Sadamakogukonna kodukord ehk Tallinna Sadama ootused partneritele

Tallinna Sadam panustab järjekindlalt oma äri- ja arendustegevusse, vähendamaks sadamategevuse negatiivset mõju keskkonnale. Tahame koos oma parteritega töötada ja areneda kestlikult nüüd ja tulevikus ning seista selle eest, et sadama külastajatele saaks osaks viisakas ja külalislahke teenindus. Selle eesmärgi saavutamiseks võtame arvesse klientide tagasisidet ja tähelepanekuid ning näeme Tallinna Sadamat ja sadama-alal tegutsevaid ettevõtteid ühtse kogukonnana. Ootame kõikide osapoolte panustamist  ja peame oluliseks järgida oma tegevuses järgmisi põhimõtteid:

Kestliku arengu ja keskkonnahoiu alased ootused:

 • omame nõuetele vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi ja eeldame keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist või oma tegevusega kaasnevate keskkonnaaspektide tuvastamist ja kontrolli all hoidmist ka oma partneritelt;
 • valime koostööpartnereid vastutustundlikult;
 • eelistame keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid;
 • tarbime (loodus)ressursse (sh elekter, vesi) säästlikult;
 • tagame jäätmete liigiti kogumise ja suuname tekkinud jäätmed ringmajandusse;
 • eelistame keskkonnasäästlikke ja väiksema õhusaastega transpordivahendeid ja tehnikat;
 • minimeerime transpordivahendite tühikäigul töötamist sadama territooriumil vähendamaks õhusaastet ja müra.

Teeninduse ja külalislahkuse alased ootused meie sadamates tegutsevatele ettevõtetele:

 • oleme külastajate suhtes lugupidavad, abivalmid ja sõbralikud, vajadusel suuname külastaja talle abi pakkuva isiku juurde või kutsume abi;
 • hoiame töökoha puhtana ning tagame hoolitsetud ja korrastatud avaliku ruumi sadama territooriumil (sh ehitusplatsil) ja akvatooriumis;
 • suitsetame ainult selleks ette nähtud kohtades ning jätame suitsukonid ainult selleks ette nähtud prügikasti.

Täiendavad ootused sadama-alal sadamakülastajatele teenuse osutajatele:

 • kanname tööandja töö- või vormirõivast ning näeme korrektsed välja;
 • täidame töökohustusi vastutustundlikult, kõrvaliste tegevustega tegelemiseks (nutiseadmed, lobisemine, toitumine) kasutame oma puhkepause;
 • sadama külastajatega oskame tööülesannete täitmisel lisaks eesti keelele suhelda inglise keeles, soovitavalt ka vene, soome ja/või rootsi keeles;
 • teenindajatena järgime Tallinna Sadama  Teeninduskompassi ehk sadama kogukonna teeninduse hea tava põhimõtteid.

Ohutuse ja turvalisuse alased ootused:

 • järgime kehtestatud ohutusmeetmeid tervisele;
 • haigusnähtude korral jääme koju;
 • tagame kogunemiskohtades kehtiva ohutusinformatsiooni;
 • järgime liiklus- ja parkimiskorraldust ning reisiterminalide vahetus läheduses mootorsõidukiga liigeldes oleme eriti tähelepanelikud jalakäijate suhtes.