Kestlik areng ja vastutustundlikkus

Tallinna Sadam on  oma äri- ja arendustegevuses järjekindlalt panustanud, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. Tunneme vastutust looduse, eriti Läänemere eest. Kuulame kogukondi, teeme koostööd omavalitsuste, teadusasutuste ja Läänemere teiste suuremate sadamatega. Tahame töötada ja areneda kestlikult – nii nüüd kui ka tulevikus.

See tähendab, et kaalume oma  äriotsuseid  nii majanduslikus, keskkonnaalases, aga ka sotsiaalses mõõtmes. Soovime olla usaldusväärne partner  klientidele, tänastele ja tulevastele töötajatele ning investoritele. Tallinna Sadama iga üksus ja töötaja peab oma tegevuses lähtuma seatud kestliku arengu strateegiast, mille üheks oluliseks osaks on keskkonnamõjudega tegelemine.

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tippkohtumisel New Yorgis vastu kestliku arengu eesmärgid. See deklaratsioon, valitsuse kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgid ja Euroopa Liidu roheleppe (Green Deal) on olulised lähtekohad  ka Tallinna Sadama kestliku arengu kavandamisel ja panustamisel.

Tallinna Sadama sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse kohta leiate detailsema info meie aastaaruannetest.

AS Tallinna Sadam on alates 2014. aastast Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige lähtudes ühiselt vastuvõetud lubadusest parema homse nimel.

Kestliku arengu juhtimine

Kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks oleme määratlenud põhitegevused ja tegevuskavad ning nende täitmist jälgime 2020. aastal välja töötatud sihttasemetega mõõdikute süsteemi abil. Kestlik areng on ettevõtte juhtimise orgaaniline osa ning strateegilistest eesmärkidest lähtutakse nii äriprojektide hindamisel, juhtimisotsustes kui töötajate igapäevaste tegevuste tasandil. Eesmärkide juhtimine ja jälgimine toimub juhtkonna tasandil ja sellel aitavad kaasa erinevate valdkondade eksperdid energeetika, keskkonna, jäätmemajanduse, ohutuse, personali ja kommunikatsiooni osas. Lisaks organisatsiooni sisestele teemade käsitlusele kaasame eesmärkide saavutamisel ja väärtuste põhistamisel ka oma partnereid, kliente, hankijad jm huvigruppide esindajaid. Oleme juba palju ära teinud, näiteid keskkonna, ühiskonda kaasavatest ja innovatiivsete ärilahenduste projektidest leiab kestliku arengu vaate alamlehtedelt. Tuleviku vaates on kõik meie suurimad äriarenduse kasvuprojektid ühel või teisel moel seotud kestliku arengu teemadega ning aitavad kaasa eeltoodud eesmärkide saavutamisele ja inimsõbraliku looduskeskkonna loomisele Läänemere regioonis. 

 

Kestliku arengu mõõdikud ja eesmärkide täitmine.

Tallinna Sadama huvigrupid

Tallinna Sadama väärtusahelad