekumine (väljavool), liigitatud finantseerimistegevuseks
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/terseLabelMuu raha laekumine (väljavool)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from (used in) financing activities, which are activities that result in changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash flows from (used in) financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet cash flows from (used in) financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelCash flows from (used in) financing activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellisest finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mille tulemusel muutub üksuse sissemakstud omakapitali ja laenukohustuste maht ja struktuur.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelFinantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelFinantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe cash flows from (used in) financing activities, which are activities that result in changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash flows from (used in) financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet cash flows from (used in) financing activities
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelCash flows from (used in) financing activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellisest finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mille tulemusel muutub üksuse sissemakstud omakapitali ja laenukohustuste maht ja struktuur.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelFinantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelFinantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of cash on hand and demand deposits, along with short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and that are subject to an insignificant risk of changes in value. [Refer: Cash; Cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash and cash equivalents
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelCash and cash equivalents at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelCash and cash equivalents at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal cash and cash equivalents
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in cash and cash equivalents after the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents held in foreign currencies. [Refer: Cash and cash equivalents; Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet increase (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju välisvaluutas hoitavale rahale ja raha ekvivalentidele. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; valuutakursi muutuste mõju rahale ja raha ekvivalentidele]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelRaha ja raha ekvivalentide netosuurenemine (netovähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in cash and cash equivalents after the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents held in foreign currencies. [Refer: Cash and cash equivalents; Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet increase (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju välisvaluutas hoitavale rahale ja raha ekvivalentidele. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; valuutakursi muutuste mõju rahale ja raha ekvivalentidele]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelRaha ja raha ekvivalentide netosuurenemine (netovähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in cash and cash equivalents after the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents held in foreign currencies. [Refer: Cash and cash equivalents; Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet increase (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju välisvaluutas hoitavale rahale ja raha ekvivalentidele. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; valuutakursi muutuste mõju rahale ja raha ekvivalentidele]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelRaha ja raha ekvivalentide netosuurenemine (netovähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in cash and cash equivalents after the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents held in foreign currencies. [Refer: Cash and cash equivalents; Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelNet increase (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) in cash and cash equivalents after effect of exchange rate changes
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju välisvaluutas hoitavale rahale ja raha ekvivalentidele. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; valuutakursi muutuste mõju rahale ja raha ekvivalentidele]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/netLabelRaha ja raha ekvivalentide netosuurenemine (netovähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalentide suurenemine (vähenemine) pärast valuutakursi muutuste mõju
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of cash on hand and demand deposits, along with short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and that are subject to an insignificant risk of changes in value. [Refer: Cash; Cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash and cash equivalents
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelCash and cash equivalents at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelCash and cash equivalents at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal cash and cash equivalents
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of cash on hand and demand deposits, along with short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and that are subject to an insignificant risk of changes in value. [Refer: Cash; Cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash and cash equivalents
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelCash and cash equivalents at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelCash and cash equivalents at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal cash and cash equivalents
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of cash on hand and demand deposits, along with short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and that are subject to an insignificant risk of changes in value. [Refer: Cash; Cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash and cash equivalents
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelCash and cash equivalents at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelCash and cash equivalents at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal cash and cash equivalents
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of cash on hand and demand deposits, along with short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and that are subject to an insignificant risk of changes in value. [Refer: Cash; Cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash and cash equivalents
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelCash and cash equivalents at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelCash and cash equivalents at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal cash and cash equivalents
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of cash on hand and demand deposits, along with short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and that are subject to an insignificant risk of changes in value. [Refer: Cash; Cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCash and cash equivalents
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelCash and cash equivalents at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelCash and cash equivalents at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal cash and cash equivalents
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalendid
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelRaha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelRaha ja raha ekvivalendid kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of income and expense (including reclassification adjustments) that is not recognised in profit or loss as required or permitted by IFRSs. [Refer: IFRSs [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOther comprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal other comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulu- ja kulu (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu koondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelMuu koondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe total of income less expenses from continuing and discontinued operations, excluding the components of other comprehensive income. [Refer: Other comprehensive income]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelProfit (loss)
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelProfit (loss)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kõikide tulude ja kulude vahe, välja arvatud muu koondkasumi komponendid. [Viide: muu koondkasum]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKasum (kahjum)
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKasum (kahjum)
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of change in equity resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelComprehensive income
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal comprehensive income
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKoondkasum
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelKoondkasum kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners
enhttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelDividends recognised as distributions to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
ethttp://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from transactions with owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelIncrease (decrease) through transactions with owners, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb omanikega sooritatud tehingutest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelSuurenemine (vähenemine) omanikega sooritatud tehingute tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe increase (decrease) in equity resulting from changes that the entity does not separately disclose in the same statement or note. [Refer: Equity]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIncrease (decrease) through other changes, equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali suurenemine (vähenemine), mis tuleneb muutustest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: omakapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSuurenemine (vähenemine) muude muutuste tõttu, omakapital
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEquity
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelEquity at end of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelEquity at beginning of period
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelTotal equity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varades oleva jääkosaluse summa pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapital
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabelOmakapital perioodi lõpus
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabelOmakapital perioodi alguses
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/totalLabelOmakapital kokku
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount, per share, of dividends recognised as distributions to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends recognised as distributions to owners per share
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa aktsia kohta.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid aktsia kohta
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount, per share, of dividends proposed or declared before financial statements were authorised for issue but not recognised as distribution to owners.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends proposed or declared before financial statements authorised for issue but not recognised as distribution to owners per share
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationDividendide summa (aktsia kohta), mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele, aktsia kohta
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceA positive XBRL value should normally be entered for this element. A negative XBRL value may need to be entered if this element is used with the members referenced. [Refer: Accumulated depreciation and amortisation [member]; Accumulated depreciation, amortisation and impairment [member]; Accumulated impairment [member]; Aggregate adjustment to carrying amounts reported under previous GAAP [member]; Effect of asset ceiling [member]; Effect of transition to IFRSs [member]; Elimination of intersegment amounts [member]; Financial forecast of cash inflows (outflows) for cash-generating unit, measurement input [member]; Financial forecast of profit (loss) for cash-generating unit, measurement input [member]; Increase (decrease) due to changes in accounting policy [member]; Increase (decrease) due to changes in accounting policy and corrections of prior period errors [member]; Increase (decrease) due to changes in accounting policy required by IFRSs [member]; Increase (decrease) due to corrections of prior period errors [member]; Increase (decrease) due to departure from requirement of IFRS [member]; Increase (decrease) due to voluntary changes in accounting policy [member]; Material reconciling items [member]; Plan assets [member]; Present value of defined benefit obligation [member]; Redesignated amount [member]; Reinsurer's share of amount arising from insurance contracts [member]; Risk diversification effect [member]; Treasury shares [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe amount of dividends proposed or declared after the reporting period but before financial statements are authorised for issue. Such dividends are not recognised as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividends proposed or declared before financial statements authorised for issue but not recognised as distribution to owners
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidanceSelle elemendi puhul tuleks tavaliselt sisestada positiivne XBRL-väärtus. Kui seda elementi kasutatakse koos viidatud liikmetega, võib olla vaja sisestada negatiivne XBRL-väärtus. [Viide: akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]; akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]; väärtuse akumuleeritud langus [member]; eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]; vara ülemmäära mõju [member]; IFRSidele ülemineku mõju [member]; segmentidevaheliste summade elimineerimine [member]; raha teeniva üksuse raha laekumiste (väljamaksete) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; raha teeniva üksuse kasumi (kahjumi) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste ja eelneva perioodi vigade korrigeerimise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSidega nõutud arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) eelneva perioodi vigade korrigeerimiste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSi nõudest kõrvalekaldumise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi vabatahtlike muudatuste tõttu [member]; olulised võrreldavad kirjed [member]; plaani varad [member]; kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus [member]; ümberliigitatud summa [member]; edasikindlustaja osalus kindlustuslepingutest tulenevas summas [member]; riskide hajutamise mõju [member]; omaaktsiad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationDividendide summa, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud pärast aruandeperioodi lõppu, kuid enne finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmist. Selliseid dividende ei kajastata aruandeperioodi lõpus kohustisena, sest sel ajal ei eksisteeri ühtegi kohustust.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of notes and other explanatory information as part of a complete set of financial statements.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of notes and other explanatory information [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantsaruannete tervikkomplektis lisade ja muu selgitava teabe avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLisade ja muu selgitava teabe avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for general information about financial statements.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of general information about financial statements [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantsaruandeid käsitleva üldteabe kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsaruannete kohta üldteabe avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe name of the reporting entity or other means of identification.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelName of reporting entity or other means of identification
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationAruandva üksuse nimi ja muud identifitseerimiseks vajalikud andmed.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAruandva üksuse nimi ja muud identifitseerimiseks vajalikud andmed
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for related parties.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of related party [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSeotud osapoolte kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSeotud osapoolte avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe name of the ultimate controlling party of the group.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelName of ultimate parent of group
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKontsernis lõplikku kontrolli omava osalise nimi.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKontserni kõrgeima emaettevõtja nimi
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of commitments and contingent liabilities. [Refer: Contingent liabilities [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of commitments and contingent liabilities [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSiduvate kohustuste ja tingimuslike kohustiste avalikustamine. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSiduvate kohustuste ja tingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of commitments.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of commitments [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSiduvate kohustuste avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSiduvate kohustuste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of tax receivables and payables.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of tax receivables and payables [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMaksunõuete ja -võlgade avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMaksunõuete ja -võlgade avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for income taxes.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of income tax [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulumaksude kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulumaksu avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for borrowing costs.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of borrowing costs [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLaenukasutuse kulutuste kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaenukasutuse kulutuste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for financial instruments.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of financial instruments [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantsinstrumentide kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsinstrumentide avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of borrowings. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of borrowings [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLaenukohustuste avalikustamine. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaenukohustuste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for share capital, reserves and other equity interest.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of share capital, reserves and other equity interest [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationAktsiakapitali, reservide ja muude omakapitaliosaluste kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAktsiakapitali, reservide ja muude omakapitaliosaluste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of issued capital. [Refer: Issued capital]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of issued capital [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEmiteeritud kapitali avalikustamine. [Viide: emiteeritud kapital]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmiteeritud kapitali avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for earnings per share.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of earnings per share [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationAktsiakasumi kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAktsiakasumi avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of information that enables users of financial statements to evaluate the entity's objectives, policies and processes for managing capital.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of objectives, policies and processes for managing capital [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellise teabe avalikustamine, mis võimaldab finantsaruannete kasutajatel hinnata üksuse kapitali juhtimise eesmärke, poliitikat ja protsesse.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKapitali juhtimise eesmärkide, poliitika ja protsesside avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of reserves within equity. [Refer: Other reserves [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of reserves within equity [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOmakapitali reservi avalikustamine. [Viide: muud reservid [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOmakapitali reservi avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of contingent liabilities. [Refer: Contingent liabilities [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of contingent liabilities [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTingimuslike kohustiste avalikustamine. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of dividends. Dividends are distributions of profits to holders of equity investments in proportion to their holdings of a particular class of capital.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of dividends [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationDividendide avalikustamine. Dividendid on kasumi jaotamine omakapitaliinstrumentide valdajatele proportsionaalselt nende osalusega konkreetses kapitaliklassis.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDividendide avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for revenue.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of revenue [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTulude kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulude avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for revenue from contracts with customers.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of revenue from contracts with customers [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKliendilepingutest saadava tulu kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKliendilepingutest saadava müügitulu avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for separate financial statements.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of separate financial statements [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKonsolideerimata finantsaruannete kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKonsolideerimata finantsaruannete avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the nature of the entity's operations and principal activities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of nature of entity's operations and principal activities
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse äritegevuse ja põhitegevusvaldkondade laadi kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÜksuse äritegevuse ja põhitegevusvaldkondade laadi kirjeldus
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for events after the reporting period.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of events after reporting period [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationAruandeperioodijärgsete sündmuste kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAruandeperioodijärgsete sündmuste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of the entity's ability to continue as a going concern.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of going concern [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse tegevuse jätkamise suutlikkuse avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTegevuse jätkuvuse avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for business combinations.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of business combinations [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÄriühenduste kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÄriühenduste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for interests in other entities.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of interests in other entities [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTeistes üksustes olevate osaluste kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTeistes üksustes olevate osaluste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe address at which the entity's office is registered.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAddress of entity's registered office
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse registreeritud asukoha aadress.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÜksuse registreeritud asukoha aadress
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of the authorisation of financial statements for issue.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of authorisation of financial statements [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantsaruannete väljaandmiseks heakskiitmise avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsaruannete heakskiitmise avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of subsidiaries. [Refer: Subsidiaries [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of subsidiaries [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTütarettevõtjate avalikustamine. [Viide: tütarettevõtjad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTütarettevõtjate avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for significant accounting policies applied by the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of significant accounting policies [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse kohaldatavate oluliste arvestuspõhimõtete kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOluliste arvestuspõhimõtete avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of the basis used for the preparation of the financial statements.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of basis of preparation of financial statements [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantsaruannete koostamisel kasutatud aluse avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsaruannete koostamise aluse avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationAn explicit and unreserved statement of compliance with all the requirements of IFRSs.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelStatement of IFRS compliance [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSõnaselge ja tingimusteta kinnitus IFRSide kõigile nõuetele vastavuse kohta.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIFRSidele vastavuse aruanne [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe country of domicile of the entity. [Refer: Country of domicile [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDomicile of entity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse asukohariik. [Viide: asukohariik [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÜksuse alaline asukoht
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of the basis used for consolidation.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of basis of consolidation [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKonsolideerimisel kasutatud aluse avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKonsolideerimise aluse avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for changes in accounting policies, accounting estimates and errors.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of changes in accounting policies, accounting estimates and errors [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuudetud arvestusmeetodite, arvestushinnangute ja vigade kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuudetud arvestusmeetodite, arvestushinnangute ja vigade avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of changes made to accounting policies by the entity.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of changes in accounting policies [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationArvestusmeetodites üksuse sisseviidud muutuste avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelArvestusmeetodite muutuste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of expenses.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of expenses [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKulude avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKulude avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for subsidiaries. [Refer: Subsidiaries [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for subsidiaries [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse tütarettevõtjaid käsitlevate arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: tütarettevõtjad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTütarettevõtjaid käsitlevate arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of investments accounted for using the equity method. [Refer: Investments accounted for using equity method]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of investments accounted for using equity method [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine. [Viide: kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of associates. [Refer: Associates [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of associates [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSidusettevõtjate avalikustamine. [Viide: sidusettevõtjad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSidusettevõtjate avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for investment in associates and joint ventures. [Refer: Associates [member]; Joint ventures [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for investment in associates and joint ventures [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse sidusettevõtjatesse ja ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: sidusettevõtjad [member]; ühisettevõtjad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSidusettevõtjatesse ja ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for investments in associates. [Refer: Associates [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for investment in associates [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: sidusettevõtjad [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSidusettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for the effect of changes in foreign exchange rates.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of effect of changes in foreign exchange rates [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValuutakursside muutuste mõju kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValuutakursside muutuste mõju avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for foreign currency translation.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for foreign currency translation [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse välisvaluuta ümberarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVälisvaluuta ümberarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for the currency of the primary economic environment in which the entity operates.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for functional currency [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse esmase majanduskeskkonna valuuta arvestuspõhimõtete kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelArvestusvaluuta arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for recognising revenue. [Refer: Revenue]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for recognition of revenue [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse tulude kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: tulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulude kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for government grants.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of government grants [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationValitsusepoolse sihtfinantseerimise kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolse sihtfinantseerimise avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe place where an entity principally conducts operations.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPrincipal place of business
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKoht, kus üksus peamiselt tegutseb.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelPeamine tegevuskoht
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for financial instruments. [Refer: Financial instruments, class [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for financial instruments [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of financial instruments measured at fair value through profit or loss. [Refer: At fair value [member]; Financial instruments, class [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of financial instruments at fair value through profit or loss [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÕiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavate finantsinstrumentide avalikustamine. [Viide: õiglases väärtuses [member]; finantsinstrumendid, klass [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÕiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for financial instruments at fair value through profit or loss. [Refer: At fair value [member]; Financial instruments, class [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for financial instruments at fair value through profit or loss [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: õiglases väärtuses [member]; finantsinstrumendid, klass [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÕiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for recognising in profit or loss the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price to reflect a change in factors (including time) that market participants would take into account when pricing the asset or liability. [Refer: Financial instruments, class [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for recognising in profit or loss difference between fair value at initial recognition and transaction price [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse selliste arvestuspõhimõtete kirjeldus, mida kasutatakse esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vahelise erinevuse kajastamiseks kasumiaruandes, et kajastada sellistes tegurites (k.a aeg) toimunud muutust, mida turuosalised võtaksid arvesse vara või kohustise hinna määramisel. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEsmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vahelise erinevuse kasumiaruandes kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for employee benefits.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of employee benefits [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTöötajate hüvitiste kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTöötajate hüvitiste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for financial assets. [Refer: Financial assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for financial assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: finantsvara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for fair value measurement.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of fair value measurement [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÕiglase väärtuse mõõtmise kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÕiglase väärtuse mõõtmise avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of credit risk. [Refer: Credit risk [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of credit risk [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationKrediidiriski avalikustamine. [Viide: krediidirisk [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKrediidiriski avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of the allowance relating to impairments of financial assets due to credit losses. [Refer: Financial assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of allowance for credit losses [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSellise allahindluse avalikustamine, mis on seotud finantsvarade väärtuse langusega krediidikahju tõttu. [Viide: finantsvara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelKrediidikahju allahindluse avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for the impairment of financial assets. [Refer: Financial assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for impairment of financial assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: finantsvara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for the impairment of assets.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for impairment of assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for financial liabilities. [Refer: Financial liabilities]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for financial liabilities [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantskohustiste arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: finantskohustised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantskohustiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for borrowings. [Refer: Borrowings]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for borrowings [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse laenukohustuste arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: laenukohustused]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaenukohustuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for the offsetting of financial instruments. [Refer: Financial instruments, class [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for offsetting of financial instruments [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantsinstrumentide tasaarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsinstrumentide tasaarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe country in which the entity is incorporated.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelCountry of incorporation
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRiik, kus üksus on asutatud.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAsutamiskohajärgne riik
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of cash and cash equivalents. [Refer: Cash and cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of cash and cash equivalents [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRaha ja raha ekvivalentide avalikustamine. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalentide avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy used to determine the components of cash and cash equivalents. [Refer: Cash and cash equivalents]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for determining components of cash and cash equivalents [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse selliste arvestuspõhimõtete kirjeldus, mida kasutatakse raha ja raha ekvivalentide komponentide kindlaksmääramiseks. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaha ja raha ekvivalentide komponentide kindlaksmääramise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of information about employees.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of information about employees [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTöötajate kohta teabe avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTöötajate kohta teabe avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for inventories.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of inventories [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationVarude kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVarude avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for measuring inventories. [Refer: Inventories]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for measuring inventories [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse varude mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: varud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVarude mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for non-current assets held for sale and discontinued operations.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of non-current assets held for sale and discontinued operations [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade ja lõpetatud tegevusvaldkondade kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade ja lõpetatud tegevusvaldkondade avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for non-current assets or disposal groups classified as held for sale and discontinued operations. [Refer: Discontinued operations [member]; Non-current assets or disposal groups classified as held for sale]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for non-current assets or disposal groups classified as held for sale and discontinued operations [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide ning lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide ning lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of non-current assets or disposal groups classified as held for sale. [Refer: Non-current assets or disposal groups classified as held for sale]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of non-current assets or disposal groups classified as held for sale [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide avalikustamine. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for non-current assets or disposal groups classified as held for sale. [Refer: Non-current assets or disposal groups classified as held for sale]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for non-current assets or disposal groups classified as held for sale [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMüügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for property, plant and equipment.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of property, plant and equipment [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMateriaalse põhivara kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalse põhivara avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for property, plant and equipment. [Refer: Property, plant and equipment]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for property, plant and equipment [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse materiaalse põhivara arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: materiaalne põhivara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMateriaalse põhivara arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for repairs and maintenance. [Refer: Repairs and maintenance expense]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for repairs and maintenance [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse remondi ja hoolduse arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: remondi- ja hoolduskulud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRemondi ja hoolduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for interest and other costs that the entity incurs in connection with the borrowing of funds.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for borrowing costs [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse arvestuspõhimõtete kirjeldus intressikulutuste ja muude kulutuste puhul, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLaenukasutuse kulutuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of depreciation and amortisation expense. [Refer: Depreciation and amortisation expense]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of depreciation and amortisation expense [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationAmortisatsioonikulu avalikustamine. [Viide: amortisatsioonikulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAmortisatsioonikulu avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for depreciation expense. [Refer: Depreciation and amortisation expense]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for depreciation expense [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse amortisatsioonikulu arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: amortisatsioonikulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAmortisatsioonikulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of intangible assets and goodwill. [Refer: Intangible assets and goodwill]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of intangible assets and goodwill [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationImmateriaalse vara ja firmaväärtuse avalikustamine. [Viide: immateriaalne vara ja firmaväärtus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelImmateriaalse vara ja firmaväärtuse avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for intangible assets and goodwill. [Refer: Intangible assets and goodwill]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for intangible assets and goodwill [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse immateriaalse vara ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: immateriaalne vara ja firmaväärtus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelImmateriaalse vara ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for intangible assets.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of intangible assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationImmateriaalse vara kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelImmateriaalse vara avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for intangible assets other than goodwill. [Refer: Intangible assets other than goodwill]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for intangible assets other than goodwill [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse muu immateriaalse vara kui firmaväärtus arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuu immateriaalse vara kui firmaväärtus arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for the impairment of assets.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of impairment of assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationVarade väärtuse languse kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelVarade väärtuse languse avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for the impairment of non-financial assets. [Refer: Financial assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for impairment of non-financial assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse mittefinantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: finantsvara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMittefinantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationInformation about the legal structure under which the entity operates.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLegal form of entity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTeave üksuse tegutsemise õigusliku struktuuri kohta.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÜksuse õiguslik vorm
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of other operating income or expense. [Refer: Other operating income (expense)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of other operating income (expense) [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuude tegevustulude või -kulude avalikustamine. [Viide: muud tegevustulud (-kulud)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuude tegevustulude (-kulude) avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of other operating income. [Refer: Other operating income (expense)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of other operating income [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuude tegevustulude avalikustamine. [Viide: muud tegevustulud (-kulud)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuude tegevustulude avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for income tax.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for income tax [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of deferred taxes. [Refer: Deferred tax liabilities; Deferred tax assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of deferred taxes [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEdasilükkunud tulumaksu avalikustamine. [Viide: edasilükkunud tulumaksu kohustised; edasilükkunud tulumaksu vara]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEdasilükkunud tulumaksu avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for deferred income tax. [Refer: Deferred tax expense (income)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for deferred income tax [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse edasilükkunud tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEdasilükkunud tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for employee benefits. Employee benefits are all forms of consideration given by an entity in exchange for services rendered by employees or for the termination of employment.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for employee benefits [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse töötajahüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus. Töötajate hüvitised on igas vormis tasu, mida üksus annab töötajatele vastutasuks nende tööalase teenistuse eest või töösuhte lõpetamise eest.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTöötajate hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for termination benefits. [Refer: Termination benefits expense]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for termination benefits [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse töösuhte lõpetamise hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: töösuhete lõpetamise hüvitiste kulud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTöösuhte lõpetamise hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of provisions. [Refer: Provisions]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of provisions [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationEraldiste avalikustamine. [Viide: eraldised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEraldiste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for provisions. [Refer: Provisions]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for provisions [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse eraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: eraldised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for other provisions, contingent liabilities and contingent assets.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of other provisions, contingent liabilities and contingent assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationMuude eraldiste, tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelMuude eraldiste, tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for contingent liabilities and contingent assets. [Refer: Contingent liabilities [member]; Description of nature of contingent assets]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for contingent liabilities and contingent assets [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; tingimuslike varade laadi kirjeldus]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for earnings per share.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for earnings per share [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse aktsiakasumi arvestuspõhimõtete kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAktsiakasumi arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for leases.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of leases [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRentide kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRentide avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for leases. A lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for leases [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse rentide arvestuspõhimõtete kirjeldus. Rendileping on leping, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse või rea maksete eest kokkulepitud ajavahemikuks üle vara kasutusõiguse.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of finance income (cost). [Refer: Finance income (cost)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of finance income (cost) [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantstulude (-kulude) avalikustamine. [Viide: finantstulud (-kulud)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantstulude (-kulude) avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of finance cost. [Refer: Finance costs]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of finance cost [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantskulude avalikustamine. [Viide: finantskulud]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantskulude avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe name of the entity's parent. [Refer: Parent [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelName of parent entity
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse emaettevõtja nimi. [Viide: emaettevõtja [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelEmaettevõtja nimi
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for government grants, including the methods of presentation adopted in the financial statements. [Refer: Government [member]; Government grants]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for government grants [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete kirjeldus, sealhulgas finantsaruannetes teabe esitamise meetodite kirjeldus [Viide: valitsus [member]; valitsusepoolne sihtfinantseerimine]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelValitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for a statement of cash flows.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of cash flow statement [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationRahavoogude aruande kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRahavoogude aruande avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for cash flows.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for cash flows [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse rahavoogude arvestuspõhimõtete kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRahavoogude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for transactions with related parties. [Refer: Related parties [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for transactions with related parties [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse seotud osapooltega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: seotud osapooled [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSeotud osapooltega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe entire disclosure for operating segments.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of entity's operating segments [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTegevussegmentide kohta avalikustatav kogu informatsioon.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelÜksuse tegevussegmentide avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for segment reporting.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for segment reporting [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse segmendiaruandluse arvestuspõhimõtete kirjeldus.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelSegmendiaruandluse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of the entity's financial risk management practices and policies.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of financial risk management [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse finantsriski juhtimise tavade ja põhimõtete avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsriski juhtimise avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of market risk. [Refer: Market risk [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of market risk [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTururiski avalikustamine. [Viide: tururisk [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTururiski avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of interest income and expense. [Refer: Interest income (expense)]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of interest income (expense) [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationIntressitulu ja -kulu avalikustamine. [Viide: intressitulu (-kulu)]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIntressitulu (-kulu) avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of interest expense. [Refer: Interest expense]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of interest expense [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationIntressikulu avalikustamine. [Viide: intressikulu]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelIntressikulu avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of information about key management personnel. [Refer: Key management personnel of entity or parent [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of information about key management personnel [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationJuhtkonna võtmeisikute kohta teabe avalikustamine. [Viide: üksuse või emaettevõtja juhtkonna võtmeisikud [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelJuhtkonna võtmeisikute kohta teabe avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of trade and other receivables. [Refer: Trade and other receivables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of trade and other receivables [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationOstjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete avalikustamine. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOstjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe description of the entity's accounting policy for trade and other receivables. [Refer: Trade and other receivables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDescription of accounting policy for trade and other receivables [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse ostjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelOstjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of liquidity risk. [Refer: Liquidity risk [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of liquidity risk [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationLikviidsusriski avalikustamine. [Viide: likviidsusrisk [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelLikviidsusriski avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of judgements that management has made in the process of applying the entity's accounting policies that have the most significant effect on amounts recognised in the financial statements along with information about the assumptions that the entity makes about the future, and other major sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year. [Refer: Carrying amount [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of accounting judgements and estimates [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationSelliste otsuste avalikustamine, mida juhtkond on teinud üksuse arvestuspõhimõtete kohaldamisel ja millel on väga oluline mõju finantsaruannetes kajastatud summadele, samuti teave üksuse tehtud tulevikueelduste kohta ning muud sellised olulised hindamisebakindluse allikad aruandeperioodi lõpus, mille puhul on märkimisväärne risk, et nendega kaasneb varade või kohustiste bilansilise jääkmaksumuse oluline korrigeerimine järgmise aastal. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelRaamatupidamisalaste otsuste ja hinnangute avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of the fair value of financial instruments. [Refer: Financial instruments, class [member]; At fair value [member]]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of fair value of financial instruments [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationFinantsinstrumentide õiglase väärtuse mõõtmise avalikustamine. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]; õiglases väärtuses [member]]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelFinantsinstrumentide õiglase väärtuse avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of compensation to the entity's auditors.
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of auditors' remuneration [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationÜksuse audiitoritele makstud tasu avalikustamine.
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelAudiitorite tasu avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of accrued expenses and other liabilities. [Refer: Accruals; Other liabilities]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of accrued expenses and other liabilities [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationViitvõlgade ja muude kohustiste avalikustamine. [Viide: viitvõlad; muud kohustised]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelViitvõlgade ja muude kohustiste avalikustamine [text block]
LanguageRoleLabel
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationThe disclosure of trade and other payables. [Refer: Trade and other payables]
enhttp://www.xbrl.org/2003/role/labelDisclosure of trade and other payables [text block]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/documentationTarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade avalikustamine. [Viide: võlad tarnijatele ja muud võlad]
ethttp://www.xbrl.org/2003/role/labelTarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade avalikustamine [text block]