Meie visioon

Tallinna Sadama visioon on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks jätkusuutliku keskkonna ja arenguvõimalused.

 

Meie lugu

Tallinna Sadam on Läänemere uuendusmeelseim merevärav. Oleme kaasaegne ja kasvule orienteeritud arendus- ja teenindusettevõte. Loome oma klientidele  ja töötajatele jätkusuutliku keskkonna ja võimalused arenguks, ühendades ühtseks logistiliseks tervikuks kaupade ja reisijate teenindamise, laevanduse ning mereäärse kinnisvaraarenduse. Kuulame kogukondi ja kaitseme keskkonda. Oleme avatud, nutikad ja usaldusväärsed.

Oleme Eesti  kui mereriigi kuvandi kandja ja majanduse üks mootoritest.

Meie väärtused

Tallinna Sadama väärtused on:

Avatus

 • Oleme avatud uutele ideedele ja koostööle.
 • Soosime tarku mõtteid ja uuendusi ning leiame võimaluse need ellu viia.
 • Oleme ausad ja avatud ning jagame oma kavatsuste ja tegude kohta informatsiooni nii ettevõtte sees kui ka väljaspool.

Nutikus

 • Teeme tarku ja arukaid otsuseid ning teeme õigeid asju õigel ajal ja moel.
 • Otsime, kasutame ja pakume ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks leidlikke ja uuendusmeelseid lahendusi.

Usaldusväärsus

 • Peame lubadustest kinni ja viime antud lubadused kvaliteetselt ellu.
 • Oleme oma valdkonna asjatundlikud, pädevad ja mõjukad eksperdid.
 • Suhtume lugupidavalt ja hoolivalt nii endasse kui ka teistesse.
 • Oleme ausad ja lähtume oma väärtustest.

Väärtustele tuginev juhtimiskultuur

Tallinna Sadama juhtimispõhimõtted

Koostööle innustamine

 • Juht informeerib töötajaid, kaasab neid otsustusprotsessi ja innustab koostööle meeskonnas ning organisatsioonis.

Eestvedamine ja elluviimine

 • Juht on eestvedaja oma valdkonna ja organisatsiooni eesmärkide seadmisel ja täitmisel ning on oma arenemisvõime, uuendusmeelsuse ja vastutuse võtmisega eeskujuks.

Tugevuste võimendamine

 • Juht toetab töötajaid eesmärkide täitmisel, näitab võimalusi areneda läbi tööülesannete ja koolituste ning toetab asjatundlikult.

Tagasiside ja tunnustamine

 • Juht loob ja hoiab positiivset õhkkonda. Ta annab ausat tagasisidet ja tunnustab tunnustamisväärset, luues nii usaldusliku ja toetava keskkonna.

Eetika põhimõtted

Ootame kõigilt Tallinna Sadama grupi ettevõtete töötajatelt, esindajatelt ja koostööpartneritelt käitumist, mis on kooskõlas kõrgete eetikanormide, äritegevuse aususe ja õigluse põhimõtetega ning õigusaktidega. Olulisemad eetilised põhimõtted on kirjeldatud kontserni eetikakoodeksis.

 

Julgustame nii töötajaid kui ka kolmandaid osapooli teada andma Tallinna Sadama kontserni ettevõtetes tööalase tegevusega seotud mistahes väärkäitumisest, et saaksime aegsasti ennetada, avastada ja lahendada nendest tulenevaid probleeme ning minimeerida võimalikke kahjusid nii Tallinna Sadamale kui ka kolmandatele osapooltele.
Vt: väärkäitumisest teavitamise kord.

 

Väärkäitumisest palume teada anda vastava teavituskanali kaudu, kus palume selleks täita teavitamist abistav ankeet. Töötajatel on võimalus väärkäitumisest teada anda lisaks välisele teavituskanalile ka muude organisatsioonisiseste kanalite kaudu.

Teeninduspõhimõtted

Külalislahke kultuuri kujundamiseks on Tallinna Sadamal oma  „Teeninduskompass“ ehk sadama kogukonna teeninduse hea tava. See on meie ühine kokkulepe ja lubadus nii üksteisele kui ka meie külastajatele, et sadamas oled sa alati oodatud, siin me hoolime üksteisest!

Strateegia 2023-2027

Tallinna Sadama strateegia põhifookuses on ettevõtte visiooni – saada Läänemere uuendusmeelseimaiks sadamaks, elluviimine; omanike ootuste ja dividendilubaduse täitmine ning kõrge ärikultuuri ja kestliku arengu tagamine.

 

Äristrateegia

Tallinna Sadamal on aastaks 2027 mõõdukaid kasvuvõimalusi kõikides oma ärivaldkondades: nii kauba-, reisijate- kui ka kinnisvara ja laevandusäris.

Kaubaäris tegeleme jätkuvalt Eestit läbivate kaubakoridoride konkurentsivõime suurendamisega koos kõikide logistilise ahela osalistega. Meretuuleparkide arendamine loob head võimalused ehitus- kui hooldussadamana tegutsemiseks ning fossiilsete kütuste asendamine taastuv- ja biokütuste ning alternatiivsete energiaallikatega uusi võimalusi kaubagruppide käitlemiseks. Sadamast kujuneb tarneahelate muutumisega seotult aina olulisem multimodaalne sõlmpunkt, tõuseb põhja-lõuna koridori olulisus ning seoses tööstuse tagasikolimisega on eesmärgiks võtta laiemalt kasutusele Muuga ja Paldiski Lõunasadamas paiknevad tööstusparkide alad.

Reisijate valdkonnas, mis on koroonakriisis kõige enam kannatada saanud, on selgelt fookuses mahtude taastamine nii regulaarliinidel kui ka kruiisilaevade teenindamise osas. Eesmärgiks on nii Tallinn-Helsingi kui Tallinn-Stockholm rohekoridoride loomine ning valdkonna investeeringud on suunatud reisijate teenindamise infrastruktuuri parandamisse ning laevadele, hoonetele ja reisijatele keskkonnasäästlike lahenduste rajamisele.

Kinnisvaras jätkame atraktiivse linnaruumi loomisega ning Vanasadama arenguplaani ehk Masterplaani 2030 elluviimisega. Strateegia perioodil on eesmärgiks põhja piirkonna kinnisvara arendusega alustamine ning kvaliteetse ja avatud linnaruumi kujundamine.

Laevanduse valdkonnas on aastatel 2023-2027 fookuses Eesti suursaarte parvlaevade hanke võitmine ja põhiäri kindlustamine, multifunktsionaalse jäämurdja Botnicaga aastaringse teenuse pakkumine ja rohe- ning digilahenduste kasutuselevõtmine. Uue ärisuunana hinnatakse võimalust meretuuleparkide väärtusahelas hoolduslaevastiku pakkumiseks

 

Riskid

Äristrateegia elluviimisel näeme suurimate riskidena kaubaäris ülemaailmset ebastabiilset majandust, Venemaa sanktsioonide mõju kaubamahtudele ja klientidele, raudtee kaubavedude jätkusuutlikkust ning keskkonnanõuete ja regulatsioonide karmistumist. Reisijate valdkonda mõjutab enim Venemaa-Ukraina sõja ja pandeemiaga seotult reisi- ja kruiisilaevakülastuste vähenemine. Kinnisvaras hinnatakse riskina tööstusparkide investorite puudust seoses riigi konkurentsivõime langusega ning Masterplaan 2030ga seotult võimalikku planeeringuprotsesside aeglust. Laevanduse riskideks on eelkõige parvlaevade siseriikliku hankekorralduse muutumine ning Botnica puhul aastaringse töö leidmine.

 

Kestlik areng 

Tallinna Sadam on äri- ja arendustegevuses järjekindlalt panustanud, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. Ettevõtte kestliku arengu tagamisel on oluline rõhk keskkonnaga seotud prioriteetidel ja kliimaneutraalsuse poole püüdlemisel aastaks 2050. Lähtume teadmisest, et meie kodumeri — Läänemeri — on üks kõige tundlikuma ökosüsteemiga meresid maailmas ning puhas õhk oluline elukvaliteedi näitaja tagamaks meie äri- ja arendustegevuse jätkumine elamispiirkondade läheduses. Oleme võtnud eesmärgiks tegeleda ka ringmajanduse suurendamisega ning energiatõhususe tõstmisega, hoides samal ajal silma peal kõikide loodusressursside säästval kasutamisel suunaga säästvamale tarbimisele. 

Samavõrra keskkondlike prioriteetidega jälgib ettevõte oma tegevuses ka majandusliku ja sotsiaalse mõjuga seotud eesmärke. Uuendusmeelse ettevõttena kasutame teaduspõhiseid ja digitaalseid lahendusi konkurentsivõime suurendamiseks. Ka oma koostööpartnerite valikul hindame nende poolset kestlike põhimõtete järgimist. Tagame ettevõtte kasumlikkuse ja oma aktsionäridele stabiilse omanikutulu täites dividendipoliitikat ning järgime kaasaegseid juhtimispõhimõtteid läbi ettevõtte põhiväärtuste. 

Eesti suurima mereväravana vastutame Eesti kui mereriigi kuvandi eest. Seetõttu on meie prioriteediks luua nii Eesti külalistele ja kõigile linlastele kvaliteetne avalik ruum. Vähemoluline pole panustada piirkondlikusse arengusse ka läbi parvlaevaliikluse osutades elutähtsat ja kvaliteetset teenust suursaarte elanikele ja külastajatele. Jätkuvalt on meie olulisemateks prioriteetideks tervis, ohutus ja turvalisus. 

Loe lähemalt >>

 

Personalistrateegia- pühendunud inimesed õigetes rollides

Tahame töötada ja areneda kestlikult – nii nüüd kui ka tulevikus ning soovime olla usaldusväärne partner klientidele, tänastele ja tulevastele töötajatele ning investoritele. Selle eelduseks on meie jaoks eetiline ja väärtuspõhine juhtimine ning töötajate areng ja koostöö.

Ettevõtte personalistrateegia keskendubki neljale nurgakivile, milleks on ühtsustunne ja hea koostöö, nutikad tööprotsessid ja efektiivne töökorraldus, õppimine ja areng ning uuendusmeelsus.

Strateegia elluviimiseks püstitame iga-aastased eesmärgid ja tegevuskavad ning nende täitmisse saavad panustada kõik ettevõtte töötajad. Tallinna Sadama tuleviku edu võtmeks peame tegevus- ja mõtteviisi, et meie igapäevased äriotsused ja investeeringud peavad toetama võrdselt nii ettevõtte, ümbritseva keskkonna kui ka ühiskonna arengut laiemalt.