Kestlik areng ja vastutustundlikkus

Tallinna Sadam on  oma äri- ja arendustegevuses järjekindlalt panustanud, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. Tunneme vastutust looduse, eriti Läänemere eest. Kuulame kogukondi, teeme koostööd omavalitsuste, teadusasutuste ja Läänemere teiste suuremate sadamatega. Tahame töötada ja areneda kestlikult – nii nüüd kui ka tulevikus.

See tähendab, et kaalume oma  äriotsuseid  nii majanduslikus, keskkonnaalases, aga ka sotsiaalses mõõtmes. Soovime olla usaldusväärne partner  klientidele, tänastele ja tulevastele töötajatele ning investoritele. Tallinna Sadama iga üksus ja töötaja peab oma tegevuses lähtuma seatud kestliku arengu strateegiast, mille üheks oluliseks osaks on keskkonnamõjudega tegelemine.

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tippkohtumisel New Yorgis vastu kestliku arengu eesmärgid. See deklaratsioon, valitsuse kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgid ja Euroopa Liidu roheleppe (Green Deal) on olulised lähtekohad  ka Tallinna Sadama kestliku arengu kavandamisel ja panustamisel.

Tallinna Sadama sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse kohta leiate detailsema info meie aastaaruannetest.

AS Tallinna Sadam on alates 2014. aastast Eesti Sotsiaalselt Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige lähtudes ühiselt vastuvõetud lubadusest parema homse nimel.

 

 

Tänases seisus kestliku arengu mõõdikud ja nende täitmine üles laetud rakendusse: http://www.sea.ee/pem#

Kvaliteet

AS Tallinna Sadam omab alates 2003. aastast rahvusvaheliste ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele vastavat integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

Keskkond

AS Tallinna Sadam on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni asutaja liige, Euroopa prestiižika sadamatevahelise keskkonnakaitse-organisatsiooni EcoPorts’i liige ning 40 maailma sadama ühise kliimadeklaratsiooni “C40 World Ports Climate Declaration“ toetajaliige.

Turvalisus

Kõik ASi Tallinna Sadam sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma rahvusvahelist konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS konventsioon), sh rahvusvahelist laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksit (ISPS-koodeks) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31.03.2004.a. määrust nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta.

Ohutus

Ohutuse tagamiseks on AS Tallinna Sadam rakendanud ohutuse tagamise süsteemi, mis on kirjeldatud ohuolukordade ennetamise ja lahendamise käsiraamatus. Sadamaohutus üldisemalt on reguleeritud sadama eeskirjaga.