Tallinna Sadam kuulutab välja kruiisivärava läheduses asuva krundi üürikonkursi

Kruiisivärava läheduses oleva krundi üürikonkursi tingimused: 

1. Pakutav maa-ala

Üürikonkursi ala paikneb Logi tn 2//4// Lootsi tn 13//14//Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 ja Logi tn 6 kinnistul. Üürile antava ala ulatus ning asukoht on märgitud lisatud asendiplaanil (punasega piiritletud ala suurusega kuni 3500 m2). Pakkujal esitada pakkumuses info, kui suur ala väljapakutud maksimumist soovitakse üürile võtta.

AS Tallinna Sadam juhib tähelepanu asjaolule, et maa-alal asendiplaanil paiknev ajutine hoonestus ei kuulu AS-ile Tallinna Sadam. Üürikonkursi alaks on maa-ala ilma hoonestuseta.

2. Ideed, funktsioonid, realiseerimine

2.1 Esitada konkursi ala hõlmavad ideed, funktsioonid, tegevused.

2.2 Esitada pakkumuse kirjeldus tekstina ja visuaalselt.

3. Investeeringud ja eelarve

Esitada pakkuja poolt planeeritav investeeringu suurus (summa, võimalusel täpsem kirjeldus).

4. Periood

Üüriperioodi pikkus on 3 aastat alates üürilepingu allkirjastamisest. Juhul kui üürnik või üürileandja ei teavita teist poolt soovist üürileping lõpetada vähemalt kolm kuud enne lepingu lõpptähtpäeva saabumist, pikeneb leping automaatselt üheks aastaks. Kokku võib leping sellisel viisil pikeneda maksimaalselt kaks korda – seega on üürilepingu maksimaalne kestus 5 aastat.

 

5. Minimaalne üürihind

Üüri alghind perioodil mai algus kuni septembri lõpp on 1 eur/m2 kuus ning perioodil oktoobri algus kuni aprilli lõpp 0,3 eur/m2 kuus, millele lisandub käibemaks ja kommunaalkulud. Pakkumuses esitada hinnad mõlema perioodi kohta.

 

6. Pakkuja taust

 6.1 Pakkumuses esitada ettevõtte/pakkuja CV, finantsvõimekust kirjeldav info ning võimalike partnerite tutvustus.

6.2 Pakkujal ei tohi olla kehtivaid võlgnevusi AS-i Tallinna Sadam ees.

7. Lisainfo

7.1 Üürnik taotleb ise kõik vajalikud load ajutiste ehitiste püstitamiseks ning tasub nende taotlemisega seotud maksud. Üüri maksmise kohustus algab lubade väljastamisest, kuid mitte hiljem kui 3 kuud pärast lepingu sõlmimist. Kõik kulud ajutis(t)e ehitis(t)e ühendamiseks vajalike tehnovõrkudega tasub üürnik.

7.5  Allüürile andmine on lubatud ainult AS Tallinna Sadam eelneval kirjalikul nõusolekul.

7.6  Pakkuja peab arvestama, et AS Tallinna Sadam sõlmib konkursi võitjaga üürilepingu üksnes siis, kui AS-i Tallinna Sadam nõukogu on oma otsusega üürilepingu sõlmimise konkursi võitjaga heaks kiitnud.

7.7   Juhul, kui parima pakkumuse teinud pakkuja ei sõlmi lepingut 3 nädala jooksul pärast AS-i Tallinna Sadama nõukogu poolset heakskiitu ning lepingu edastamist allkirjastamiseks, tunnistatakse enampakkumisel edukaks paremusjärjestuses järgmine pakkumus.

7.8  Pakkumuste puhul hinnatakse nii ideed (mis toetab Vanasadama ala arengut) kui ka pakutud ruutmeetri üürihinda.

7.9   AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest.

 

8. Pakkumused

8.1  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.03.2019 kell 11.00.

8.2 Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkumuse esitaja, et on tutvunud ja nõustub konkursi tingimuste ning lisatud materjalidega (sh üürilepingu projekt). AS Tallinna Sadam ei hüvita pakkujale konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi.

8.3   Pakkumuses esitada järgmised andmed ja dokumendid:

         8.3.1      info, kui suur ala väljapakutud maksimumist soovitakse üürile võtta;

         8.3.2      konkursi ala hõlmavad ideed, funktsioonid, tegevused;

         8.3.3      pakkumuse kirjeldus tekstina ja visuaalselt;

         8.3.4      pakkuja poolt planeeritav investeeringu suurus (summa, võimalusel täpsem kirjeldus);

         8.3.5      hinnad mõlema perioodi kohta (mai – september ning oktoober – aprill);

         8.3.6      ettevõtte/pakkuja CV, finantsvõimekust kirjeldav info ning võimalike partnerite tutvustus.


8.4   Pakkumused esitada
digiallkirjastatult elektrooniliselt e-posti aadressile: [email protected]

Lisainfo kontakt: Piret Üts, [email protected], tel +372 520 1866


Krundi asendiplaan >>

Üürileping >>

Vaata lisaks