Oma tegevuses lähtume järgmistest keskkonnaalastest põhimõtetest:

  • kanname hoolt, et meie tegevusest tekkiv ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne ning püüdleme kliimaneutraalsuse poole;
  • lähtudes keskkonna saastamise ärahoidmise põhimõttest tegutseme keskkonnasõbralikult;
  • arendustegevuste planeerimisel analüüsime kõiki keskkonnamõjusid;
  • otsuste tegemisel võtame arvesse nii avalikkuse kui ka klientide poolt esitatud ettepanekuid, pideva parendamise ning loodusressursside säästliku tarbimise põhimõtted;
  • järgime Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa meresadamate organisatsiooni (ESPO) jm rahvusvahelisi keskkonnaalaseid õigusakte ja juhiseid;
  • keskkonnapoliitika ja eesmärkide saavutamiseks tõstame oma töötajate keskkonnateadlikkust, teeme koostööd Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, teadus- ja uurimisasutustega ning konsultatsioonifirmadega.

AS Tallinna Sadam on kooskõlas oma keskkonnapoliitika, eesmärkide ja ülesannetega määratlenud tegevused, millega seostuvad olulised keskkonnaaspektid.

Lähtuvalt ASi Tallinna Sadam tegevusest on keskkonnaaspektid jaotatud kahte gruppi:

 

  • 1) keskkonnaaspektid, mis on seotud ASi Tallina Sadam tegevusega (sh nii laevaliikluse korraldamise kui ka maismaal läbiviidava tegevusega seotud keskkonnaaspektid) ning
  • 2) rentnike (operaatorfirmade) tegevusest tulenevad keskkonnaaspektid.

 

Kõiki määratud keskkonnaaspekte hinnatakse selle mõju ja esinemise sageduse põhjal maatriks-meetodil ning määratakse nende olulisus.

 

Kokkuleppeliselt kehtestatud piirist kõrgema hinde saanud aspektid loetakse olulisteks ning nende osas on AS Tallinna Sadama siseselt kehtestatud kas vastavad toimingud või võetud arvesse kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi eesmärkide püstitamisel.

 

Keskkonnanõuete karmistumine ning ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõus sunnib ettevõtteid ja organisatsioone lisaks majandustegevuse näitajatele pöörama üha enam tähelepanu oma keskkonnakaitsealase tegevuse parendamisele. Üheks olulisemaks ASi Tallinna Sadam keskkonnakaitseliseks eesmärgiks on õhukvaliteedi parandamine. Koostöös Muuga sadama naftaoperaatorfirmadega, Keskkonnaametiga, Keskkonnauuringute Keskuse ja Keskkonnainspektsiooniga töötati välja õhusaaste jälgimise juhtimissüsteem ning tegevused saaste vähendamiseks.

 

AS Tallinna Sadam on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni asutajaliige, Euroopa prestiižika sadamatevahelise keskkonnakaitseorganisatsiooni EcoPorts’i liige ning 40 maailma sadama ühise kliimadeklaratsiooni “C40 World Ports Climate Declaration“ toetajaliige.

 

Kuulumine EcoPorts’i liikmeskonda näitab, et ASi Tallinna Sadam keskkonnaalane tegevus vastab rahvusvahelistele nõuetele – ettevõte hindab oma tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte vähendamaks mõju looduskeskkonnale.


Tulenevalt ASi Tallinna Sadam suuremahulistest arendusprojektidest ja karmistuvatest keskkonnaalastest nõuetest on üha olulisemaks muutunud keskkonnakaitsega seonduvad tegevused.

Kasvuhoonegaaside heite arvutamine Tallinna Sadama sadamates ja grupis