Meie mõju ühiskonnas ja kogukondadele

Panustame ühiskonna ja merendussektori kestlikku arengusse

Üheks keskseks teemaks äritegevuses ja tulevikuplaanide tegemisel on Tallinna Sadama  jaoks teadlikkus kestliku arengu põhimõtetest ja oma teadmiste jagamine ning tegelemine oma tegevusvaldkondade mõju teemadega ühiskonnas. Kuues erinevas omavalitsuses tegutsevate sadamate valdajana on meil vastutus kohalike kogukondade ees.

Tallinna Sadama kestliku arengu strateegia ja eesmärkide lähtealused

  • Riigi peamised eesmärgid seoses osalusega ASis Tallinna Sadam
  • ÜRO kestliku arengu eesmärgid 
  • Euroopa Liidu Green Deal ja FIT55
  • Eesti roheeesmärgid  
  • Cruise Baltic Sustainability Manifesto
  • Riigi osalusega ettevõtete vastutustundlikkuse põhimõtted
  • Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige lähtudes ühiselt vastuvõetud lubadusest parema homse nimel

Koostöö kestlike eesmärkide elluviimisel

Tallinna Sadama üheks  kestliku arengu eesmärgiks on, et meie töötajad, kliendid ja külalised käituksid keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult. Oleme võtnud prioriteediks kestliku arengu teadlikkuse suurendamise läbi koostöö, vabatahtliku tegevuse ning partnerite valiku.  

Soovime, et kõik, kellega me koos töötame, panustaksid koos meiega ühiskonda, sh hindame ka oma partnerite valikul nendepoolset kestlike põhimõtete järgimist ning hangete korraldamisel kehtestame kestlike hankekriteeriume ka nendes valdkondades, kus see ei ole õigusaktidega nõutud. Meie ootused partneritele.

 

Koostöö organisatsioonides

Meie töötajad löövad aktiivselt kaasa rahvusvahelistes sektorit koondavates organisatsioonides ning koostöös partneritega nii Eestist,  Euroopast kui kõikjalt maailmast oleme ühiselt kestliku arengu fookusesse võtnud. Liikmelisus: https://www.ts.ee/kuuluvus/ 

Vabatahtlik tegevus 

Koostöös Tallinna linna, laevafirmade ja teiste huvitatud osapooltega  oleme algatanud mitmeid Läänemere puhtuse eest võitlemise kampaaniaid nagu “Meri algab siit“, suitsukonide loodusesse viskamise vastane üleskutse. Iga-aastaselt võtame osa Teeme Ära ja Maailmakoristus aktsioonidest. Tallinna Sadam on ühinenud ka Annetame Aega initsiatiiviga.   

Traditsiooniliselt korraldame koos Verekeskusega doonoripäevi, kust võtavad osa nii Tallinna Sadama ja koostööpartnerite töötajad kui ka teised vabatahtlikud vereloovutajad. 

Kvaliteetne avalik ruum ja sidusus kogukonnaga

Eesti suurima mereväravana – võõrustame tavaolukorras üle kümne miljoni reisija aastas – vastutame ka Eesti kui mereriigi kuvandi eest. Seetõttu on meie prioriteet luua nii Eesti külalistele, Eestist välja sõitvatele inimestele kui ka kõigile linlastele kvaliteetne avalik ruum Vanasadamas. Sadamaalad peavad muutuma lahutamatuks osaks inimsõbralikust ja funktsionaalsest linnaruumist.

Mida oleme teinud linnaruumi ja kogukonna heaks?

2021. aastal rajasime kruiisiterminali koos avatud promenaadiga. Kruiisiterminal on ka populaarne suurürituste korraldamise koht ning promenaad koos restoraniga on võitnud linnaelanike südamed

2020-2022 on uue hingamise saanud reisiterminal D koos uue kaasaegse terminali hoone, parkimismaja ning terminali esise väljakuga, kus sadama teenindusalad on põimitud linnapargiga.

Liikluslahenduste parandamiseks rajasime 2021 Vanasadama lõuna-ja põhjaosa ühendava jalakäijate silla ning 2024?? hakkab Vanasadamasse sõitma ka tramm.

Teeme tihedat koostööd Tallinna linnaga, et viia ellu Vanasadama arendusplaan Masterplaan 2030 ja kujundada Vanasadama alast tänapäevane, kõrgetasemelise avaliku ruumiga, atraktiivne ja elav linnakeskus. 2022. aastal avalikustasime nelja detailplaneeringu lähtekohad ja eskiisid.

Kohalikule kogukonnale korraldame koos partneritega erinevaid üritusi, nagu Tallinna Merepäevad, Paldiski ettevõtluskonverents, Taliujumise Festival IceSwim jms. Meie soov on tuua meri ja kogu sadama tegevus kohalikule kogukonnale lähemale läbi erinevate mereliste tegevuste.

Aruanded ja dokumendid