ASi Tallinna Sadam kvaliteedialased tegevuspõhimõtted:

 

  • tagame sadamaga seotud teenuste pakkumise professionaalsel tasemel
  • tagame kaupade liikumiseks ning reisijate teenindamiseks sobiva ja stabiilse keskkonna
  • tagame oma tegevuse tulemuslikkuse läbi paindlikkuse ning teenuste ja juhtimissüsteemi toimivuse järjepideva parendamise
  • tagame oma tegevuse läbipaistvuse ja õiguspärasuse
  • tagame oma tegevuse usaldusväärsuse ja turvalisuse

ASi Tallinna Sadam keskkonnaalased tegevuspõhimõtted:

 

  • lähtudes keskkonna saastamise ärahoidmise põhimõttest tegutseme keskkonnasõbralikult;
  • arendustegevuste planeerimisel analüüsime kõiki keskkonnamõjusid;
  • otsuste tegemisel võtame arvesse nii avalikkuse kui ka klientide poolt esitatud ettepanekuid, pideva parendamise ning loodusressursside säästliku tarbimise põhimõtted;
  • järgime Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa meresadamate organisatsiooni (ESPO) jm rahvusvahelisi keskkonnaalaseid õigusakte ja juhiseid;
  • keskkonnapoliitika ja eesmärkide saavutamiseks tõstame oma töötajate keskkonnateadlikkust, teeme koostööd Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, teadus- ja uurimisasutustega ning konsultatsioonifirmadega.

Kontakt:


Ellen Kaasik
Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja
+372 505 8902