AS Tallinna Sadam otsib koostööpartnereid Muuga sadama idaosas asuvate alade väljaarendamiseks

AS Tallinna Sadam otsib koostööpartnereid Muuga sadamas vabade alade (varasemalt nn LNG alad) väljaarendamiseks. 

AS Tallinna Sadam (edaspidi Sadam) on huvitatud Muuga sadama idaosas asuvale territooriumile mitmefunktsionaalse keskkonnasõbralike kütuste laadimis-, käitlemis- ja hoiustamiskompleksi arendamisest ja/või muu tootmis- ja logistikakompleksi arendamisest.

Arendatav ala asub Muuga sadama idaosas väljaspool Muuga sadama vabatsooni. Tulenevalt vajadustest ja logistikast on võimalik Muuga sadama kai nr 33 (pikkus 198 m, sügavus -10,8 m) kasutamine. Kai kasutamise planeerimisel tuleb arvestada nimetatud kaile planeeritud LNG laadimisseadmega ja torustikuga.

Arendatava olemasoleva maa-ala pindala on  76 274 m2. Ala on võimalik laiendada mere arvelt makismaalselt 67 982 m2 võrra. Arendatava maa-alal kohta on Jõelähtme Vallavalitsuse  26.09.2019 korraldusega nr 799 kehtestatud „Jõelähtme valla Uusküla veeldatud loodusliku maagaasi terminali detailplaneering“ (edaspidi Detailplaneering).

 

 

Arendatav ala on Detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsioonidega 1, 2, 3 ja 4:

Pos 1

Krundi planeeritud  maksimaalne suurus:           91 400 m2

Krundi kasutamise sihtotstarve:                            tootmismaa

Hoonete suurim lubatud arv krundil                     10

Hoonete suurim lubatud hoonealune pind:         64 000 m2

Hoonete/mahutite suurim lubatud kõrgus:         40/50 m

 

Juurdepääs krundile on Nuudi teelt. Krundile on kehtiva detailplaneeringu alusel planeeritud kuni 3 LNG töötlemiseks mõeldud mahutit ja nende teenindamiseks vajalikud hooned ning rajatised.


Pos 1 juures on arendatava ala pindalast välja jäetud territoorium pindalaga 17 562 m2 (detailplaneeringu põhijoonisel Pos 1 ala 1a). Nimetatud territooriumile on sõlmitud leping, mis näeb ette LNG punkerjaama rajamist koos torustikuga Muuga sadama kaile nr 33.

Pos 2

Krundi planeeritud maksimaalne suurus:            23 409 m2

Krundi kasutamise sihtotstarve:                            tootmismaa

Hoonete suurim lubatud arv krundil:                    5

Hoonete suurim lubatud hoonealune pind:         16 500 m2

Hoonete suurim lubatud kõrgus:                           20 m

 

Juurdepääs krundile on Nuudi teelt läbi Vahetusmaa ja Klaukse kinnistutel olemasolevalt juurdepääsult.

Pos 3

Krundi planeeritud maksimaalne  suurus:           14 950 m2

Krundi kasutamise sihtotstarve:                            tootmismaa

Hoonete suurim lubatud arv krundil:                    5

Hoonete suurim lubatud hoonealune pind:         10 000 m2

Hoonete suurim lubatud kõrgus:                           20 m

 

Juurdepääs krundile on Nuudi teelt.

Pos 4

Krundi planeeritud suurus:                                     14 498 m2 *

Krundi kasutamise sihtotstarve:                            tootmismaa

Hoonete suurim lubatud arv krundil:                   15

Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala:   10 000 m2

Hoonete suurim lubatud kõrgus:                           20 m

 

Juurdepääs krundile on Nuudi teelt.

* kinnistu moodustamisel selgunud tegelik krundi suurus 14 493 m3.

Detailplaneeringuga on krundile Pos 1 määratud  ehitusõigus veeldatud loodusliku maagaasi (LNG) terminali ning Muuga sadama teenindamiseks vajalike hoonete ehitamiseks. LNG terminali rajamine on vastavalt Detailplaneeringule ettenähtud ühel tootmismaaüksusel pindalaga 46 652 m2 (pos 1). Juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik või vajalik rajada LNG terminali, võib selleks planeeritud krunte kasutada sadama maana – tootmismaana, rajades sinna ladusid, tootmishooneid jne.

Krundid Pos 2, 3 ja 4 on kavandatud  tootmismaaks. Nendele kruntidele võib ehitada ladusid, tootmishooneid, olme ja muid  hooneid, mille rajamine on sadamasse võimalik ja vajalik. Juhul, kui selliste hoonete või seal ette nähtud ladustamise, tootmise jm osas tuleneb seadusest KMH koostamise kohustus või kohustus hinnata selle koostamise vajadust eelhinnanguna, tuleb selline hindamine enne ehitusloa väljastamist koostada.

Planeeringu alale terminalide rajamiseks on eeldatavalt vajalik kaldakinnisasjade tasandamine kõrgusele +3 meetrit mere pinnast, kogu planeeringu ala kasutuselevõtuks on vajalik ka merelt maa hõivamine st mere täitmine.

Muuga sadama eelised:

  • Multimodaalne sõlmpunkt
  • Tihedad laevaühendused Skandinaavia ja Lääne-Euroopaga
  • Raudtee- ja maanteeühendused lähiriikidega
  • Rail Baltica kaubajaam arendamisel
  • Uued tootmiskompleksid
  • Pikaajalised maakasutuslepingud

 

Täpsem ülevaade Muuga sadamast >>

Arendatava ala läheduses asub Muuga sadama tööstuspark.

Tutvu tööstuspargi võimaluste ja eelistega >>

AS Tallinna Sadam koostööpartnerina

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine. Võttes arvesse mõlemat, nii reisijate arvu kui kaubavooge, on Tallinna Sadam ühtlasi ka üks suurimaid sadamate komplekse Läänemere ääres. AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Ettevõtte aktsionärid on 67% Eesti Vabariik ja 33% investeerimisfondid, pensionifondid, jaeinvestorid.

Tallinna Sadama eesmärk on pakkuda klientidele ja partneritele parimaid kasvutingimusi ning olla kõige innovaatilisem sadam Läänemere piirkonnas. Tallinna Sadam toetab üleminekut taastuvatele ja alternatiivsetele energiaallikatele, seetõttu pakume oma klientidele rohelist elektrit, osaleme mitmesugustes projektides, mis arutlevad tulevaste alternatiivsete kütuste üle sektoris ning omame ambitsiooni saada tuleviku vesiniku ja tuuleenergia keskuseks selles piirkonnas.

Huvilistel palume esitada oma arenduseidee kirjeldus ja plaan, sh alljärgnev info:

  1. nägemus alade kasutusest, s.h aladele rajatavatest ehitistest ja nende funktsioonidest ning võimalusel vajadusest elektri, vee ja muude kommunikatsioonide osas;
  2. nägemus käideldavast kaubast ja kaubamahtudest, kauba liikumisest (transpordi liigid, veosuunad, sh lähte- ja sihtriigid) ning kaupade käitlemisel kasutatavast tehnoloogiast;
  3. planeeritud investeeringu suurus ja ajakava;
  4. projekti omanikud/investorid.

 

Arenduseidee kirjelduse ja plaani palume esitada hiljemalt 30.12.2023 e-maili aadressil [email protected].


Potentsiaalne koostööpartner peab arvestama sadama eetikapõhimõtetega. Sadama eetika põhimõtted ja ootused partneritele >>

 


Arendusala ja Muuga sadamaga tutvumiseks ning küsimuste korral palume võtta ühendust AS Tallinna Sadam vedellasti ärisuunajuhi Natalja Baidina’ga:

Natalja Baidina
Ärisuunajuht (Vedellast)
+372 516 6397