Tallinna Sadam osales Viimsi Turvalisuse päeval

Tallinna Sadam osales 15. septembril Viimsi Kooli õuel toimunud Viimsi Turvalisuse päeval. Turvalisuse päeva eesmärk oli anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas tagada enda ja oma lähedaste turvalisus.

Tallinna Sadam soovis oma kohalolekuga tõsta Viimsi elanike teadlikkust sadamategevuse ohutuse ja keskkonnanõuete täitmise osas Muuga sadamas. Samaaegselt viidi sadama poolt läbi küsitlus Viimsi elanike seas selgitamaks välja nende suhtumist sadamasse ning uurimaks arvamust sadamategevuse mõjust nende elukeskkonnale.

Küsitluse tulemusena selgus, et elutingimusi Viimsi vallas pidas väga heaks 37%, heaks 55% küsitluses osalenutest ning neutraalseks 7%, elutingimusi ei peetud üldse halvaks ega väga halvaks.

77% küsitletutest arvas, et Muuga sadam ja sealsete ettevõtete tegevus ei mõjuta nende igapäevaelu, 23% arvas, et mõjutab. Need, kelle igapäevast elu mõjutab Muuga sadam, lisasid ka oma kommentaarid, kust võis välja lugeda et põhilised mõjutajad on halb lõhn ning müra/kolin.

Vastuseks küsimusele „Mida saaks Muuga sadam teha Viimsi valla elanike heaks?“, arvati järgmist:

  • Anda rohkem infot (nt. korraldada piirnevates külades infopäevi).
  • Tutvustada elanikele sadamat.
  • Kõike, mida tehakse ära mereohutuse ja puhtuse heaks.
  • Puhtam õhk ja merevesi.
  • Toetada laste huvitegevuse finantseerimist.
  • Õhusaastatuse kontrolli ja kõrvaldamise (olemasolul).
  • Parandada keskkonnaalast tegevust ja sellekohast teavitust. Osaleda valla tegemistes.

Küsimustikule vastas kokku 78 inimest. Vastanute seas oli võrdselt nii naisi (53%) kui mehi (47%) ning tervelt 90% olid Viimsi valla elanikud.

Antud küsitluse tulemusi kasutab Tallinna Sadam oma edasises tegevuses, mille raames viiakse käesoleva aasta oktoobrikuus läbi juba põhjalikum uuring Muuga sadama tegevuse mõjust naaberelanike elukeskkonnale. Uuringu raames korraldatava küsitluse eesmärgiks on selgitada välja Muuga sadamaga piirneva kolme kohaliku omavalitsuse territooriumil elavate inimeste teadlikkus Muuga sadamast ning suhtumine sadamasse, aga samaaegselt tõsta ka elanike teadlikkust sadama ohutuse- ja keskkonnaalasest tegevusest.

Tallinna Sadamat esindasid Viimsi Turvalisuse päeval sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmus ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik. Lastega tegeles sadama maskott TERE.

Lisaks sadamale olid Viimsi Turvalisuse päeval esindatud Viimsi Vallavalitsuse Keskkonnaamet, Vabatahtlik Merepäästeühing, Politsei, Päästeamet, Kaitseliit ja paljud teised organisatsioonid. Samaaegselt toimus ka Viimsi Kooli infolaat.

Vaata lisaks