Dividendid

Tallinna Sadam maksab 2021. aastal aktsionäridele dividende 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20,251 mln eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest.

Dividendid makstakse aktsionäridele 10.06.2021.

 

Eraisikutele tehtud dividendimaksetelt peetakse madalama maksumääraga maksustatud dividendidelt kinni täiendav 7% tulumaks, sõltumata investeerimiskonto kasutamisest. Tulumaksuseaduse §40 lg 2 p 4 investeerimiskonto erand puudutab jätkuvalt ainult intressimakseid ja seda ei kohaldata dividendimaksetele.

Dividendipoliitika

Dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta alates 2021. aastast aktsionäridele netodividende vähemalt 70% eelmise aasta kasumist (sõltuvalt turutingimustest, kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju)¹.

 

¹ Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln EUR aastas. Iga tulevase dividendimakse aeg ja summa sõltub ASi Tallinna Sadam kontserni hetke ja tulevasest finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida kontsern võib aegajalt asjassepuutuvaks pidada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tütarühingute võimest maksta dividende, kontserni kapitalivajadustest, finantstulemustest ja valitsevatest kapitalituru tingimustest. Käesolev info sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ja ebakindlusi ning on seotud sündmustega ja sõltuvuses tingimustest, mis võivad, kuid ei pruugi tulevikus esineda.“