Turvalisus

Kõik Tallinna Sadama sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma sadamate turvanõudeid ning teavitama kõikidest juhtumitest, mis võivad ohustada laeva, selle reisijaid, laevapereliikmeid või sadama turvalisust telefonil +372 631 8588.


Sissepääsukord

Kõik meie sadamad on juurdepääsupiiranguga alad, kuhu võimaldatakse sissepääs vastavalt sissepääsu korrale.

Sadamaalale sisenevad isikud ja transpordivahendid peavad olema identifitseeritavad eelnevalt edastatud informatsiooni alusel. Sissepääsuks sadamasse peab omama vastavat luba.

Sissepääsuõiguse saamiseks sadamasse on oluline kogu vajaliku info võimalikult täpne ja võimalikult varajane edastamine sadamale.

Laevapere liikmete sadamaalale sissepääsu aluseks on reederi esindaja või laeva kapteni poolt esitatud laeva munsterroll või külaliste nimekiri.

Sadamas tegutsevad ettevõtted võivad rakendada täiendavaid turvanõudeid oma terminalides, mille kohta saab täiendavat teavet vastavast ettevõttest.


Turvakontroll

Kõik sadamaalale sisenevad ja seal viibivad isikud peavad arvestama võimalusega, et nende suhtes võidakse kohaldada turvakontrolli ning see võib tekitada viivitusi tavatoimingutes.

Turvakontroll on isikute (sh reisijate, sadamatöötajate, -külaliste, laevameeskonna ja laevapereliikmete ning sadamas teenuseid osutavate isikute sh laevavarude tarnijad), isikutega kaasas olevate asjade, kaupade ja transpordivahendite läbivaatus ainete ja esemete (sh relvade, lõhkeainete või -seadmete jne) avastamiseks, mis võivad kujutada ohtu inimeste elule või tervisele, samuti sadamaalal paiknevale varale, sh laevadele.


Saabuvate laevade turvalisuse eelteade

Eesmärgiga tõhustada meresõiduohutust vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2002/59/EÜ ning Eesti Vabariigi õigusaktidele on Eesti riik kohustatud koguma ja säilitama ning edastama teatud meretranspordiga seonduvat informatsiooni Euroopa Meresõiduohutuse Ameti infosüsteemi – SafeSeaNet (SSN).

Turvalisuse eelteate peab edastama laeva kapten, laeva turvaülem, laeva agent või laeva agendi puudumisel reeder Elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.

Turvalisuse eelteates sisalduv teave on aluseks laeva sadamasse lubamisele või sellest keeldumisele.


Õhusõidukite käitamine sadamaalal

Mehitatud ja mehitamata õhusõidukite käitamine meie sadamates on lubatud üksnes ning Transpordiameti poolt kooskõlastatud lennuloa ning ohutuse osakonna eelneva kirjaliku kooskõlastuse olemasolul.

Kontakt ja lisainfo:

Siiri Lõhmus
Ohutuse osakonna juhataja
+372 5340 4332