Tallinna Sadam on oma visioonina sätestanud olla regiooni uuendusmeelseim sadam. Innovatsiooni eesmärk on suurendada Tallinna Sadama konkurentsivõimet Läänemere regioonis. 

  • Rakendada  uusi tehnoloogiaid, digilahendusi ja automatiseerimist, mis aitavad kaasa Tallinna Sadama kasumlikkuse tõstmisele.
  • Aidata kaasa ettevõtte jätkusuutlikule opereerimisele ja vähendada ettevõtte tegevusest tulenevat jalajälge.
  • Uute innovatsiooni toetavate äriprojektide piloteerimine koostöös partneritega. 

Näited innovatsiooniprojektidest

Tark Sadam - intelligentne liiklusjuhtimine sadamates

Tark Sadam - intelligentne liiklusjuhtimine sadamates

Automaatsildumine reisilaevadele

Automaatsildumine reisilaevadele

Kruiisiterminali ja reisiterminali D hoonete ehituslahendused ja digitaalne mudelprojekteerimine (BIM)

Kruiisiterminali ja reisiterminali D hoonete ehituslahendused ja digitaalne mudelprojekteerimine (BIM)

Äristrateegia ja kasvuprojektid

2023-2027 strateegia toob välja mõõdukad kasvuvõimalused kõigis neljas Tallinna Sadama ärivaldkonnas (kaup, reisijad, kinnisvara ja laevandus). Vaata lähemalt: Tallinna Sadama strateegia 2023-2027. 

Tutvu lähemalt ka meie arendusplaanide ja Euroopa Liidu toetusprojektidega ning Tuleviku sadama projektiga tööstusparkide klientidele.

 

Digistrateegia

 

Digistrateegia kirjeldab Tallinna Sadama digitaliseerimise pikaajalist vaadet, seab fookuse ärikriitilistele lahendustele ja toetab visiooni saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks. Järgmiste aastate olulisemad fookusvaldkonnad on:  

  • partnerplatvorm ja multimodaalsus; 
  • laevaliikluse korraldamine;
  • digitaalne sadamahaldus.

Olulise mõjuga kasvuprojektid

Meretuuleparkide baassadam Paldiskis – rajame aastaks 2025 Paldiski Lõunasadamasse meretuuleparkide ehitamiseks vajaliku sadamataristu. Samuti kaalume võimalust ehitada meretuuleparkide hooldamiseks vajalik laevastik, sh SOV ja CTV tüüpi alused. Vaata lähemalt meie 14.09.2022 toimunud Investorpäeva “Tuleviku tuultes” salvestust: ts.ee/investor/infomaterjalid

Vanasadama kinnisvara arendus Masterplan 2030+. Alustame esimeste arendustega Vanasadama põhja piirkonnas. Detsembris 2022 avaldati Vanasadama nelja ala detailplaneeringu lähteseisukohad ja eskiislahendused. Loe rohkem: ts.ee/vanasadama-arendus

Rail Baltica transpordikoridori võimalused, sh ro-ro ja konteinerliinide edasiarendamine – arendame koos teiste tarneahela osalistega põhja-lõuna suunalist kaubakoridori. 2025 valmib Muuga sadamas Rail Baltica kaubajaam, mis loob laadimisvõimalused mere-, maantee- ja raudteetranspordile. Rail Baltica loob hinnanguliselt lisavõimsust 4-5 miljoni tonni kauba transpordiks aastas.

Energeetika projektid ja alternatiivkütuste terminalid sadamates – võtame täiendavalt kasutusele erinevaid jätkusuutlikke lahendusi, nt kaldaelekter, mereküte, taastuvenergia tootmine. Selleks teeme koostööd teiste Läänemere suuremate sadamate, energeetika tehnoloogia- ja energiaettevõtetega.

Teaduskoostöö

  • Koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna linnaga on algatatud uurimisprojekt „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“, mille eesmärk on saada sisendit Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandi väärikaks ja jätkusuutlikuks haldamiseks ning turistide logistika parendamiseks sadama ja vanalinna vahel.
  • Koostöös Mereakadeemiaga keskendume meremeeste haridustaseme tõstmisele ja järelkasvu tagamisele, aga ka laevade küberturvalisuse ning logistikaahela digitaliseerimise projektidele.
  • Teeme koostööd ka teiste teadusasutustega Eestis ja mujal nii digilahenduste väljatöötamisel kui ka uuenduslike ehitustehniliste võimaluste analüüsimisel. Tutvustame tudengitele Tallinna Sadamat ja pakume praktika võimalusi.

Atraktiivne tööandja ja meie inimesed

Tallinna Sadama kestlikku arengut aitab tagada mitmekesine ja laialdase kogemuste pagasiga töötajaskond. Tallinna Sadama personalistrateegia järgnevate aastate fookused on: ühtsustunne ja hea koostöö, arengu ja tervise toetamine, nutikad tööprotsessid ja efektiivne töökorraldus ning uuendusmeelsus. Personalistrateegia eesmärgiks on pühendunud inimesed õigetes rollides.  

Värbamisel ja edutamisel lähtume töötaja väärtustest, kogemustest ja kompetentsidest välistades diskrimineerimise soo, vanuse, rahvuse jms põhjal. 

Peame oluliseks, et nii töötajad, kliendid kui sadama külalised käituvad keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult ning panustame ka ise igapäevaselt sellesse, et neid põhimõtteid edendada. 

Toetame inimeste erialast arengut ning füüsilist ja vaimset tervist. Personalistrateegia peamisteks mõõdikuteks on meie inimeste pühendumuse indeks ja vabatahtlik voolavus. Samuti jälgime mainet tööandjana ning osaleme Kantar Emori poolt korraldatavas tööandja maine uuringus. 

Vastutustundlik börsiettevõte

Olles oluline osa majandusest, avalikust ruumis ning Eesti üks suurimaid börsiettevõtteid on meie kohustus aktsionäride ees luua nii majanduslikku väärtust ehk teenida kasumit kui ka luua väärtust keskkondlikus ja sotsiaalses mõõtmes.. Oleme seadnud endale kindlad strateegilised eesmärgid, mõõdikute tasemed, tegevuskavad ja vahe-eesmärgid, mille täitmise suunas liigume ja mille progressist regulaarselt oma investoreid teavitame. Teabe avalikustamisel lähtume eelkõige investorite võrdse kohtlemise põhimõttest ning siseteabe hoidmisele ja avalikustamisele kehtivatest reeglitest. Nasdaq Baltic Awardsil  finantsanalüütikute, investorite ja ajakirjanike poolt 2021. aastal Baltimaades parima investorsuhetega ettevõtteks nimetamine vaid kinnistab meie põhimõtet olla avatud ja usaldusväärne nii investorsuhetes kui ka kõikides muudes igapäevastes tegevustes. 

Täidame aktsionäridele antud lubadusi ja  kehtivat dividendipoliitikat.

Aruanded ja dokumendid