Oma tegevuses lähtume järgmistest kvaliteedialastest põhimõtetest:

  • lähtume oma tegevuses kestliku arengu eesmärkidest;
  • juhime kogu ettevõtet ja kõiki oma projekte kestlikest põhimõtetest lähtudes, sh kaalume oma äriotsuseid  nii majanduslikus, keskkonnalases, aga ka sotsiaalses mõõtmes;
  • tagame kaupade liikumiseks ning reisijate teenindamiseks sobiva ja stabiilse keskkonna;
  • tagame oma tegevuse tulemuslikkuse läbi paindlikkuse ning teenuste ja juhtimissüsteemi toimivuse järjepideva parendamise;
  • tagame oma tegevuse läbipaistvuse ja õiguspärasuse;
  • tagame oma tegevuse usaldusväärsuse ja turvalisuse.

ASi Tallinna Sadam kvaliteedialased tegevuspõhimõtted

AS Tallinna Sadam on alates 2003. aastast rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvaheliste kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi standarditele ISO 9001 ja ISO 14001. 2018. aasta märtsis toimus sertifikaadi uuendamise audit vastavalt uutele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Eesti poolt, kes teostab alates 2009. aastast ASi Tallinna Sadam juhtimissüsteemi sertifitseerimist ja kontrollauditeid.

Tähtsamad kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi arendamise eesmärgid olid Tallinna Sadama kliendirahulolu mudeli, ettevõtte maine ja töötajate pühendumuse mõõdikute ja mõõtmiste läbiviimise juurutamine. Jätkame tulemusjuhtimissüsteemi, töötajate motivatsioonisüsteemi ja paberivaba raamatupidamise edasiarendamisega, vahetati välja digitaalne dokumendihaldussüsteem ja siseveeb ning võeti kasutusele uus digitaalne grupitöövahend.

Oleme tuvastanud, kirjeldanud ja hoiame ajakohasena Tallinna Sadama tegevust mõjutavad riskid ning  uuendasime ka riskide haldamise ühtset raamistikku. Riskijuhtimise eesmärk on aidata ära hoida mitte niivõrd riski realiseerumist, vaid selle realiseerumisel tekkivat kahju ettevõttele, st kaasa aidata kasumi kindlustamisele, sh strateegiliste eesmärkide elluviimisele. Tallinna Sadama riskid on jaotatud kolme põhikategooriasse: väliskeskkonna riskid, ärivaldkondade riskid ja tegevusriskid. Igale riskile on määratud riski omanik ning vajadusel määratakse riskihaldur. Tallinna Sadama finantsriskidest, nende maandamise eesmärkidest ja põhimõtetest saab põhjaliku ülevaate aastaaruandest.

Kontserni väärtuste ja eetikaga seonduvalt on kontserniüleselt kehtestatud huvide konflikti vältimise kord, mille kohaselt on muu hulgas ettevõttele oma ärihuvide deklareerimise kohustus nii kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmetel kui ka võtmetöötajatel.

 

Tallinna Sadama keskkonnaalaste eesmärkide seadmisel oleme lähtunud rahvusvaheliselt kokku lepitud kestliku arengu eesmärkidest (Sustainable Development Goals). Meie keskkonnaalaste tegevuspõhimõtete alus on keskkonnasäästlik tegevus ning keskkonnamõjude põhjalik analüüs arendustegevuste planeerimisel, võttes arvesse nii avalikkuse kui ka klientide esitatud ettepanekuid. Keskkonnapoliitika ja eesmärkide saavutamiseks parandame oma töötajate keskkonnateadlikkust, teeme koostööd Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, teadus- ja uurimisasutustega ning konsultatsioonifirmadega. Rakendame keskkonnajuhtimissüsteemi standardit ISO 14001.

Keskkonnajuhtimissüsteemi aluseks on oluliste keskkonnaaspektide ja neist tulenevate keskkonnamõjude väljaselgitamine ning sellest lähtudes keskkonnaeesmärkide ja -ülesannete määratlemine tulemuslikkuse parandamiseks. Olulisteks aspektideks loeme neid tegevusi, mis kokkupuutes ümbritseva keskkonnaga mõjutavad kõige enam loodust, huvipoolte koostööd, elanike elukvaliteeti ning äritegevuse tulemusi. Üks peamisi keskkonnajuhtimissüsteemi eesmärke on Muuga sadama lääneosa õhukvaliteedi seire parendamine naaberelanike lõhnahäiringutest tingitud kaebuste vähendamiseks. Samuti panustame Läänemere puhtuse tagamisse, aidates kaasa laevadelt reovee merre laskmise vältimisele. Selleks rajasime Vanasadamasse rahvusvahelistelt reisi- ja kruiisilaevadelt reovee kaldavõrku vastuvõtmise süsteemi, millega Tallinna Sadam pälvis 2018. aastal Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil eriauhinna keskkonnasõbraliku toote või teenuse, äri ja elurikkuse kategoorias.