AS-i Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Hea aktsionär!

AS-i Tallinna Sadam, registrikood 10137319 aadress Sadama 25, 15051 Tallinn (edaspidi: Tallinna Sadam), juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Ettepanek otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on tingitud COVID-19 pandeemiast tulenevatest koosviibimiste korraldamisele kehtivatest piirangutest Eestis.

Otsustamisele pandavate küsimuste osas teabe jagamiseks korraldab Tallinna Sadam 19.06.2020 kell 10.00 veebiseminari, kus Tallinna Sadama nõukogu esimees Aare Tark, juhatuse esimees Valdo Kalm ja nimetamiskomitee esimees Veiko Tali tutvustavad eesti keeles aktsionäride otsuste eelnõude sisu ning vastavad küsimustele. Veebiseminarist võivad Tallinna Sadama youtube’i kanali kaudu osa võtta kõik soovijad. Veebiseminarile saab esitada küsimusi, saates need eelnevalt e-mailile [email protected] hiljemalt seminari alguseks või kirjalikult läbi rakenduse veebiseminari ajal.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 19.06.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on Tallinna Sadama aktsiakapital 263 000 000 eurot. Tallinna Sadamal on 263 000 000 lihtaktsiat, iga aktsia annab otsuste hääletamisel 1 (ühe) hääle.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 22.06.2020 kuni 29.06.2020 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust:

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile [email protected] hääletusperioodi jooksul.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Tallinna Sadama peakontorisse aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 29.06.2020 kell 16.00. Tehniliste vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja allkirjastada ka Tallinna Sadama peakontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel ajavahemikus 9.00-16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Juhatuse ettepanekud aktsionäridele otsuste vastuvõtmiseks on järgmised:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine
2.1. Kinnitada 2019. aasta majandusaasta kasum 44 403 995 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2019. aasta kasumiga) 51 262 653 eurot.
2.2 Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 742 002 eurot tulenevalt äriseadustiku § 160 lg-st 3.
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30 245 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 10.07.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20.07.2020.

3. Nõukogu liikmete valimine
Vastavalt ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esitatud ettepanekule:
3.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi volituste lõppemisega 30.06.2020;
3.2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raido Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 01.07.2020 kuni 30.06.2022.

Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud materjalidega (sh majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja nimetamiskomitee ettepanekuga) ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/. Tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00 on võimalik nimetatud materjalide ja otuste eelnõudega tutvuda aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn. Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud küsimused võib saata e-posti aadressil [email protected].

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Tallinna Sadama veebilehel hiljemalt 06.07.2020 vastavalt ÄS 2991 lg-le 6.

Lugupidamisega
ASi Tallinna Sadam juhatus

Vaata lisaks