Ohutus

Kõik sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma turvanõudeid ning teavitama kõikidest juhtumitest, mis võivad ohustada laeva, selle reisijaid, laevapereliikmeid või sadama turvalisust telefonil +372 631 8588.

Tuleohutus

Tuleohutuse tagamisel sadamas lähtume Tuleohutuse seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest. Sadamad on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega, automaatsete signalisatsioonisüsteemidega (tulekahjusignalisatsioon, sprinklersüsteem, drentšersüsteem gaasikustutussüsteem, vesikardin, häireedastus), päästevahenditega (päästerõngad, pootshaagid, päästeredelid, ohutusköied, patrullkaater), välise tuletõrjevee süsteemidega (hüdrandid, mereveevõtu kohad).

Tallinna Sadamale kuulub 4 reisiterminali hoonet, kus viiakse igal aastal läbi tuleohutuse enesekontroll. Tagame kõikide tuleohutusnõuete täitmise ning ohuolukordades oskame vajadusel tegutseda kiiresti ja õigesti.

Igal aastal viiakse läbi evakuatsiooniõppusi ja koolitatakse regulaarselt kõiki töötajaid, et tagada vilumus kriitilistes olukordades õigesti tegutseda.


Töötervishoid ja töökeskkond

Sadamas tegutseb töökeskkonnanõukogu ja töötajate poolt valitud töökeskkonnavolinikud. Regulaarselt viime läbi tööohutusealaseid kontrolle, korraldame töökeskkonna riskianalüüside koostamist, järgime ohutusnõuete täitmist töökohtadel, tagame töötajatele tervisekontrolli ja vajalikud oskused esmaabi andjatele.

Töötajate juhendamisel kasutame iseteenindusportaali ehk e-õppe keskkonda, mis võimaldab meie töötajatel õppida töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid ning saada vajalikku koolitust neile sobival ajal. E-õppe keskkond võimaldab meil tagada, et kõik töötajad on saanud vajaliku koolituse ja mõistavad, kuidas tagada oma töökohal turvaline töökeskkond. Töötajad saavad õppida oma tempos ja lõpetada iga mooduli testiga, et veenduda, et nad on mõistnud koolituse sisu.

Iseteenindusportaal on vajalik meede, et tagada meie töötajate teadmised ja oskused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ning tugevdada meie ettevõtte pühendumust turvalise töökeskkonna tagamisele.


Ohtlike ainete käitlemine sadamas

Meie sadamates tegutsevate ohtlike ettevõtete kohta leiab infot Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted

Ohtlikele ettevõtetele Kemikaaliseaduse alusel pandud kohustused on täidetud, riskid hinnatud ja vajalikud meetmed tarvitusele võetud. Õnnetusi ei saa siiski täielikult välistada. Õnnetuste tagajärgi aitavad vähendada ohuolukorraks valmisolek ja inimeste teadlik käitumine.

Sadam ei ole ise ohtlik ettevõte, kuid jälgime ja analüüsime Muuga sadamas ohtlike ainete käitlemisega seotud riske, et rakendada koos operaatoritega tõhusaid ohutusmeetmeid Muuga sadamas.

Kemikaaliõnnetuste päästevõimekuse suurendamiseks on sadam hankinud Päästeametile vahtkustutusvahendid, voolikusüsteemid, pumbasüsteemi HydroSub, mille võimsus on 11 000 liitrit minutis.


Kõik sadamate territooriumil tegutsevad ettevõtted järgivad rangelt kehtestatud ohutusnõudeid, tagavad oma töötajate järjepideva ohutusalase koolituse ning korraldavad õppusi erinevate ohuolukordadega toimetuleku võimekuse suurendamiseks.