Uuring: Vanasadama õhu kvaliteet vastab normidele

Eesti Keskkonnauuringute keskus viis tänavu suvel Tallinna Vanasadamas läbi välisõhu kvaliteedi mõõtmised, mis andsid kinnituse, et Tallinna Sadam on tulemuslikult maandanud sadamat külastatavate laevade ja autodega seotud õhusaaste riske ning uuringud ei tuvastanud piirnormide ületamist ühegi mõõdetud saasteaine puhul.

Perioodil 15. juuli kuni 1. august läbi viidud õhukvaliteedi pidevmõõtmisel hinnati õhusaaste olukorra muutumist sadamas laevade sisenemisel, väljumisel, sadamas seismise ajal ning laevale suunduvate autode mõju. Mõõdeti nii lämmastikdioksiidi, vääveldioksiidi, peenosakeste kui musta süsiniku kontsentratsiooni õhus. Mõõtmiste jooksul külastas Tallinna Vanasadamat kokku 278 laeva.

Tallinna Sadama keskkonnajuhi Ellen Kaasiku sõnul on sadam panustanud järjepidevalt õhukvaliteedi parandamisse, mille tulemusel on edukalt hoitud saasteainete tasemed allpool piirnorme.

„Tallinna Sadama soov on, et sadama ala oleks atraktiivne ajaveetmise koht nii linnaelanikele kui ka turistidele. Seetõttu on õhu kvaliteedi jälgimine ja seiramine meie jaoks oluline prioriteet, mille tagamiseks oleme muu hulgas võtnud kasutusele automaatsildumise seadmed ning pakume sadamas seisvatele laevadele kaldaelektrit. Need meetmed on otseselt seotud sellega, et laevad peaksid kalda ääres vähem mootoreid kasutama ja sellega heiteid välisõhku  paiskama,“ rääkis Kaasik.

Hindamaks laevade võimalikku mõju saasteainete kontsentratsioonidele valiti välja kokku 6 episoodi, mida täpsemalt analüüsiti. Sealhulgas vaadati ka samaaegseid tegevusi sadamas. Analüüsist selgus, et kuigi piirnorme üheski episoodis ei ületatud, siis saasteainete kontsentratsioonidele avaldasid mõju nii sadamas seisvad laevad kui ka sadama alal toimuv muu liiklus, näiteks laevale pääsemist ootavad sõidu- ning veoautod.

Mõõtmisi läbiviinud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse  analüüsi tulemusel selgus, et  Vanasadama õhukvaliteeti mõjutas ka üldine õhusaaste. Seda kinnitasid olukorrad, mil saasteainete tasemed olid keskmisest kõrgemal ajal, kui sadamas samaaegset tegevust ei toimunud. Lisaks selgus töö käigus tehtud eraldi analüüside põhjal, et kruiisilaevade külastus eraldi saastetaset ei tõsta. Mõõteperioodil külastas Vanasadamat kokku 24 kruiisilaeva.

Tallinna Sadama keskkonnaalaseks põhimõtteks on kanda hoolt, et ettevõtte tegevusest tekkiv ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne ning saastamise ärahoidmiseks käituda keskkonnasõbralikult. Tallinna Sadam kuulub ka Euroopa prestiižika sadamatevahelise keskkonnakaitseorganisatsiooni EcoPorts , mis näitab, et ASi Tallinna Sadam keskkonnaalane tegevus vastab rahvusvahelistele nõuetele – ettevõte hindab oma tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte vähendamaks mõju looduskeskkonnale.

Tallinna Sadam on panustanud õhusaaste vähendamisse ja  investeerinud Vanasadamas liinilaevade tarbeks kaldaelektriseadmetesse viiel kail, rajanud automaatsed sildumisseadmed kolmele kaile, loonud uusi kergliiklusteid ning muutnud sadama-ala järk-järgult rohelisemaks.

Õhukvaliteedi mõõtmised Vanasadamas_2022_Final

Vaata lisaks