Dividendid

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu ja dividendipoliitikat, teeb juhatus ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendi eelneva aastaga samas mahus ehk 0,073 eurot aktsia kohta, kokku 19,2mln EUR (121% eelneva aasta kasumist).

Tallinna Sadam maksis 2023. aastal aktsionäridele dividende 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19,199 mln eurot ehk 75% eelneva aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 10.05.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (ex-päev 09.05.2023). Dividendid maksti aktsionäridele 12.05.2023.

Eraisikutele tehtud dividendimaksetelt peetakse madalama maksumääraga maksustatud dividendidelt kinni täiendav 7% tulumaks, sõltumata investeerimiskonto kasutamisest. Tulumaksuseaduse §40 lg 2 p 4 investeerimiskonto erand puudutab jätkuvalt ainult intressimakseid ja seda ei kohaldata dividendimaksetele.

 

Dividendipoliitika

Dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta alates 2021. aastast aktsionäridele netodividende vähemalt 70% eelmise aasta kasumist (sõltuvalt turutingimustest, kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju)¹.

 

¹ Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln EUR aastas. Iga tulevase dividendimakse aeg ja summa sõltub ASi Tallinna Sadam kontserni hetke ja tulevasest finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida kontsern võib aegajalt asjassepuutuvaks pidada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tütarühingute võimest maksta dividende, kontserni kapitalivajadustest, finantstulemustest ja valitsevatest kapitalituru tingimustest. Käesolev info sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ja ebakindlusi ning on seotud sündmustega ja sõltuvuses tingimustest, mis võivad, kuid ei pruugi tulevikus esineda.“