Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemisel kogume andmeid ulatuses, mis on vajalikud sadamategevuse korraldamiseks ja lepingute täitmiseks. Isikuandmeid töötleme ilma isiku nõusolekuta üksnes seadustest ja lepingutest tulenevate kohustuse täitmiseks.

Tallinna Sadam hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsetena. Rakendame turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Isikuandmetele on ligipääs ainult neil Tallinna Sadama töötajatel, kelle tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemine. Volitatud töötlejana on isikuandmetele juurdepääs meie IT teenuste ja turvateenuste pakkujal. Isikuandmeid väljastame ainult seaduses sätestatud juhtudel või nõusoleku ausel.

Tallinna Sadam ei töötle isikuandmeid automaatselt, ei tee automatiseeritud otsuseid ega profiilianalüüsi. Tallinna Sadam ei kasuta statistiliste analüüside tegemiseks isikuandmeid.

Isikute pöördumistele vastamine ja juhtumite lahendamine

Kui isik pöördub päringuga Tallinna Sadama poole või Tallinna Sadam lahendab sadamaalal toimunud isikuga seotud juhtumit, siis kogume ja töötleme järgmisi andmeid:

 • isiku nimi, isikukood või sünniaeg;
 • sõiduki registreerimismärk, kui juhtum on sõidukiga seotud;
 • isiku telefon, e-post või elukoha aadress;
 • isiku terviseandmed, kui tegemist oli õnnetusjuhtumiga, kus isik viga sai;
 • kindlustusjuhtumi puhul kindlustuse andmed.

 

Ohuolukordade ja epideemiaohu lahendamine

Ohuolukordade lahendamiseks on Tallinna Sadamal õigus meresõiduohutuse seaduse alusel vajadusel töödelda reisijate andmeid mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu:

 • nimi, sünniaeg, kodakondsus ja sugu;
 • reisi alguse ja lõpu koht ning aeg;
 • isikuttõendavate dokumentide andmed.

 

Ohutuse ja turvalisuse tagamine

Sadamalubade taotluse menetlemisel ja sadamaalale pääsuõiguste andmisel kogume ja töötleme ainult neid isikuandmed, mida vajame pääsuõiguse andmiseks ja kontrollimiseks:

 • isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja sõiduki registreerimismärk.

 

Sadamaalal kasutame jälgimisseadmestikku sadamaalale sisenemise õiguse kontrollimiseks, isikut või vara ähvardava ohu või ründe avastamiseks, juhtumite lahendamiseks ja turvalisuse tagamiseks. Jälgimisseadmestiku kasutamisel kogume ja töötleme järgmisi andmed:

 • videosalvestis isikust, tema asukoht mingil kindlal ajahetkel, sõidukite registreerimismärgid;
 • läbipääsusüsteemi logid: nimi, inimese asukoht mingil kindlal ajahetkel (tuvastuspunkt, kuupäev ja kellaeg).

 

Sadamalubade väljastamine ja jälgimisseadmestiku kasutamine toimub sadamaseaduse, turvaseaduse, tolliseaduse, Muuga vabatsooni töökorralduse, ISPS koodeksi jm õigusaktide alusel.

 

Lepingute sõlmimine, täitmine ning toetuste andmine lepingu alusel

Lepingute sõlmimisel ja toetuste andmisel töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • isiku nimi, isikukood või sünniaeg;
 • elukoha aadress, telefon, e-post ja arvelduskonto number;
 • kaikoha üürilepingu puhul veesõiduki registreerimisnumber;
 • tööle kandideerijate puhul CV-d.

 

Ürituste korraldamine ja uudiskirjade edastamine

Avalikel üritustel ja erinevatest sündmustest teeme sageli fotosid ja filmime. Avalikke üritusi ja sündmusi kajastame avalikult sotsiaalmeedia kaudu (veebileht, Facebook, Instagram jm). Väiksemate ürituste (ekskursioonide jmt) kajastamisel küsime osalejatelt salvestiste ja fotode avalikustamiseks nõusolekut.

 

Uudiskirju saadame ainult neile isikutele, kes on oma kontaktandmeid meiega selleks jaganud ja nõusoleku andnud. Iga uudiskirja saaja võib igal ajal uudiskirjast loobuda.

 

Isikuandmed, mida me turundus- ja kommunikatsioonitegevuses kogume:

 • isiku nimi, e-posti aadress;
 • sotsiaalmeedia postitustes võib olla kajastatud isiku foto, asukoht ja seal viibimise aeg.

 

Säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse vaid nii kaua, kui see on vajalik, või õigusaktis ettenähtud tähtaja jooksul.

 • Kirjavahetust, sadamalubade ja juhtumite andmeid säilitatakse 7 aastat.
 • Reisijate andmeid töötleme ainult ohuolukorras ja säilitame 5 päeva.
 • Sadamaalale sisenemise logisid säilitame 1 aasta ning valvekaamerate salvestisi 30 päeva, kuid mitte rohkem kui 1 aasta lähtuvalt turvaseadusest.
 • Lepinguid ja nendega seotud andmeid säilitatakse 10 aastat peale lepingu lõppemist.

Säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse ning dokumendid hävitatakse.

 

Isikute õigused

Isikutel on õigus:

 • saada Tallinna Sadamalt teavet selle kohta, kas, kuidas ja milleks tema isikuandmeid töödeldakse;
 • tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;
 • taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need on puudulikud või väärad;
 • võtta tagasi omanõusolek isikuandmete töötlemiseks uudiskirjade ja sotsiaalmeedia postituste puhul;
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud. Sotsiaalmeediasse ja veebilehele lisatud fotod ja nimed eemaldame, kui isik esitab vastava taotluse;
 • pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui isikul on kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta.

Kontakt