Aktiivsed Euroopa Liidu projektid

Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvendus

Paldiski Lõunasadam on oluline kaubasadam Eestis ja kaubamahu suuruselt kolmas. Maailmas valitseb üldine trend, et laevad muutuvad üha suuremaks, et vähendada kauba transpordi ühikukulusid. Seetõttu on oluline teha ka sadamates infrastruktuuriinvesteeringuid, et  käia ajaga kaasas ning pakkuda kaubaomanikele ning -operaatoritele sobivaid tingimusi.

Praegu on Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvis 14,5 meetrit ja laius 120 meetrit. Need tingimused on sobivad laevadele, mille pikkus ei ületa 230 meetrit ja laius 35 meetrit. Praeguse sissesõidukanali ja akvatooriumi parameetrid piiravad laevade suurust ja ettevõtjate, eriti naftatoodete käitajate konkurentsivõimet ning seeläbi ka sadama enda konkurentsivõimet.

Projekti peaeesmärk on süvendada Paldiski Lõunasadama sissesõidukanal ning akvatoorium praeguse 14,5 meetri asemel 15,5 meetrini. Sissesõidukanali laius on praegu 120 meetrit, pärast süvendust saab see olema 180 meetrit. Kanali pikkus on 1800 meetrit ja see jääb samaks.

Projekti elluviimise tulemusena väheneb ka navigeerimisrisk ning keskkonna jalajälg, võimaldades suuremate laevade (60 000 – 70 000 GT) kasutamist sama koguse kauba transportimiseks.

Oluline osa on merekeskkonna ja lindude elu jälgimine. Seda tehakse kogu projekti vältel, enne tööde teostamist, selle ajal ja ka pärast seda selleks, et olla kindel tegevuste ohutuses looduskeskkonnale. Pidev keskkonnaseire on oluline, sest soovime, et meie tegevusest tekkiv ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne ning Läänemeri oleks jätkuvalt parim elukeskkond mereloomadele- ja lindudele.

TWIN-PORT 2

Projekti eesmärgiks on Euroopa ühe intensiivsema laevaliini, Tallinn-Helsinki, reisijatele parema teeninduse pakkumine arendades infrastruktuuri nii Tallinna kui Helsingi sadamas, aga ka toetades LNG kütusel töötava reisiparvlaeva Megastar valmimist.

Tallinna Vanasadamas rekonstrueeritakse muuhulgas D-terminal, ehitatakse avatav jalakäijate sild A- ja D-terminali vahele ning muudetakse A-terminali piirkonnas liikluslahendust. Helsingi sadamasse ehitati projekti raames  uus reisiterminal – Lääneterminal 2.

TWIN-PORT 3

Projekt TWIN-PORT 3 on, nagu nimigi ütleb, kolmas järjestikune projekt selles reas. Tegemist Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF – Connecting Europe Facility) kaasabiga teostatava koostööprojektiga, milles osalevad laevaoperaatorid (Tallink, Viking Line ja Eckerö Line), Tallinna ja Helsingi sadamad ning Helsingi linn.

Projekt keskendub Tallinna ja Helsingi vahel üha kasvava intensiivsusega laevaliikluse keskkonnamõjude vähendamisele ning jätkab kahe linna vahel toimuva transpordiühenduse arendamist.
 
Peamised eesmärgid on reisijatele parema reisikogemuse pakkumine, sadamate infrastruktuuri arendamine, et vähendada müra ja heitgaaside hulka sadama piirkonnas, aga ka turvasüsteemide uuendamine. Helsingi linn koostöös Helsingi sadamaga teeb investeeringuid linna tänava- ja transpordivõrku, et parandada liikluse sujuvust ning vähendada ummikuid sadamasse suunduval ning sealt väljuvatel suundadel.

Tallinna Sadam keskendub projekti raames järgmistele tegevustele:
  • Automaatsildumise süsteemide rajamine Vanasadamas kolmele kaile – automaatsildumise seadmete abil on laevade sildumine kai äärde kiirem ning ohutum. Selle süsteemi kasutamisega väheneb laeval sadamas manööverdamisele kuluv aeg ning seeläbi eraldub vähem heitgaase ja tekib vähem müra ning vibratsiooni
  • Kaldaelektri süsteemide rajamine Vanasadamas viiele kaile – kaldaelektri kasutamine võimaldab laeval pikema sadamas viibimise ajal lülitada välja diiselmootorid ning kasutada kaldalt elektrivõrgust saadavat elektrienergiat. Selle tulemusena väheneb sadamaalal heitgaaside, müra ja vibratsiooni hulk
  • Laevadelt reovee vastuvõtu kanalisatsiooni väljaehitamine Vanasadamas kolmele kaile – reovee vastuvõtu võimaluse pakkumisega saab laevadelt vastu võtta reisi ajal tekkinud reovee ning suunata selle kanalisatsiooni kaudu veepuhastusjaama.  See on mugav viis laevadele ning hoiab meid ümbritsevat keskkonda. Selle investeeringu tulemusena tekib reovee vastuvõtu võimalus kõikidel Vanasada kaidel
  • Turvasüsteemide uuendus – Vanasadama kahes reisiterminalis uuendatakse pardakaartide lugemise väravaid ja -süsteeme, läbipääsusüsteeme ning soetatakse kummasegi terminali röntgenaparaat, et vajadusel reisijate pagasit läbi valgustada