ASi Tallinna Sadam kvaliteedialased tegevuspõhimõtted:

 

 • lähtume oma tegevuses kestliku arengu eesmärkidest;
 • juhime kogu ettevõtet ja kõiki oma projekte kestlikest põhimõtetest lähtudes, sh kaalume oma äriotsuseid nii majanduslikus, keskkonnaalases, aga ka sotsiaalses mõõtmes;
 • tagame kaupade liikumiseks ning reisijate teenindamiseks sobiva ja stabiilse keskkonna;
 • tagame oma tegevuse tulemuslikkuse läbi paindlikkuse ning teenuste ja juhtimissüsteemi toimivuse järjepideva parendamise;
 • tagame oma tegevuse läbipaistvuse ja õiguspärasuse;
 • tagame oma tegevuse usaldusväärsuse ja turvalisuse.

ASi Tallinna Sadam keskkonnaalased tegevuspõhimõtted:

 

 • kanname hoolt, et meie tegevusest tekkiv ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne ning püüdleme kliimaneutraalsuse poole;
 • lähtudes keskkonna saastamise ärahoidmise põhimõttest tegutseme keskkonnasõbralikult;
 • arendustegevuste planeerimisel analüüsime kõiki keskkonnamõjusid;
 • otsuste tegemisel võtame arvesse nii avalikkuse kui ka klientide poolt esitatud ettepanekuid, pideva parendamise ning loodusressursside säästliku tarbimise põhimõtted;
 • järgime Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa meresadamate organisatsiooni (ESPO) jm rahvusvahelisi keskkonnaalaseid õigusakte ja juhiseid;
 • keskkonnapoliitika ja eesmärkide saavutamiseks tõstame oma töötajate keskkonnateadlikkust, teeme koostööd Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, teadus- ja uurimisasutustega ning konsultatsioonifirmadega.

Kontakt:


Ellen Kaasik
Keskkonnajuhtimise osakonna juhataja
+372 505 8902