Ekspertiis kinnitas Muuga konteinerkai projekti õiguspärasust

ASi Tallinna Sadama nõukogu poolt tellitud juriidiline ja ehitusalane analüüs kinnitas ettevõtte juhatuse õiguspärast ja vastutustundlikku käitumist Muuga konteinerterminali 17. kai rajamisel ning leidis, et projekti raames ei ole ettevõttele kahju tekitatud.

Täna toimunud Tallinna Sadama nõukogu koosolekul korraldati ka hääletus, milles nõukogu liikmed otsustasid ühehäälselt, et Muuga sadama konteinerkai ehitusel ei ole ettevõttele kahju tekitatud.

Advokaadibüroo Varul poolt koostatud raport märgib, et „Tallinna Sadama juhatuse otsused vastavates situatsioonides on suure tõenäosusega olnud ettevõtte jaoks kasumlikud ning Riigikontrolli aruandest järelduvad alternatiivse käitumise soovitused oleks olnud kahjumlikud“.

„Riigikontrolli aruande mitmed seisukohad sisaldavad loogilisi vastuolusid ning on antud hinnates mõnda üksikut tõendit või asjaolu lahus tõendite ja asjaolude kogumist – eriti ilmneb see just kahju tekitamise väidete juures, kus Riigikontroll toob välja küll lepingu kallinemise, kuid jätab käsitlemata selle, et alternatiivid oleks olnud väga suure tõenäosusega veel kallimad,“ leiab raport.

Riigikontrolli aruande üheks lähtealuseks on küsimus, kas töövõtja KMG Inseneriehituse poolt 03.09.2008 pakutud muudetud kai lahendus lepinguga nõutud väiksema kraana jaoks oleks taganud kaile vajaliku kandevõime. Kui see poleks nii olnud, oleks KMG Inseneriehitus teostanud suuremate vaiadega kai ka ilma Tallinna Sadama vastava muudatusnõudeta ja lisatasuta.

Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid leiavad analüüsis, et töövõtja pakutud vaiad koos ühenduste jäigastamisega oleksid kai stabiilsuse ja kandevõime taganud ning KMG Inseneriehitus on kinnitanud, et ilma Tallinna Sadama erinõudeta ja lisatasuta poleks suurema kandevõimega kaid rajatud.

Riigikontroll on aga uurinud üksnes kitsalt pakutud vaiade sobivust, millest ongi järeldanud, et vaiade sobimatuse tõttu oleks töövõtja teostanud hilisemalt elluviidud suurema kraana jaoks sobiliku lahenduse ka ilma 09.02.2009 lepingu muudatuseta.
Üle sajaleheküljeline juriidiline ja ehitusalane analüüs valmis õigus- ja ehitusekspertide koostöös ning selle eesmärgiks oli vastavalt Riigikontrolli aruandele anda hinnang Muuga konteinerterminali 17. kai rajamise protsessile.

Täiendavalt on Tallinna Sadam tellinud juriidilise analüüsi advokaadibüroodelt Tamme Otsmann Ruus Vabamets ning Kaevando & Partnerid, mis asusid oma ühisarvamuses seisukohale, et Tallinna Sadam on järginud konteinerterminali 17. kai ehitusel kõiki riigihankeseadusest tulenevaid nõudeid.

Samuti on nii Põhja Ringkonnaprokuratuur kui Riigiprokuratuur, kellele Riigikontroll esitas materjalid ehitajapoolse väidetava kelmuse ehk kuriteo tunnustel, otsustanud, et menetluse alustamiseks puudub alus.

Ühtegi vaidlustust ehitushanke käigus osalejate poolt ei ole esitatud ning ühelgi asjaomasel institutsioonil pole seni selle riigihanke läbiviimisega seoses etteheiteid olnud, ka on projekti lõpparuande kooskõlastanud nõutavas ulatuses nii Veeteede Amet kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

„Tallinna Sadama nõukogu on antud teemat käsitlenud kõigil viimastel koosolekutel äärmise põhjalikkusega ning hindab kokkuvõttes Tallinna Sadama juhatuse poolt rakendatud hoolsusmäära kõrgeks,“ lausus ASi Tallinna Sadama nõukogu esimees Neinar Seli peale täna toimunud nõukogu koosolekut.

„Kahjuks sama ei saa väita, aga Riigikontrolli aruande teksti koostajate kohta – nii ehituslikud kui õiguslikud analüüsid ja kooskõlastused näitavad, et Riigikontroll on antud juhul kasutanud kas ebapiisavat või valikulist alginfot ning jätnud arvestamata ehitusekspertide hinnangud ja kaiehituse eripära, mille tulemusel on saanud võimalikuks ka Riigikontrolli aruandes esitatud ekslikud järeldused,“ märkis Seli.

Riigikontroll käsitleb oma aruandes hankedokumentides sisaldunud eelprojekti põhiprojektina ning leiab, et seetõttu ei olnud lepingu täitmise käigus projektlahenduse muutmine lubatud. Riiklikult tunnustatud ekspert Ülo Lainsalu ekspertiisiga on üheselt tuvastatud, et tegemist oli eelprojektiga. Lisaks on projekteerimis-ehitushange lubatud ja praktikas kasutatav isegi juhul, kui põhiprojekt on koostatud.

Hankeprotsessi käigus tehtud muudatused sisaldasid muuhulgas kai kandevõime tugevdamist, tänu millele on Muuga sadam võimeline vastu võtma suuremaid konteinerlaevu. Projekti lõppmaksumuseks kujunes algselt kavandatud 860 miljoni krooni asemel 849 miljonit krooni.

2010. aasta juulis valminud uus konteinerterminali ala paikneb 27 hektaril, kailiini pikkus on 478 meetrit ja sügavus 14,5 meetrit. Uus infrastruktuur kahekordistab Muuga sadama konteinerite senise käitlemisvõimsuse.


Lisainfo: Neinar Seli, ASi Tallinna Sadama nõukogu esimees, tel: 6 318 002

Vaata lisaks