ESPO säästva arengu komisjon Muuga sadamas

23. aprillil toimus Muuga sadamas Euroopa Meresadamate Organisatsooni (ESPO) säästva arengu komisjoni (Sustainable Development Committee) koosolek. Esmakordselt Tallinna Sadama juhtimisel toimunud ESPO säästva arengu komisjoni koosolekul osalesid lisaks Eestile 12 riigi esindajad suurematest Euroopa sadamatest.

Koosolekul käsitletud teemadeks olid laevakütuse väävlidirektiivi rakendamise järelmõjud, probleemid ja meetmed nende lahendamiseks, soovitused HELCOMis (Helsingi Komisjon) ja IMOs (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon) seisukohtade võtmiseks, mis puudutavad Läänemere määramist lämmastikoksiidi heitmete kontrolli piirkonnaks (NECA), laevade käitlemisfondi loomine EL sadamates, sadamate keskkonnaalaste saavutuste indikaatorid (vesi, jäätmed, CO2). Arutlusel oli ka dokumentide sisu, millega HELCOM riigid on IMOsse edastanud teate valmisoleku kohta rakendada reovee eriala regulatsiooni ning sadamate reovee vastuvõtuseadmetele esitatavad nõuded ja valmisoleku tähtajad. Reovee eripiirkonna kehtestamise kohaselt keelustatakse reisi- ja kruiisilaevadelt reovee merrelaskmine uutele reisi- ja kruiisilaevadele – alates 2019.a (varasema 2016.a asemel, põhjuseks on sadamate vastuvõtuseadmete ebapiisavus) ning kõikidele reisi- ja kruiisilaevadele – alates 2021.a.

Komisjon otsustas, et täiendavate tasude kehtestamine EL sadamaid külastavatele laevadele, mis kujutaksid endast sissemakseid loodavasse laevade käitlemise fondi ja mida peaksid koguma sadamate administratsioonid, ei ole põhjendatud, selline lisatasude kehtestamine mõjutaks EL sadamate konkurentsipositsiooni, sh eriti nende riikide sadamate konkurentsipositsiooni, mille sadamad konkureerivad väljaspool EL asuvate sadamatega (nt Venemaa) ning on vastuolus „saastaja maksab“ printsiibiga. Komisjon palus kõiki liikmeid andma tagasiside heitgaaside puhastamisjäätmete (sh scrubberi jäätmed), mis tekivad laeva töö käigus ja mis kuuluvad rahvusvahelise konventsiooni merereostuse vältimiseks MARPOL VI lisa kohaldamisalasse, vastuvõtmise kohustuse kohta riigiti ning selle tasustamise kohta. Komisjoni arvamuse kohaselt on võrdlusanalüüs vajalik sadamatevahelise konkurentsi vältimiseks keskkonnasäästlikkusele suunatud tegevuste arvelt.

ESPO säästva arengu komisjoni peamine roll on olla ESPO peaassamblee ja -juhtkonna nõuandja sadamategevusega kaasnevates keskkonnaalastes küsimustes. Komisjoni töö eesmärk on praktiliste hinnangute andmine vastavates EL õigusloome ja -poliitika valdkondades ning hõlmab samuti Euroopa Komisjoni ettepanekute analüüsi, sellekohaste ESPO juhtkonna poolsete hinnangute, soovituste, ettevalmistamist, kaasnevate mõjude jms kaardistamist.

ESPO säästva arengu komisjoni tööd juhib aastatel 2014-2016 AS-i Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik.

Vaata lisaks