AS Tallinna Sadam algatas mürauuringute teostamist Vanasadamas juba 2005. aastal.

Uuringute käigus mõõdeti müraallikad (sh kõik liinilaevad ja tihedamini Vanasadamat külastavad kruiisilaevad), koostati Vanasadama piirkonna (60 ha) strateegiline mürakaart mürataseme kaart . Sellega täitis AS Tallinna Sadam ühena esimestest välisõhu kaitse seadusest tulenevat nõuet koostada strateegiline mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava.

AS Tallinna Sadam on viinud läbi mitmeid mürauuringuid Muuga sadamas ja Saaremaa sadamas. Töid on teostatud Muuga sadama idaosa laiendamise-, Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamise-, Vanasadama uue (ida) kruiisikai ehituse- ja Saaremaa sadama strateegilise keskkonnamõjude hindamise raames.

2016. aastal teostati Muuga sadama operaatorite tegevustest tulenev mürauuring, mida toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi atmosfääriõhukaitse alamprogrammi raames 50% ulatuses. Mürauuringu koostamist tingisid kaebused Muuga sadamaga piirnevate elamualade elanikelt häiriva müra üle ning võimaliku põhjustajana oli nimetatud Muuga sadamas tegutsevaid operaatoreid. Muuga sadamast tuleneva müra põhjustajate väljaselgitamiseks viidi läbi kõik vajalikud müraemissioonide (nt laadimine/lossimine, tõstukid, rongid, vedurite manööverdamine jms) mõõtmised mürakaardi koostamiseks ning ka helirõhutasemete mõõtmised Muuga sadamaga piirnevatel elamumaadel nii päevasel kui öisel ajal. Uuringute käigus selgitati välja probleemsemad piirkonnad ning koostati võimalike leevendusmeetmete analüüs. 2017. aastal jätkati müramõõtmisi Muuga sadamas ning rakendati vajalikke leevendusmeetmeid naaberelanike kaebuste ennetamiseks. Mürauuringu teostajaks oli Akukon Oy Eesti filiaal, kellel on kogemusi sarnaste uuringute ja abinõude plaani koostamisel.