Turvalisus

Kõik Tallinna Sadama sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma sadamate turvanõudeid ning teavitama kõikidest juhtumitest, mis võivad ohustada laeva, selle resijaid, laevapereliikmeid või sadama tuvalisust telefonil +372 631 8588.

 

Turvanõuete aluseks on:

Rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks (International Code for the Security of Ships and Port Facilities – ISPS koodeks), mis jõustus 1. juulil 2004. a. Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (International Convention for the Safety of Life at Sea – SOLAS) ühe osana, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31.03.2004. a määrus nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta.

 

Turvanõuete rakendamise eesmärgiks sadamas on reisijate, kauba ja sadama töötajate ohutuse tagamine ning süütegude ennetamine.
Kõigi osapoolte sujuv koostöö tagab takistusteta liikumise ning turvameetmete tõhusa rakendamise sadamas.
Turvameetmed võivad tekitada viivitusi reisijate ja kaupade liikumisel sadamas.

Sissepääsukord

Sadam kontrollib isikute ja sõidukite liikumist sadamaalal.

Kehtestatud liikumispiirangud ning valve- ja läbipääsusüsteemi efektiivne rakendamine takistavad ebasoovitavate isikute sissepääsu sadamaalale.
Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad sadamad on juurdepääsupiiranaguga ala, kuhu võimaldatakse kontrollitud ja autoriseeritud sissepääs üksnes vastavalt Tallinna Sadam sadamaaladele sissepääsu korrale.
Sissepääsuõiguse saamiseks sadamasse on oluline kogu vajaliku info võimalikult täpne ja võimalikult varajane edastamine sadamale.
Sadamas tegutsevad ettevõtted võivad rakendada täiendavaid turvanõudeid oma terminalides, mille kohta saab täiendavat teavet vastavast ettevõttest.
 
Laevapere liikmete sadamaalale sissepääsu aluseks on reederi esindaja või laeva kapteni poolt esitatud laeva munsteroll või külaliste nimekiri.

 


Turvakontroll

Kõik sadamaalale sisenevad ja seal viibivad isikud peavad arvestama võimalusega, et nende suhtes võidakse kohaldada turvakontrolli ning see võib tekitada viivitusi tavatoimingutes.
Turvakontroll on isikute (sh reisijate, sadamatöötajate, -külaliste, laevameeskonna ja laevapereliikmete ning sadamas teenuseid osutavate isikute sh laevavarude tarnijad), isikutega kaasas olevate asjade, kaupade ja transpordivahendite läbivaatus ainete ja esemete (sh relvade, lõhkeainete või -seadmete jne) avastamiseks, mis võivad kujutada ohtu inimeste elule või tervisele, samuti sadamaalal paiknevale varale, sh laevadele.

 


Identifitseerimine

Sadamaalale sisenevad isikud ja transpordivahendid peavad olema identifitseeritavad eelnevalt edastatud informatsiooni alusel.

 


Saabuvate laevade turvalisuse eelteade

Eesmärgiga tõhustada meresõiduohutust vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2002/59/EÜ ning Eesti Vabariigi õigusaktidele on Eesti riik kohustatud koguma ja säilitama ning edastama teatud meretranspordiga seonduvat informatsiooni Euroopa Meresõiduohutuse Ameti infosüsteemi – SafeSeaNet (SSN).

Turvalisuse eelteate peab edastama laeva kapten, laeva turvaülem, laeva agent või laeva agendi puudumisel reeder Elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.

Turvalisuse eelteates sisalduv teave on aluseks laeva sadamasse lubamisele või sellest keeldumisele.

Turvalisuse eelteate vorm on kinnitatud Veeteede Ameti 23.01.2014 ringkirja nr 255 “Rahvusvaheliste laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu määruse nõuete täitmine” lisana 3.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 artiklile 7 võib iga liikmesriik taotleda teiselt liikmesriigilt turvalisusealase eelteate edastamise vabastust rahvusvahelisi regulaarliine sooritavatele laevadele.


Õhusõidukite käitamine sadamaalal

Mehitatud ja mehitamata õhusõidukite käitamine sadamaalal on lubatud üksnes sadamaohutuse osakonna eelneva kirjaliku kooskõlastuse ning Lennuameti poolt kooskõlastatud lennuloa olemasolul.

Kontakt ja lisainfo:


Siiri Lõhmus
Ohutuse osakonna juhataja
+372 5340 4332