Tuleviku majandusedu tugineb kestlikele põhimõtetele

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tippkohtumisel New Yorgis vastu kestliku arengu eesmärgid. See deklaratsioon, valitsuse kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgid ja Euroopa Liidu roheleppe (Green Deal) on olulised lähtekohad  ka Tallinna Sadama kestliku arengu kavandamisel ja panustamisel.

Tallinna Sadam on vastutustundliku ja keskkonda hoidva ettevõttena oma äri- ja arendustegevuses järjekindlalt panustanud sellesse, et minimeerida oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. Tunneme vastutust loodus- ja merekeskkonna eest, kuulame kogukondi, teeme koostööd omavalitsuste, teadusasutuste ja teiste Läänemere suurimate sadamatega, et tagada ettevõtte jätkusuutlik areng ja toimimine.  Meie eesmärgiks pole võtta ette üksikuid vastutustundlikkuse projekte iseenesest, vaid juhime kogu ettevõtet ja kõiki oma projekte kestlikest põhimõtetest lähtudes. See tähendab, et kaalume oma  äriotsuseid  nii majanduslikus, keskkonnalases, aga ka sotsiaalses mõõtmes. Soovime olla usaldusväärne partner  klientidele, tänastele ja tulevastele töötajatele ning investoritele.

Meie panus kestliku arengu eesmärkide täitmisse 

Me usume, et vastutustundlikkuse põhimõtete sidumine oma äritegevusega on muutuste eelduseks. Sel eesmärgil alustasime 2019. aasta sügisel Tallinna Sadama strateegia täiendamise protsessi töötoaga, milles otsisime koostöös klientide ja partneritega kõikide valdkondade olulisi teemasid ning meie võimalusi ülemaailmsete kestliku arengu eesmärkide elluviimisse. Töötoa aruteludest koorus väga kvaliteetne sisend, millest kujundasime eesmärgid Tallinna Sadama jaoks nii lühi- kui pikas perspektiivis.

Oleme tänaseks sidunud ettevõtte strateegia kestliku arengu teemadega ja sõnastanud põhitegevused ja -eesmärgid kolmes omavahel tihedalt seotud valdkonnas – keskkond, majandus ja ühiskond. Kõik meie otsused ja investeeringud lähtuvad vastutustundlikust vaatest ning toetavad ettevõtte ja ühiskonna arengut laiemalt ning lähtuvad soovist hoida meid ümbritsevat keskkonda.

Meie kõigi ühine keskkond

Me kanname hoolt, et meie tegevusest tekkiv ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne ning püüdleme kliimaneutraalsuse poole. Seejuures lähtume teadmisest, et meie kodumeri –Läänemeri – on üks kõige tundlikuma ökosüsteemiga meresid maailmas. Oleme võtnud eesmärgiks tegeleda energiatõhususe tõstmisega, hoides samal ajal silma peal kõikide loodusressursside säästval kasutamisel suunaga säästvamale tarbimisele. Kasutame ehitiste kavandamisel digitaalset mudelprojekteerimist (BIM), mis annab juba projekteerimise algfaasis võimaluse tõsta ehitiste funktsionaalsust ja juurutada kestlikke lahendusi. Näiteks järgmise aasta suvel valmiv uus Tallinna Sadama kruiisiterminal on projekteeritud just kestlikest põhimõtetest lähtudes –hoones hakatakse kasutama merekütet, lisaenergiat ammutatakse päikesepaneelidest.

Meie eesmärk on tagada Tallinna Sadama tegevuspiirkondades puhas ja kvaliteetne välisõhk, mille saavutamiseks kasutame innovaatilisi lahendusi tihedas koostöös oma klientide ja partneritega. Üheks selliseks uuenduslikuks projektiks on Vanasadama liiklusjuhtimissüsteem Tark Sadam, mille abil lühendasime autode ooteaega sadamas ja seeläbi on vähenenud ka õhku paisatavad heitmekogused kesklinnas. Planeerime kaardistada kasvuhoonegaaside emissiooniallikaid ja  -koguseid ning jälgida õhukvaliteedi näitajaid sadamates. Sadamaala õhukvaliteedi kvaliteeti panustame ka hetkel väljaehitamisel oleva laevade automaatsildumise ja kaldaelektriühenduste projekti näol. Koostöös operaatoritega oleme loonud vedajatele võimaluse viia raskeveokid kesklinnast välja  kaubasadamatesse, mis omab positiivset mõju väiksema liikluskoormuse ja puhtama õhu näol.

Väga märgiliseks tulevikku suunatud sammuks on Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad tänavune projekt ehitada üks oma parvlaevadest ümber keskkonnasõbralikuks hübriidlaevaks, veel ühele laevale oleme juba paigaldanud kütusekoguste vähendamiseks monitoorimissüsteemi.  Me lubadus klientidele, partneritele, investoritele ja kõikidele Eesti inimestele on teha omaltpoolt kõik selleks, et Läänemere puhtus ning suund ringmajandusvõimaluste suurendamisele oleks sadamaga seotud tegevustes tagatud.  Julgustamaks ka laevafirmasid sellesse panustama, soodustame keskkonnasõbralike laevakütuste kasutamist ja  arendame laiemalt keskkonnaalaselt diferentseeritud sadamatasude süsteemi.

Majanduslik edu tugineb jätkusuutlikule kasvule

Meie mõju majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale on jätkusuutlikult juhitud ning uuendusmeelse ettevõttena kasutame teaduspõhiseid ja uusimaid digilahendusi. Tallinna Sadam on oma visioonina sätestanud olla regiooni uuendusmeelseim sadam. Soovime, et kõik, kellega me koos töötame, panustaksid koos meiega ühiskonda, sh hindame ka oma partnerite valikul nendepoolset kestlike põhimõtete järgimist. Loome omalt poolt nii klientidele kui töötajatele keskkonna ja võimalused arenguks.

Börsiettevõttena seisame kõigi oma aktsionäride huvide, sh dividendilubaduste, eest ning otsime võimalusi jätkusuutlikuks kasvamiseks kõikides ärivaldkondades. Kestlik kasv loob väärtust nii ettevõttele, aktsionäridele ja kogu ühiskonnale laiemalt. Selle eelduseks on meie jaoks eetiline ning väärtushinnangutel baseeruv juhtimine, mis lähtub kogu tegevuse ühiskondliku ja majandusliku mõju hindamisest. Muutuste loomisel seame keskmesse osalevate inimeste arengu ja heaolu.

Tallinna Sadam eeskujuna – Eesti inimeste, ühiskonna ja külaliste silmis

Eesti suurima mereväravana – võõrustame enam kui kümmet miljonit reisijat igal aastal – vastutame Eesti kui mereriigi kuvandi eest. Seetõttu on meie prioriteediks luua nii Eesti külalistele, Eestist välja sõitvatele inimestele ja kõigile linlastele kvaliteetne avalik ruum, et sadamaalad oleks lahutamatu osa inimsõbralikust ja funktsionaalsest linnaruumist.

Samavõrra majanduslike näitajatega analüüsime oma tegevuses ka sotsiaalse mõjuga seotud eesmärke.

Möödunud aastal pälvis Tallinna Sadam kaks väga suurt tunnustust – Eesti inimeste hinnangul on Tallinna Sadam kümne kõige mainekama suurettevõtte hulgas ning samuti oleme oma tegevusalal Eesti kõige ihaldusväärseimate tööandjate esiviisikus. Kõrvuti tunnustusega on see meile ka väljakutseks, et saavutatud taset säilitada.

Tallinna Sadama eesmärk on väärtustada Eesti tööjõuturul inimest, meie suurimat vara. Töö tegemise kõrval huvitab inimesi järjest rohkem mõtestatud ja arendav sisu, tasakaal pere- ja tööelu vahel, nii vaimne kui füüsiline tervis kui muud kvaliteedinäitajad. Panustame omaltpoolt igati sellesse, et meie töökeskkond oleks turvaline ning palga- ja värbamispoliitika tasakaalus, vastutustundlik ja kolleegide ootustele vastav.

Peame oluliseks, et nii töötajad, kliendid kui sadama külalised käituvad keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult ning panustame ka ise igapäevaselt sellesse, et neid põhimõtteid edendada.

Koostöö, kaasamine ja partnerlus

Üheks keskseks teemaks äritegevuses ja tulevikuplaanide tegemisel on meie jaoks teadlikkus kestliku arengu põhimõtetest ning oma teadmiste ja õpitu jagamine. Me usume, et tehes head ja seda oma partnerite ning sidusrühmadega jagades oleme üheltpoolt küll pideva ja kõrgendatud tähelepanu all, samas anname endale võimaluse areneda ja õppida.

2019.aasta 3. aprillil allkirjastas Tallinna Sadam koos 23 riigi osalusega äriühinguga kokkuleppe vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgmiseks, et ergutada läbi reaalse eeskuju näitamise nende põhimõtete olulisust ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt.

Meie töötajad löövad aktiivselt kaasa rahvusvahelistes sektorit koondavates organisatsioonides ning koostöös partneritega nii Eestist,  Euroopast kui kõikjalt maailmast oleme ühiselt kestliku arengu fookusesse võtnud ning sektorina ka käegakatsutavaid sellealaseid eesmärke seadnud.

2019.aasta veebruaris sõlmisid Tallinnas kogunenud Lääne- ja Põhjamere sadamad ning kruiisisektori ettevõtted ühise kokkuleppe ja tegevuskava aastani 2030 keskkonnamõjude leevendusmeetmete rakendamiseks ning seeläbi kruiisiäri kestliku arengu tagamiseks.

Maikuus kirjutas Tallinna Sadam koos 29 sadamaga alla ambitsioonikale Läänemere Kruiisiäri Kestlikkuse Manifestile (Cruise Baltic Sustainability Manifesto), mille üks eesmärk on  vähendada õhusaaste näol sektori ökoloogilist jalajälge. Teine – samavõrra oluline – eesmärk on kruiisiäri ühendamine kohalike elanike elurütmiga, vähendades suurtest rahvamassidest tingitud ummikuid Läänemere-äärsetes sadamates ja sihtpunktideks olevates linnades.

Koostöös Tallinna linna, laevafirmade ja teiste huvitatud osapooltega  oleme algatanud mitmeid Läänemere puhtuse eest võitlemise kampaaniaid nagu “Meri algab siit“, suitsukonide loodusesse viskamise vastane üleskutse, mereprügipüüduri Seabin projekt.

Tallinna Sadamal ühe eraldiseisva ettevõttena ei ole loomulikult täna veel terviklikke lahendusi mitmetele kogu sektori ja ühiskondade ees seisvatele probleemidele ning  väljakutsetele. Kuid Eesti ühe suurima ettevõttena oleme pühendunud kõigis oma tegevusvaldkondades kestlike põhimõtete järgimisele ning seeläbi globaalsete kliimaeesmärkide täitmisele. Meie kõigi ühise tuleviku edu vundament on mõtteviisis –igapäevased äriotsused ja investeeringud peavad toetama võrdselt nii ettevõtte, ümbritseva keskkonna kui ka ühiskonna arengut laiemalt.

Ellen Kaasik, Tallinna Sadama keskkonna- ja kvalitedijuhtimise osakonna juhataja

Sirle Arro, Tallinna Sadama  turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Vaata lisaks