Ohutus ja turvalisus

Meie eesmärk on tagada kõigi töötajate, reisijate, kaupade ja sadamas tegutsevate ettevõtete ohutus ning turvalisus.

Hindame pidevalt ohuolukordade riske, hoiame ajakohasena ohutusmeetmed ja treenime oma valmisolekut ohuolukordades tegutsemiseks.

Töökeskkonna ohutus on meie prioriteet. Tänu ennetustööle on Tallinna Sadamas viimase kümne aasta jooksul toimunud vaid üksikud tõsisemate tagajärgedega juhtumid. Suure hukkunute või vigastuste arvuga ohuolukordi esinenud ei ole.

Teeme tihedat koostööd sadamaalal tegutsevate kaubaterminalide operaatoritega, sh ohtlike ainete käitlejatega, riigiametite ja kohalike kogukondadega.

Sadamaalade valveks ja kaitseks on kasutusel nutikad valve- ja läbipääsusüsteemid. Hoiame infosüsteemide katkestused minimaalsel tasemel, kaitseme neis olevaid isikuandmeid ning tõstame pidevalt erinevate koolituste ja treeningprogrammide abil oma töötajate infoturbe alast teadlikkust.

Kvaliteedijuhtimine

Oma tegevuses lähtume järgmistest kvaliteedialastest põhimõtetest: 

  • lähtume oma tegevuses kestliku arengu eesmärkidest;
  • juhime kogu ettevõtet ja kõiki oma projekte kestlikest põhimõtetest lähtudes, sh kaalume oma äriotsuseid  nii majanduslikus, keskkonnalases, aga ka sotsiaalses mõõtmes;
  • tagame kaupade liikumiseks ning reisijate teenindamiseks sobiva ja stabiilse keskkonna;
  • tagame oma tegevuse tulemuslikkuse läbi paindlikkuse ning teenuste ja juhtimissüsteemi toimivuse järjepideva parendamise;
  • tagame oma tegevuse läbipaistvuse ja õiguspärasuse;
  • tagame oma tegevuse usaldusväärsuse ja turvalisuse.

Kontserni emaettevõttena on AS Tallinna Sadam alates 2003. aastast rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi, mis vastab kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi standarditele ISO 9001 ja ISO 14001. Vastavus rahvusvaheliste standardite nõuetele on tõendiks, et ASi Tallinna Sadam juhtimissüsteem tagab klientide ja sidusrühmade rahulolu, tööprotsesside tõhususe ning riskide ja keskkonnaaspektide kontrolli all hoidmise.

Riskid

Vastavalt riskide haldamise raamistikule vaatame regulaarselt üle Tallinna Sadama tegevust mõjutavad riskid. Tallinna Sadama tegevust mõjutavad riskid on jaotatud kolme põhikategooriasse: väliskeskkonna riskid, ärivaldkondade riskid ja tegevusriskid ning kõikidele riskidele on määratud riskitõsidusastmed ja maandamismeetmed, mis sõltuvad konkreetse riski iseloomust. Kontserni finantsriskide haldamine toimub eraldi ja nende maandamise põhimõtetest ja viisidest saab põhjaliku ülevaate majandusaasta aruannetest. 

Kliendid ja tarnijad

Meil on laiapõhjaline kliendibaas, mis suures osas koosneb Eesti Vabariigist ja rahvusvahelistest suurettevõtetest, kellest mitmed on noteeritud erinevatel börsidel. Tallinna Sadama suurimateks klientideks on reisilaevade operaatorid, kaubaterminalide operaatorid ja Eesti Vabariik reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica lepingute kaudu. Teenuste lõpptarbijatena on meie klientideks ka Saaremaa ja Hiiumaa liinide reisiparvlaevade reisijad ning ka rahvusvaheliste laevaoperaatorite reisijad, samuti kaubavedajad ja -omanikud.  

Väärtusahela ülene koostöö

Kliendisuhtluses järgime avatuse ja kaasamise põhimõtteid. Vanasadama reisiterminalides teenuseid pakkuvate ettevõtete vahel oleme kokku leppinud ühised arusaamad sadama külastajate teenindamisel ehk Vanasadama kogukonna Teeninduskompassi: www.ts.ee/teeninduskompass

Toodete ja teenuste tellimisel oleme võtnud endale eesmärgi võimaluse korral eelistada kestlikke ja Tallinna Sadama väärtusi kandvaid lahendusi. Lähtume keskkonnasäästlikkuse kriteeriumitest juba hanke nõuete koostamisel ja välistame keskkonda koormavate lahenduste pakkumise. Oleme sõnastanud ootused kõigile meie sadamate aladel teenuseid pakkuvatele partneritele: www.ts.ee/sadamakogukonna-kodukord

Koostöös meie huvigruppide esindajatega korraldame üritusi ja konverentse kestliku arengu teadlikkuse tõstmiseks ning osaleme aktiivselt sadamaalaga seotud piirkonna kestlikku arengut toetavates projektides.