Tallinna Sadam kuulutab välja Logi tänava nurgapealse krundi üürikonkursi

Tallinna Sadam kuulutab välja Logi tänava nurgapealse krundi üürikonkursi.

LOGI TÄNAVA NURGAPEALSE KRUNDI ÜÜRIKONKURSI TINGIMUSED

 

1.       Pakutav maa-ala

Üürikonkursi ala paikneb Logi tn 2//4// Lootsi tn 13//14//Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 kinnistul. Üürile antava ala ulatus ning asukoht on märgitud lisatud asendiplaanil (punasega piiritletud ala suurusega 2500 m2).

2.       Ideed, funktsioonid, realiseerimine

2.1 Esitada konkursi ala hõlmavad ideed, funktsioonid, tegevused.

2.2 Esitada pakkumuse kirjeldus tekstina ja visuaalselt.

3.       Investeeringud ja eelarve

Esitada pakkuja poolt planeeritav investeeringu suurus (summa, võimalusel täpsem kirjeldus).

4.       Periood

Üüriperioodi pikkus on 3 aastat alates üürilepingu allkirjastamisest. Juhul kui üürnik või üürileandja ei teavita teist poolt soovist üürileping lõpetada vähemalt kolm kuud enne lepingu lõpptähtpäeva saabumist, pikeneb leping automaatselt üheks aastaks. Kokku võib leping sellisel viisil pikeneda maksimaalselt kaks korda- seega on üürilepingu maksimaalne kestus 5 aastat. 

5.       Minimaalne üürihind

Pakkumuse alghind on 2,5 EUR/m2/kuus, millele lisanduvad käibemaks, kommunaaltasud ja maamaks.

6.       Pakkuja taust

 6.1 Pakkumuses esitada ettevõtte/pakkuja CV, finantsvõimekust kirjeldav info ning võimalike partnerite tutvustus.

6.2 Pakkujal ei tohi olla kehtivaid võlgnevusi AS-i Tallinna Sadam ees.

7.       Lisainfo

7.1 Üürnik taotleb ise kõik vajalikud load ajutiste ehitiste püstitamiseks ning tasub nende taotlemisega seotud maksud. Üüri maksmise kohustus algab lubade väljastamisest, kuid mitte hiljem kui 3 kuud pärast lepingu sõlmimist. Kõik kulud ajutis(t)e ehitis(t)e ühendamiseks vajalike tehnovõrkudega tasub üürnik.

7.2 Konkursi maa-ala läbivad kaks AS-ile Tallinna Vesi kuuluvat DN1000 mm sademeveekollektorit väljalaskudega merre (vt paiknemine lisatud asendiplaanil helesinise joonega). Hoonestuse kavandamisel on üürnikul kohustus arvestada eelpoolnimetatud torustike kaitsevöönditega vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“. Hoonestuse ja sademeveekollektorite vahel peab olema tagatud puhas horisontaalsuunaline vahekaugus minimaalselt 5m ning ühtlasi ka ligipääs torustikele hooldustehnikaga.

7.3  AS Tallinna Vesi väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks 2019. aasta esimesel nädalal. AS Tallinna Sadam avaldab tehnilised tingimused konkursi kuulutuse juures ning edastab huvilistele, kes on sellekohase soovi saatnud e-kirja teel aadressile [email protected].

7.4 Tehnilised tingimused elektrivõrguga liitumiseks tuleb taotleda AS-ilt Tallinna Sadam. Indikatiivne kaalbitrass koos võimaliku maksimaalse liitumisvõimsusega on näidatud lisatud asendiplaanil.

7.5  Allüürile andmine on lubatud ainult AS Tallinna Sadam eelneval kirjalikul nõusolekul.

7.6  Pakkuja peab arvestama, et AS Tallinna Sadam sõlmib konkursi võitjaga üürilepingu üksnes siis, kui AS-i Tallinna Sadam nõukogu on oma otsusega üürilepingu sõlmimise konkursi võitjaga heaks kiitnud.

7.7   Juhul, kui parima pakkumuse teinud pakkuja ei sõlmi lepingut 3 nädala jooksul pärast AS-i Tallinna Sadama nõukogu poolset heakskiitu ning lepingu edastamist allkirjastamiseks, tunnistatakse enampakkumisel edukaks paremusjärjestuses järgmine pakkumus.

7.8  Pakkumuste puhul hinnatakse nii ideed (mis toetab Vanasadama ala arengut) kui ka pakutud üürihinda.

7.9   AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest. 

8. Pakkumused

8.1  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.01.2019 kell 11.00.

8.2 Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkumuse esitaja, et on tutvunud ja nõustub konkursi tingimuste ning lisatud materjalidega (sh üürilepingu projekt). AS Tallinna Sadam ei hüvita pakkujale konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi.

8.3 Pakkumused esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt e-posti aadressile: [email protected]

Krundi asendiplaan

Üürileping

Lisainfo kontakt: Piret Üts, [email protected], tel +372 520 1866

Vaata lisaks