Ohutus

  • Tallinna Sadama koosseisu kuuluvates sadamates on rakendatud ohutuse tagamise süsteem, mis on kirjeldatud ohuolukordade ennetamise ja lahendamise käsiraamatus. Toimub pidev riskide hindamine ning vajadusel ohutusmeetmete ajakohastamine.
  • Ohuolukordade ennetamine ja ohuolukorras tegutsemine on kirjeldatud ohuolukordade ennetamise ja lahendamise korras.
  • Ohuolukorras tegutsemiseks toimuvad regulaarselt õppused sadamas tegutsevate ettevõtete ja järelvalveametitega.
  • Sadamaohutus üldisemalt on reguleeritud sadama eeskirjas.

Tuleohutus

Tuleohutuse tagamisel sadamas lähtume Tuleohutuse seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest. Sadamad on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega (pulber- , gaasi – ja vesikustutitega, voolikusüsteemidega, rasvakustutitega, tulekustutustekkidega jne), automaatsete signalisatsioonisüsteemidega (tulekahjusignalisatsioon, sprinklersüsteem, drentšersüsteem gaasikustutussüsteem, vesikardin, häireedastus), päästevahenditega (päästerõngad, pootshaagid, päästeredelid, ohutusköied, patrullkaater), välise tuletõrjevee süsteemid (hüdrandid, mereveevõtu kohad), videovalvesüsteemid (kaamerad, keskkonnaseirevahendid).
Regulaarselt  viiakse läbi tulekahjuõppusi ja tuleohutuspaigaldiste kontrolle.
Muuga sadamas asuva Päästeameti Põhja- Eesti Päästekeskuse Muuga päästekomando päästevõimekuse suurendamiseks on sadam hankinud vahtkustutusvahendid, voolikusüsteemid, pumbasüsteemi HydroSub, mille võimsus on 11 000 liitrit minutis.
Sadam teeb tihedat koostööd Päästeametiga, Eesti Tuletõrjeliiduga,Tallinna Tuletõrjeühinguga.

Töötervishoid ja töökeskkond

Sadamas on loodud Töökeskkonna nõukogu, töötajate poolt on valitud töökeskkonnavolinikud. Regulaarselt viiakse läbi ohutusealaseid kontrolle, korraldatakse riskianalüüside koostamist, jälgitakse ohutust töökohtadel, viiakse läbi töötajate tervisekontrolle ja esmaabiandjate koolitusi.
Sadam teeb tihedat koostööd Tööinspektsiooni regionaalsete üksustega.

Ohtlike ainete käitlemine sadamas

AS Tallinna Sadam ei ole ise ohtlik ega suurõnnetuse ohuga ettevõte.

Sadamate territooriumitel tegutsevate ohtlike ettevõtete kohta leiab infot Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted

Ohtlikele ettevõtetele Kemikaaliseaduse alusel pandud kohustused on täidetud, riskid hinnatud ja vajalikud meetmed tarvitusele võetud. Õnnetusi ei saa siiski täielikult välistada. Õnnetuste tagajärgi aitavad vähendada hädaolukorraks valmisolek ja inimeste teadlik käitumine.

Kõik sadamate territooriumil tegutsevad ettevõtted järgivad rangelt kehtestatud ohutusnõudeid, tagavad oma töötajate järjepideva ohutusalase koolituse ning korraldavad õppusi erinevate ohuolukordadega toimetuleku võimekuse suurendamiseks.