AS Tallinna Sadam ehitab Muuga sadamasse kolmanda välisõhu seirejaama

AS Tallinna Sadam sõlmis AS-iga EcoPro lepingu Muuga sadamasse kolmanda välisõhu seirejaama ehitamiseks, mis peaks valmima 2013. aasta esimesel poolel. Ligi 150 000 eurot maksva uue jaama abil on võimalik õhusaastet mõõta ka Randvere küla suunal.

“Uue jaama rajamine on loogiline jätk kahe esimese seirejaama käivitamisele vastavalt 1998. ja 2004. aastal,” kommenteeris Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik. Viimsi valda Randvere külla paigaldatava kolmanda seirejaama valmides on koos seniste Muuga-1 ja Muuga-2 seirejaamadega Kaasiku sõnul efektiivselt kaetud Muuga sadamast lõunasse, läände ja edelasse jäävad inimeste elukohad.

Seirejaamade eesmärk on pidevalt monitoorida Muuga sadama operaatorite tegevuse mõju õhukvaliteedile ja olla vajadusel valmis operatiivselt reageerima. “Kogu seirejaamadest saadud info saasteainete tasemest laekub ühtsesse IT-rakendusse, mis võrdleb neid kehtestatud piirnormidega,” kirjeldas Kaasik. “Muuga ja ja nüüd ka Randvere küla suunas paigaldatud seirejaamade abil soovime kinnitada ka kohalikele kogukondadele, et keskkonnakaitse ja puhta õhu tagamine on sadama tegevuses olulise tähtsusega.”

Juhul kui seirejaamad näitavad mõne keemilise ühendi piirväärtuse ületamist Muuga sadamas, teavitatakse sellest koheselt kõiki operaatoreid, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni. Samuti läheb info kriitiliste piirnormide ületamisest Tallinna Sadama vastutavatele töötajatele, Viimsi ja Jõelähtme vallavalitsustesse ning Maardu linnavalitsusele.

Kaasiku sõnul teavitatakse Tallinna Sadama vastutavaid inimesi ja operaatoreid ka siis, kui seirejaam näitab kriitilisele piirile lähenemist, kuid õigusaktides määratletud piirnorme pole veel ületatud. “Me ei oota ära seda, kui normid ületatakse,” selgitas Kaasik. “Juba madalamate tasemete korral võtab sadama dispetšer ühendust laadimistöid tegevate operaatoritega, kes võivad vähendada laadimiskiirust või vajadusel ka laadimise katkestada ja soodsamaid ilmastikuolusid oodata.”

Muuga sadamas jälgitakse õhusaaste taset alates 1998. aastast, mil käivitus Muuga 1 seirejaam. 2004. aastal lisandus Muuga 2 seirejaam. Mõõdetakse süsivesinike (alifaatsed süsivesinikud, benseen, tolueen ja ksüleen) kontsentratsioone välisõhus ja meteoroloogilisi parameetreid (tuule suund ja kiirus, temperatuur, õhuniiskus).

Alates 2007. aastast alustati seirejaamades ka saastetasemete mõõtmisega vesiniksulfiidi osas. Tegemist on madala lõhnalävega keemilise ühendiga, mis levitab ebameeldivat (mädamuna) haisu juba ka madalate kontsentratsioonide juures.

Lisanduva kolmanda seirejaama orienteeruv valmimise aeg on 2013. aasta esimene pool. Kokku 143 500 eurot maksev seirejaam paigaldatakse Viimsi valda Randvere külla Kaevuaia tee 29 maaüksusele. Seirejaama maksumusest pool kaetakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi “Muuga sadama välisõhu seiresüsteemi laiendamine” raames.

Tallinna Sadam investeeris eelmisel aastal keskkonnakaitsesse kokku 1,3 miljonit eurot. Keskkonnakaitse alastest kulutustest 810 000 eurot moodustas sadamate reostustõrjelaevade ekspluatatsioonikulu, reostustõrjevahenditesse investeeriti 270 000 eurot. Tänavu ulatuvad Tallinna Sadama keskkonakaitsealased kulud 1,2 miljoni euroni, sellele lisanduvad erinevad ohutuse ja turvalisuse alased investeeringud suurusjärgus samuti 1,2 miljonit eurot.


Taustainfoks: Alloleval kaardil leiate lisaks Tallinna Sadama seirejaamadele ka söeterminali Coal 1 ja Coal 2 (mõõdavad üldtolmu ja peentolmu kontsentratsioone) ning Vopak E.O.S.-i jaamade Maardu 1 ja Maardu 2 (mõõdavad üldsüsivesinike, aromaatsete süsivesinike ja vesiniksulfiidi kontsentratsioone) asukohad:

Vaata lisaks