Saaremaa ettevõtjad toetavad Saaremaa süvasadama arendamist kaubasadamaks

Faktum & Ariko korraldas Saaremaa Ettevõtjate Liidu tellimusel uuringu, mille järgi Saaremaal tegutsevad keskmisest suuremad ettevõtted peavad kohalikku majanduskeskkonda heaks ning toetavad süvasadama arendamist kaubasadamaks. 

Tänast ettevõtluskeskkonda pidas Saaremaal heaks või väga heaks kokku 78% vastanutest. Negatiivse hinnangu Saaremaa majandusele andis 19% küsitletutest. Ettevõtluskeskkonda peavad keskmisest sagedamini halvaks väikesed ettevõtted. 

Peamiste eelistena teiste Eesti piirkondade ees mainisid ettevõtjad Saaremaa loodust, väikest konkurentsi, tugevat kogukonda ja turismindust. Arengut pidurdavate teguritena mainiti ühendusi mandriga, sobiva tööjõu vähesust ja töötajate teadmiste taset.
Saaremaal tööstuse ja tootmisega tegelevaid ettevõtteid ohustab muude ettevõtetega võrreldes vähem madal turunõudlus ning enam sobiva tööjõu vähesus ja nende teadmiste/oskuste tase. Sobiva tööjõu vähesus puudutab kõige enam suurema käibega ettevõtteid. 

24% vastanud ettevõtetest kaalub laienemist mõnda uude ettevõtlussektorisse. Täiendavatele äridele mõtlevad just väiksemad ettevõtted. 

Vastanutest 79% pidas Saaremaa süvasadama arendamist kaubasadamaks positiivseks ning mitte ükski negatiivseks. Mõju puudumist märkisid 17% ning kindlat arvamust ei omanud 4% vastanutest. Sadama arengu otsest kasu oma ettevõtluse märkis iga teine uuringus osalenud ettevõte. 

Uuringu järgi on kaubasadam kasumlikum tööstuse ja tootmisega tegelevatele ettevõtetele ning keskmise töötajate arvu ning suurema käibega ettevõtetele. 

Saaremaa Ettevõtjate Liidu poolt tellitud uuringus osales kokku 71 Saaremaal tegutseva ettevõtte juhti või omanikku. Küsitlus viidi läbi veebruari teisel nädalal ning pool vastanutest moodustasid liidu liikmesfirmad.

Vaata lisaks