AS Tallinna Sadam otsib koostööpartnereid Muuga sadama idaosas asuvate alade väljaarendamiseks

AS Tallinna Sadam otsib koostööpartnereid Muuga sadamas vabade alade (varasemalt nn LNG alad)  väljaarendamiseks.

AS Tallinna Sadam (edaspidi Sadam) on huvitatud Muuga sadama idaosas asuvale territooriumile mitmefunktsionaalse keskkonnasõbralike kütuste laadimis-, käitlemis- ja hoiustamiskompleksi arendamisest ja/või muu tootmis- ja logistikakompleksi arendamisest.

Arendatav ala asub Muuga sadama idaosas väljaspool Muuga sadama vabatsooni. Tulenevalt vajadustest ja logistikast on võimalik Muuga sadama kai nr 33 (pikkus 198 m, sügavus -10,8 m) kasutamine.

Arendatava olemasoleva maa-ala pindala on 76 274 m2. Ala on võimalik laiendada mere arvelt maksimaalselt 67 978 m2 võrra. Arendatava maa-ala kohta on Jõelähtme Vallavalitsuse 26.09.2019 korraldusega nr 799 kehtestatud „Jõelähtme valla Uusküla veeldatud loodusliku maagaasi terminali detailplaneering“ (edaspidi Detailplaneering).

 

 

Arendatav ala on Detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsioonidega 1, 2, 3 ja 4:

Pos 1

Krundi planeeritud  maksimaalne suurus:  91 400 m2
sh olemasolev maa 46 464 m2
sh merelt võimalik hõivata 44 936 m2
Krundi kasutamise sihtotstarve: tootmismaa
Hoonete suurim lubatud arv krundil 10
Hoonete suurim lubatud hoonealune pind: 64 000 m2
Hoonete/mahutite suurim lubatud kõrgus: 40/50 m

 

Juurdepääs krundile on Nuudi teelt. Krundile on kehtiva Detailplaneeringu alusel planeeritud kuni 3 LNG töötlemiseks mõeldud mahutit ja nende teenindamiseks vajalikud hooned ning rajatised.

Pos 2

Krundi planeeritud maksimaalne  suurus: 23 409 m2
sh olemasolev maa 3 235 m2
sh merelt võimalik hõivata 20 174 m2
Krundi kasutamise sihtotstarve: tootmismaa
Hoonete suurim lubatud arv krundil: 5
Hoonete suurim lubatud hoonealune pind: 16 500 m2
Hoonete suurim lubatud kõrgus: 20 m

 


Juurdepääs krundile on Nuudi teelt läbi Vahetusmaa ja Klaukse kinnistutel olemasolevalt juurdepääsult.

Pos 3

Krundi planeeritud maksimaalne  suurus: 14 950 m2
sh olemasolev maa 12 082 m2
sh merelt võimalik hõivata 2 868 m2
Krundi kasutamise sihtotstarve: tootmismaa
Hoonete suurim lubatud arv krundil: 5
Hoonete suurim lubatud hoonealune pind: 10 000 m2
Hoonete suurim lubatud kõrgus: 20 m

 

Juurdepääs krundile on Nuudi teelt.

Pos 4

Krundi suurus: 14 493 m
Krundi kasutamise sihtotstarve: tootmismaa
Hoonete suurim lubatud arv krundil: 5
Hoonete suurim lubatud hoonealune pind: 10 000 m2
Hoonete suurim lubatud kõrgus: 20 m

 


Juurdepääs krundile on Nuudi teelt.

Detailplaneeringuga on krundile Pos 1 määratud ehitusõigus veeldatud loodusliku maagaasi (LNG) terminali ehitamiseks. Juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik või vajalik rajada LNG terminali, võib selleks planeeritud krunti kasutada sadama maana – tootmismaana, rajades sinna ladusid, tootmishooneid jne.

Krundid Pos 2, 3 ja 4 on kavandatud tootmismaaks. Nendele kruntidele võib ehitada ladusid, tootmishooneid, olme ja muid hooneid, mille rajamine on sadamasse võimalik ja vajalik. Juhul, kui selliste hoonete või seal ette nähtud ladustamise, tootmise jm osas tuleneb seadusest KMH koostamise kohustus või kohustus hinnata selle koostamise vajadust eelhinnanguna, tuleb selline hindamine enne ehitusloa väljastamist koostada.

Planeeringu alale terminalide rajamiseks on eeldatavalt vajalik kaldakinnisasjade tasandamine kõrgusele +3 meetrit mere pinnast, kogu planeeringu ala kasutuselevõtuks on vajalik ka merelt maa hõivamine st mere täitmine.

Muuga sadama eelised:

 

  • Multimodaalne sõlmpunkt
  • Tihedad laevaühendused Skandinaavia ja Lääne-Euroopaga
  • Raudtee- ja maanteeühendused lähiriikidega
  • Rail Baltica kaubajaam arendamisel
  • Uued tootmiskompleksid
  • Pikaajalised maakasutuslepingud

 

Täpsem ülevaade Muuga sadamast >>

Arendatava ala läheduses asub Muuga sadama tööstuspark.

Tutvu tööstuspargi võimaluste ja eelistega >>

AS Tallinna Sadam koostööpartnerina

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine. Võttes arvesse mõlemat, nii reisijate arvu kui kaubavooge, on Tallinna Sadam ühtlasi ka üks suurimaid sadamate komplekse Läänemere ääres. AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Ettevõtte aktsionärid on 67% Eesti Vabariik ja 33% investeerimisfondid, pensionifondid, jaeinvestorid.

 

Tallinna Sadam eesmärk on pakkuda klientidele ja partneritele parimaid kasvutingimusi ning olla kõige innovaatilisem sadam Balti mere piirkonnas. Tallinna Sadam toetab üleminekut taastuvatele ja alternatiivsetele energiaallikatele, seetõttu pakume oma klientidele rohelist elektrit, osaleme mitmesugustes projektides, mis arutlevad tulevaste alternatiivsete kütuste üle sellele sektorile ning omame ambitsiooni saada tuleviku vesiniku ja tuuleenergia keskuseks selles piirkonnas.

Huvilistel palume esitada oma arenduseidee kirjeldus ja plaan, sh alljärgnev info:

  1. nägemus alade kasutusest, s.h aladele rajatavatest ehitistest ja nende funktsioonidest ning võimalusel vajadusest elektri, vee ja muude kommunikatsioonide osas;
  2. nägemus käideldavast kaubast ja kaubamahtudest, kauba liikumisest (transpordi liigid, veosuunad, sh lähte- ja sihtriigid) ning kaupade käitlemisel kasutatavast tehnoloogiast;
  3. planeeritud investeeringu suurus ja ajakava;
  4. projekti omanikud/investorid.

 

Arenduseidee kirjelduse ja plaani palume esitada hiljemalt 31.05.2024 e-maili aadressil [email protected].


Potentsiaalne koostööpartner peab arvestama Sadama eetikapõhimõtetega. Sadama eetika põhimõtted ja ootused partneritele >>


Arendusala ja Muuga sadamaga tutvumiseks ning küsimuste korral palume võtta ühendust AS Tallinna Sadam vedellasti ärisuunajuhi Natalja Baidina’ga:

Natalja Baidina
Ärisuunajuht (Vedellast)
+372 516 6397