Dividendid

2020. aastal maksis Tallinna Sadam dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30,245 mln eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 13.07.2020 ja aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 10.07.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid maksti aktsionäridele 20.07.2020.

Eraisikutele tehtud dividendimaksetelt peetakse madalama maksumääraga maksustatud dividendidelt kinni täiendav 7% tulumaks, sõltumata investeerimiskonto kasutamisest. Tulumaksuseaduse §40 lg 2 p 4 investeerimiskonto erand puudutab jätkuvalt ainult intressimakseid ja seda ei kohaldata dividendimaksetele.

Dividendipoliitika

Dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta perioodil 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln EUR aastas ning alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta puhaskasumist (sõltuvalt turutingimustest, kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju)¹.

 

¹ Iga tulevase dividendimakse aeg ja summa sõltub ASi Tallinna Sadam kontserni hetke ja tulevasest finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida kontsern võib aegajalt asjassepuutuvaks pidada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tütarühingute võimest maksta dividende, kontserni kapitalivajadustest, finantstulemustest ja valitsevatest kapitalituru tingimustest. Käesolev info sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ja ebakindlusi ning on seotud sündmustega ja sõltuvuses tingimustest, mis võivad, kuid ei pruugi tulevikus esineda.“