Läänemere sadamad LNG-suunal

Seitsme Läänemere sadama esindajad kogunesid Kopenhaagenis ja allkirjastasid partnerleppe seoses projektiga „LNG Läänemere sadamates“ („LNG in the Baltic Sea Ports“). Projekti kaasfinantseeritakse ELi TEN-T mitmeaastasest programmist. Projekti partneriteks on järgmised sadamad: Aarhus, Helsingborg, Helsingi, Malmö-Kopenhaagen, Tallinn, Turu, Stockholm ja Riia. Projekti algatajaks on Läänemere Sadamate Liit (Baltic Ports Organization – BPO).

Projekti „Veeldatud maagaas Läänemere sadamates“ sihiks on välja töötada ühtlustatud lähenemine Läänemere regiooni veeldatud maagaasi (LNG) punkerdamise infrastruktuurile. Kõigis projekti partnersadamates planeeritakse sadama infrastruktuuri arendada, et hakata laevaomanikele tulevikus LNGga punkerdamise teenust pakkuma. Sadamates keskendutakse praegu investeerimiseelsetele uuringutele nagu keskkonnamõjuhinnangud, LNG terminalide ja punkeraluste tasuvusuuringud, projektid, regionaalsed turu-uuringud, ohutusjuhendid jms.

Projekti algatas BPO, reageerides Läänemerd, Põhjamerd ja La Manche’i v äina hõlmavate väävliheite kontrolli piirkondade (SECA) uutele reeglitele. Välja on pakutud mitmeid alternatiivseid kütuseid, millest üheks on LNG. Käesoleval ajal kavandatakse ja algatatakse Läänemere regioonis mitmeid kampaaniaid edendamaks LNG kui konkurentsivõimelise alternatiivi kasutamist raske kütteõli (HFO) ja laevadiisli/laevagaasiõli (MDO/MGO) asemel. Üheks selliseks on ka projekt „LNG Läänemere sadamates“.

Kaheksas sadamas tehtavad investeerimiseelsed uuringud võimaldavad alustada reaalseid investeeringuid LNG punkerdamise infrastruktuuri rajamiseks. Samuti hõlmavad projektitööd nn „huvigruppide platvormi“, mis soodustab LNG punkerdamise infrastruktuuri arendusega seotud huvigruppide arutelu. Sellisteks huvigruppideks on näiteks laevaomanikud, gaasi infrastruktuuri ettevõtted, energiamüüjad ning punkerdamisteenuste pakkujad.

Traditsioonilisel kütusel töötavatelt mootoritelt LNG kütusele ülemineku jaoks tuleb laevaomanikele ja nende operaatoritele tagada juurdepääs LNGga  punkerdamisele kõigis sadamates, mille vahel nende laevad liiguvad. LNG punkerdamise infrastruktuuri ühtlustatud arendamine vähendab paigalduskulusid ning loob ühtlasi standardite, kulude, personali jms. kohta teadmiste ja oskusteabe baasi, mida saavad kasutada ka teised sadamad. Seetõttu ongi üheks projekti väljundiks LNG Juhend, millesse koondatakse parimad meetodid ja soovitused sadamate LNG infrastruktuuri arendamiseks.

Ühistegevuse abikõlblike kulude kogusummaks on 4 785 040 eurot. Poole sellest summast annab ELi TEN-T programm. Projekti lõpptähtaeg on 31. detsember 2014.

Lähema teabe saamiseks:

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2011-eu-21005-s.htm

Vaata lisaks