Tallinna Sadama aktsiate märkimine lõppeb 06.06 kell 14.00

ASi Tallinna Sadam aktsiaid saab märkida kuni 06.06 kella 14.00-ni, Eesti eraisikutel ja ettevõtetel on võimalik märkimisavaldusi esitada hinnaga 1,80 eurot pakutava aktsia kohta.

Jaeinvestorid saavad märkimisavaldust esitada kõikide Eestis tegutsevate pankade kaudu ning selle eelduseks on väärtpaberikonto olemasolu.

 

Jaeinvestorite poolt märgitavate aktsiate kogus ei ole piiratud, märkida saab aktsiad vastavalt oma ostusoovile. Ülemärkimise korral on ettevõtte eesmärk tagada miinimumjaotisena igale aktsiaid märkivale Eesti jaeinvestorile vähemalt 1000 ettevõtte aktsiat ning seda kogust ületavas osas vastavalt pakkumise tulemustele ja Tallinna Sadama aktsiate pakkumise prospektis toodud astmelise allokatsiooni põhimõtetele.

 

Märkimistulemused, lõplik aktsia hind ja pakutavate aktsiate jaotus tehakse aktsiate avaliku pakkumise korraldajate ja ettevõtte poolt teatavaks eeldatavalt sel neljapäev, 7. juunil. Aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev on nädala pärast, 13. juunil.

 

Tallinna Sadama aktsiate avalik pakkumine algas 25. mail, mil ettevõte avalikustas prospekti koos lisaga ja esitas noteerimisavalduse ettevõtte aktsiate noteerimiseks Nasdaqi Tallinna börsil.

 

Aktsiate esmase avaliku pakkumise raames emiteerib Tallinna Sadam kokku 75 404 968 uut aktsiat ja ettevõtte senine ainuaktsionär Eesti Vabariik pakub täiendavalt kuni 11 300 000 Tallinna Sadama aktsiat.

 

Tänavu aprillis ettevõtte senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt kinnitatud dividendipoliitika seab ettevõtte eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist.

 

Aktsiate institutsionaalse pakkumise kaaspeakorraldajad on Citigroup Global Markets Limited ja Carnegie Investment Bank AB ning kaaskorraldajad, Erste Group Bank ja Swedbank. Eesti residentidele suunatud jaepakkumise kaaspeakorraldajad on Swedbank ja LHV Pank.

 

Tallinna Sadama esmase avaliku pakkumise prospekt koos lisaga ning eesti- ja venekeelne prospekti kokkuvõte on allalaetav ettevõtte veebilehelt investor.ts.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehelt www.fi.ee. Paberkandjal on nimetatud pakkumise dokumendid kättesaadavad Swedbanki ja LHV kontorites ja ASi Tallinna Sadam peakontoris aadressil Sadama 25, Tallinn.

 

 

Käesolev reklaam sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ning määramatusi, kuna need puudutavad sündmusi ning sõltuvad asjaoludest, mis võivad, kuid ei pruugi, tulevikus aset leida. Aktsiaselts Tallinna Sadam (edaspidi „Äriühing“) loobub mistahes kohustusest uuendada tulevikku suunatud avaldusi, et anda edasi mistahes muudatusi ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt. Käesolev reklaam ei ole väärtpaberite pakkumine ning seda ei tohi levitada, otseselt või kaudselt, väljaspool Eestit. Äriühingu aktsiate (edaspidi „Aktsiad“) avaliku pakkumise prospekt, mis on kiidetud heaks Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt 7. mail 2018. a (edaspidi „Prospekt“) ja selle lisa alusel, mis on kiidetud FI poolt heaks 24. mail 2018. a (edaspidi „Prospekti Lisa“), on elektroonilises vormis kättesaadavad Äriühingu  (investor.ts.ee) ja FI (www.fi.ee) kodulehekülgedel. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, Prospekti kokkuvõtet ja Prospekti Lisa ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita Ameerika Ühendriikide 1933. a väärtpaberiseaduse, koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: US Securities Act of 1933, edaspidi “USA Väärtpaberiseadus”), kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides, välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. 

Vaata lisaks