Toetuste maksmine ja annetuste tegemine

1. Üldsätted

1.1 AS-i Tallinna Sadam ja kogu kontserni (edaspidi Tallinna Sadam) äriline edu on seotud nii Eesti riigi kui ka Tallinna Sadama mainega ja arenguga. Tallinna Sadama positiivse maine suurendamiseks ja kontserni tegevusvaldkondade arengule kaasa aitamiseks teeb Tallinna Sadam annetusi ja maksab toetusi (edaspidi koos nimetatud toetused) kuni õigusaktides sätestatud ulatuses. Tallinna Sadam jagab toetusi üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil Tallinna Sadama tegevusvaldkondades, mis aitavad kaasa Tallinna Sadama tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.

1.2 Toetusi jagatakse üldjuhul järgmistes Tallinna Sadama tegevusega seotud valdkondades

  • logistika
  • merendus (sh laevandus)
  • vesiehitus
  • energeetika
  • turism
  • sadamaarendus
  • keskkonnahoid

1.3 Toetatava teadus- ja arendustegevuse alla kuuluvad järgmised valdkonnad:

1.3.1 Punktis 1.2 nimetatud valdkondadega seotud teadus- ja uurimisprojektid;
1.3.2 Eestis tegutsevate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppetoolide teadus- ja arendusprojektid punktis 1.2 nimetatud valdkondades;
1.3.3 Eestis tegutsevate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste teadus- ja arendustegevus punktis 1.2 nimetatud valdkondades;
1.3.4 muud Tallinna Sadama tegevusvaldkondadega seotud teadus- ja arendustegevused, mis aitavad kaasa Tallinna Sadama tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.


Toetustaotluste käsitlemine ja üldised põhimõtted

1.4 Toetuste maksmise aluseks on isiku taotlus, mis peab olema taotletavate summade kasutamise osas piisavalt detailne otsustamaks summa sihtotstarbelisuse üle.

1.5 Toetustaotlused (taotluse vorm lisatud, lisa 1) esitatakse e-postile [email protected] või posti teel Sadama 25, 15051 Tallinn, märksõnaga „toetustaotlus“.

1.6 Toetustaotlused vaatab läbi toetuste maksmise ja annetuste tegemise komisjon (edaspidi komisjon), mille kinnitab Tallinna Sadama juhatuse esimees käskkirjaga.

1.7 Komisjon hindab toetustaotluste vastavust toetuse maksmise tegemise tingimustele ja Tallinna Sadama eesmärkidele ning välistab tingimustele mittevastavad või võimalusi ületavad toetuse maksmise taotlused.

1.8 Juhatus edastab kinnitatud toetustaotlused koos hinnanguga otsustamiseks nõukogule..

1.9 Toetuste andmise otsustab nõukogu. Otsuseid toetuste maksmise tegemise kohta võib teha vaid jooksva aasta summade kasutamise piires.

1.10 Toetuse maksmise otsustamisel ei või osaleda nõukogu liige, kes on seotud toetuse saajaga või omab muud märkimisväärset huvi toetuse maksmise otsustamisel.

1.11 Juhatus saadab kõikidele toetustaotluse esitajatele kirjaliku teate nende taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tulenevalt nõukogu otsustest ja aastaeelarves kinnitatust. Kui aastaks eraldatud summad on juba kasutatud, võib juhatus kohe toetustaotluse esitajale teatada, et sel aastal Tallinna Sadam nimetatud taotlust ei rahulda.

1.12 Lepingud toetuste maksmiseks sõlmib juhatus. Lepingus peab olema ära näidatud toetusena makstavate summade kasutamise sihtotstarve, aruandluse kord ning sanktsioonid summade mittesihipärase kasutamise puhul. Nõukogul on õigus oma otsuses toetuse eraldamise kohta kehtestada sõlmitavale lepingule täiendavaid nõudmisi või tingimusi.

1.13 Nõukogu otsuse alusel eraldatud, kuid samal aastal kasutamata jäänud toetussummad või annetused kuuluvad väljamaksmisele järgmisel aastal ning need ei vähenda uueks aastaks kinnitatud vastavat summat.

1.14 Nõukogu otsuse alusel eraldatud, kuid taotlejapoolsete puuduste tõttu lepingu sõlmimisel või selle täitmisel kasutamata jäänud summad loetakse kasutatuks ja need ei kandu järgmisesse aastasse.

1.15 Juhatuse poolt määratud vastutav isik kontrollib toetuste otstarbekohast kasutamist ja lepingu täitmist.

1.16 Toetuse saajal on kohustus esitada Tallinna Sadamale aruandeid (taotluse vorm lisatud, lisa 2) toetuse eesmärgipärase kasutamise ning muude kokkulepitud tingimuste täitmise kohta.

1.17 Toetuse saaja kajastab võimalusel Tallinna Sadamat projekti toetajana.

1.18 Taotleja/toetuse saaja osaleb võimalusel projekti kaasfinantseerimisel.

1.19 Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja poolt määratud isik avaldab makstavate toetuste ja tehtud annetuste kohta Tallinna Sadama veebilehel kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse allkirjastamisest järgmise informatsiooni: toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja põhjendus, kuidas see toetus aitab kaasa Tallinna Sadama tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. Toetuste informatsioon on Tallinna Sadama veebilehel avalik vähemalt viie aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest.

1.20 Kalendriaasta jooksul kasutamata jäänud eelarves ettenähtud rahalisi vahendeid järgmisesse kalendriaastasse üle ei kanta.

1.21 Kui toetuse summale lisanduvad Tallinna Sadama jaoks maksu- vm kulud, loetakse toetuse summaks toetus koos kõigi lisanduvate kuludega.


 

Otsustatud toetused

27.08.2019:
Tallinna Vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine
Toetuse saaja: Eesti Kunstiakadeemia
Toetuse summa koos lisanduvate maksudega: 230 625 eurot
Periood: 2019-2022
Toetuse eesmärk on uurimisprojekti „Tallinna Vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ raames leida lahendusi turistide logistika parandamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, sadama ja vanalinna vahelise linnaruumi paremaks ühendamiseks ning Tallinna kui turismi sihtkoha tutvustamiseks, et tagada Tallinna Sadama reisijate ärisuuna jätkusuutlik areng ja vôimalused Vanasadama reisijate arvu kasvatamiseks.
Täpsem info ja uuringu aruanded on leitavad SIIT.
13.02.2023 nõukogu otsus:  Toetada Eesti Kunstiakadeemia uurimisprojekti “Sadamalinnade eksponeerimine ja jätkusuutlik areng” summaga 161 500 EUR (sh tulumaks). Toetus makstakse välja pärast toetuslepingu sõlmimist osade kaupa perioodil kevad 2023 kuni sügis 2026, kokku 6 semestrit. Täpsem info ja uuringu aruanded on leitavad SIIT.

Lae alla

Toetustaotlus

Toetuse aruande vorm